ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gracelessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gracelessness*, -gracelessness-

gracelessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gracelessness (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเซ่อซ่า Syn. awkwardness, stiffness
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม Syn. awkwardness, inconcinnity
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม Syn. ugliness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gracelessness
Back to top