ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ungracefully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ungracefully*, -ungracefully-

ungracefully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ungracefully (adv.) อย่างประหลาด See also: อย่างไม่น่าดู, อย่างน่าเกลียด Ops. gracefully

ungracefully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plump {adv}ungracefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ungracefully
Back to top