ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gawky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gawky*, -gawky-

gawky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gawky (adj.) ซุ่มซ่าม See also: งุ่มง่าม, เก้งก้าง Syn. ungainly, gangly Ops. graceful
English-Thai: HOPE Dictionary
gawky(กอ'คี) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ,อายเหนียม, Syn. gawkily, See also: gawkishly adv. gawkiness,gawkishness n., Syn. awkward,ungainly ###A. polished
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your gawky human friend gave it to me.เพื่อนจอมซุ่มซ่ามของเธอให้ฉันมา
Am I really that gawky?นี่ฉัน ซุ่มซ่ามขนาดนี้เลยหรอเนี่ย
Am I really that gawky?นี่ฉันซุ่มซ่ามขนาดนั้นเชียว

gawky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[adj.] (kongkōkongk) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily FR:
เปิ่น[adj.] (poen) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche FR: absurde ; saugrenu ; stupide ; godiche

gawky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlaksig {adj} | schlaksiger | am schlaksigstengawky | gawkier | gawkiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gawky
Back to top