ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pulsate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pulsate*, -pulsate-

pulsate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pulsate (vi.) เต้นเป็นจังหวะ Syn. vibrate, quiver
English-Thai: HOPE Dictionary
pulsate(พัล'เซท) vi. เต้นเป็นจังหวะ,และขยายหดตัวเป็นจังหวะ (เช่น ของหัวใจ) ,สั่น,รัว
English-Thai: Nontri Dictionary
pulsate(vi) เต้น,รัว,ไหลเป็นห้วงๆ,สั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pulsateรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He breathes,he pulsates,he seizes,he hemorrhages,he secretes and he speaks. Hello,stan.เขาสามารถหายใจ หัวใจเต้น เลือดพุ่ง หลั่งของเหลว และพูดได้

pulsate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 搏动 / 搏動] beat rhythmically; throb; pulsate

pulsate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมิบ[v.] (khamip) EN: constrict ; contract ; make contractions ; pulsate FR: contracter
ขมุบ[v.] (khamup) EN: pulsate ; beat ; throb ; thump ; palpitate FR:
เต้น[v.] (ten) EN: pulsate ; palpitate ; beat ; throb FR: battre ; vibrer ; palpiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pulsate
Back to top