ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unhurriedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unhurriedly*, -unhurriedly-

unhurriedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhurriedly (adv.) อย่างเรื่อยเฉื่อย See also: อย่างไม่รีบเร่ง, อย่างตามสบาย, อย่างใจเย็น Ops. hastily, hurriedly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะชึ่กกะชั่ก (adv.) unhurriedly
เรื่อยเฉื่อย (adv.) unhurriedly See also: leisurely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage.มันเจริญเติบโตอย่างเชื่องช้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ที่บำรุงสารอาหารแก่มัน
I trotted unhurriedly to avoid suspicion.I trotted unhurriedly to avoid suspicion.

unhurriedly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, 缓缓 / 緩緩] slowly; unhurriedly; little by little

unhurriedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time

unhurriedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
กะชึ่กกะชั่ก[adv.] (kacheukkach) EN: unhurriedly FR:
ล่าช้า[adv.] (lā chā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly FR: lentement
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
เนิบ ๆ = เนิบๆ[adv.] (noēp-noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unhurriedly
Back to top