ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

editorial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *editorial*, -editorial-

editorial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
editorial (adj.) เกี่ยวกับบรรณาธิการ See also: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
editorial (n.) บทบรรณาธิการ Syn. column, commentary
editorialize (vi.) เขียนบทบรรณาธิการ See also: ลงบทความ, ใส่ข้อคิดเห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
editorial(เอดดิโท'เรียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ., See also: editorialist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
editorialบทบรรณาธิการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editorialบทบรรณาธิการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is one of the magazines going to write an editorial about me?{\cHFFFFFF}เป็นหนึ่งในนิตยสารที่เกิดขึ้น การเขียนบทความเกี่ยวกับฉัน?
Just what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director... buying pussy with company money?งั้นผู้บริหารมีข้อเสนออะไร ที่จะให้ผมปกปิดข้อมูลฉาวโฉ่ เรื่องออฟอีตัวด้วยเงินบริษัท
I dedicate this, my last editorial to an extraordinary woman who lived by example and compelled us all to see the world through new eyes.ฉันขออุทิศบทบรรณาธิการฉบับสุดท้ายนี้... ให้ผู้หญิงที่แสนพิเศษ ผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่าง...
Yeah. And she's bringing me in to run all the editorial content.ใช่ และเธอจ้างผม ให้ดูแลเนื้องานบรรณาธิการ
The biggest ad buy of the year, and the only paid layout editorial ever works on.ลูกค้ารายใหญ่ของปีนี้\ จ่ายสดซะด้วย
Guess we'll just run another editorial on teen drinking.ฉันช่วยเธอเอง ที่รัก คิดว่า...
They do editorial for "nylon" and "paper" all the time.พวกเราแก้ไข ไนลอน และ กระดาษ ตลอดเวลา
You're asking us to pay a British talk show host to interview an American president with absolutely no editorial controls whatsoever in return?คุณกำลังขอให้เราจ่ายเงินซื้อ รายการทอคโชว์สไตล์อังกฤษรึ เพื่อสัมภาษณ์ท่าน ปธน.อเมริกัน มันไม่มีอะไรประกันอย่างสิ้นเชิงเลย ว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมา
But I think there might be some... some hate mail mixed in from your editorial on littering.จดหมายด่าบทความเรื่องขยะของคุณ
After graduating from university, he was employed in a publishing house. It seems that he was in the magazine editorial department.เขาแต่งงานมีลูกเมียแล้ว
Just like that, 10 years ago, when the editorial department sent him on a business trip, because of an air crash, "bang!",และเค้าได้ไปที่อุรุกวัย และ บึ้ม!
You will sort portfolios, draft editorial captions,จะเรียงแฟ้มสะสมงาน ร่างคำบรรยายบทบรรณาธิการ

editorial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ, 社评 / 社評] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, 社论 / 社論] editorial (in a newspaper)
编辑室[biān jí shì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄕˋ, 编辑室 / 編輯室] editorial office

editorial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エディトリアル[, edeitoriaru] (n) editorial
エディトリアルデザイン[, edeitoriarudezain] (n) editorial design
社説面[しゃせつめん, shasetsumen] (n) editorial page
編集(P);編修;編輯[へんしゅう, henshuu] (n,vs,adj-no) editing; compilation; editorial (e.g. committee); (P)
編集委員[へんしゅういいん, henshuuiin] (n) editorial committee member; senior staff writer (newspaper)
編集局[へんしゅうきょく, henshuukyoku] (n) editorial office; editorial department; editorial board
編集部[へんしゅうぶ, henshuubu] (n) editorial department
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P)
社説[しゃせつ, shasetsu] (n) editorial; leading article; (P)
編集子[へんしゅうし, henshuushi] (n) editorial-staff member
論説[ろんせつ, ronsetsu] (n) editorial; dissertation; (P)

editorial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthi) EN: leading article ; leader ; editorial FR: éditorial [m] ; éditoriaux [mpl]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation ; editorial ; feature FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m] ; compte-rendu [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial ; leader FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m] ; prélude [m] ; annonce [f] ; préliminaire [m] ; préface [f] ; prolégomènes [mpl]
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāt) EN: publication department ; editorial department ; editorial staff ; editorial team FR: équipe éditoriale [f]
กองบ.ก.[n. exp.] (køng bø. kø) EN: editorial department FR: rédaction éditoriale (presse)
ประสานงานกองบรรณาธิการ[n. exp.] (prasān-ngān) EN: editorial coordinator FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า editorial
Back to top