ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leisurely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leisurely*, -leisurely-

leisurely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leisurely (adj.) ตามสบาย See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ Syn. slow, unhurried Ops. hurried
leisurely (adv.) อย่างไม่รีบร้อน See also: ไปเรื่อยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามสบาย (adv.) leisurely See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one´s own convenience
ยืดยาด (adv.) leisurely
ลอยชาย (adv.) leisurely Syn. กรีดกราย
เอ้อระเหย (adv.) leisurely
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ (adv.) leisurely Syn. ยืดยาด
นอนเล่น (v.) lie leisurely See also: take a rest, lie down, lie about, repose
นั่งพักผ่อน (v.) sit leisurely
นั่งเล่น (v.) sit leisurely Syn. นั่งพักผ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll be nice to go on a leisurely vacation.มันคงจะดีมากถ้าได้ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุด
Shall we take a leisurely stroll through the garden, just you and me?เราจะไปเดินเล่นกันที่สวน แบบสบายๆได้มั้ย แค่เธอกับฉัน?
Now, you and I, you and I- we're going to take a nice, friendly, calm, leisurely walk out of this men's room.นายกับฉัน จะเดินออกไปด้วยกัน แบบเงียบๆ เหมือนเพื่อนรักเพื่อนซี้ ออกจากห้องน้ำนี่
A leisurely stroll is a gift, darling! It's a gift!ที่จะเดินเล่นถือซะว่าเป็นของขวัญ ของขวัญน่ะที่รัก
A leisurely stroll is a gift.การได้เดินเล่นคือของขวัญ
If I have to take one more leisurely stroll through these gardens, I'll fling myself from the cliffs.{\cHFFFFFF}นี่ถ้าข้าต้องเดินเนิบนาบชมสวน {\cHFFFFFF}พวกนี้อีกครั้งละก็ ข้ายอมโดดผาตายเสียดีกว่า
Living his days leisurely.มีวันพักผ่อนให้มันบ้าง

leisurely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
悠闲[yōu xián, ㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, 悠闲 / 悠閒] ease; leisurely
[yì, ㄧˋ, 逸] escape; leisurely; outstanding
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, 慢腾腾 / 慢騰騰] leisurely; unhurried; sluggish
[sǎn, ㄙㄢˇ, 散] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 逍] leisurely; easy-going
安閒[ān xián, ㄢ ㄒㄧㄢˊ, 安閒] peaceful and carefree; leisurely

leisurely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気長[きなが, kinaga] (adj-na,n) patient; leisurely
緩緩;緩々[ゆるゆる, yuruyuru] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) very loose; slowly; leisurely
長湯[ながゆ, nagayu] (n,vs) long, leisurely bath
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement
閑職[かんしょく, kanshoku] (n) leisurely post; do-nothing job; sinecure
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time
高楊子;高楊枝[たかようじ, takayouji] (n) leisurely, post-meal use of a toothpick

leisurely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely FR: se promener ; se balader
ไม่รีบร้อน[adv.] (mai rīprøn) EN: leisurely ; in no hurry FR: à son aise
นั่งเล่น[v.] (nanglen) EN: sit leisurely FR:
นั่งพักผ่อน[v. exp.] (nang phakph) EN: sit leisurely FR:
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
ตะบอย[adv.] (tabøi) EN: slowly ; slackly ; lingeringly ; leisurely ; clumsily FR:
ตามสบาย[adv.] (tām sabāi) EN: leisurely FR: à l'aise
ทอดน่อง[adv.] (thøtnǿng) EN: leisurely FR: à son aise
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leisurely
Back to top