ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

essay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *essay*, -essay-

essay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
essay (n.) ความพยายาม (คำทางการ) See also: การทำให้สำเร็จ Syn. attempt, endeavor, trial
essay (n.) ความเรียง See also: ข้อเขียน, บทความ, เรียงความ Syn. article, composition
essay (vt.) ทดสอบ Syn. test
essay (vt.) พยายาม (คำทางการ) Syn. attempt, endeavor, try
English-Thai: HOPE Dictionary
essay(เอส'เส) n. เรียงความร้อยแก้ว,ข้อเขียนสั้น ๆ ,ปกิณกะ,ความพยายาม,การทดลอง vt. (เอสเซ') พยายาม,ทดสอบ., See also: essayer n. ดูessay essayistic adj. ดูessay
English-Thai: Nontri Dictionary
essay(n) เรียงความ,การทดลอง,ความพยายาม,ปกิณกะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
essayความเรียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essayการแต่งความเรียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อเขียน (n.) essay See also: composition, writings, article Syn. บทความ, เรียงความ
ความเรียง (n.) essay See also: article, composition Syn. เรียงความ
บทความ (n.) essay See also: composition, writings, article Syn. เรียงความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll write you an essay in exchange, but I'll need a few days.ฉันจะเขียนเรียงความให้ เป็นการแลกเปลี่ยน แต่จะต้องใช้เวลา 2-3 วัน
The essay by your classmate Bartolo.เรียงความโดยบาร์โตโล่
We got this essay exam on "Native Son."ก็มีสอบเรื่องความ /หัวข้อ "ธาตุแท้ของบุตร"
Then you will write a 1 500-word essay describing the stylistic differences between Raphael and van Eyck.จากนั้นให้เขียนเรียงความ 1,500 คำ... อธิบายความแตกต่าง ระหว่างราฟาเอลกับแวน เอค
Why you didn't hand in your essay today? I was a bit concerned.I just wondered why you didn't hand in your essay this afternoon.
About that essay I missed last week. We're still okay with the extension?until your psych projects are due. right?
Leo's essay here was very insightfulเรียงความของลีโอ แสดงให้เห็นว่าเค้าเข้าใจดี
That essay you wrote about your father...เรียงความที่เธอเขียน เกี่ยวกับพ่อของเธอ...
I struggled with the essay question on the back. What did you write?ผมมาติดตรงเรียงความด้านหลัง คุณเขียนยังไง
Here is an essay by Jay Mclnerney, a piece by Joan Didion even an interview with Christiane Amanpour.นี่บทความของเจย์ แมคเคอร์เนอร์นีย์ อีกอันของโจแอน จิเดียน... แม้แต่บทสัมภาษณ์กับคริสเตียน อมันปูร์
Keywords in his essay responses correlate to 98% of the subliminal images in the exam.คำสำคัญ ในความเรียงของเขาสัมพันธ์... กับภาพในข้อสอบถึง 98 เปอร์เซ็นต์
I want you all to write a one-page essay about your favorite hobby.อึยย์.. กระทบกันแรงนะ จ่ายมาเหรียญนึงก่อนย่ะ!

essay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
文章[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, 文章] article; essay
义理[yì lǐ, ㄧˋ ㄌㄧˇ, 义理 / 義理] doctrine (esp. religious); argumentation (in a speech or essay)
[fù, ㄈㄨˋ, 赋 / 賦] poetic essay; taxation; bestow on; endow with
随笔[suí bǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧˇ, 随笔 / 隨筆] essay-writing; belles-lettres
杂文[zá wén, ㄗㄚˊ ㄨㄣˊ, 杂文 / 雜文] essay
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
散文[sǎn wén, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ, 散文] prose; essay
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, 杂说 / 雜說] scattered essays; various opinions; different manners of speaking
小品[xiǎo pǐn, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˇ, 小品] short, simple literary or artistic creation; essay; skit

essay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人生論[じんせいろん, jinseiron] (n) one's world view; one's view of life; essay on life
懸賞論文[けんしょうろんぶん, kenshouronbun] (n) essay contest
歌論[かろん, karon] (n) essay on tanka poetry
破題[はだい, hadai] (n) opening section of a Chinese poem or essay (in which the topic is broached); broaching the topic of a poem or essay in its opening lines
芸術論[げいじゅつろん, geijutsuron] (n) essay on art
記述問題[きじゅつもんだい, kijutsumondai] (n) essay question
詩論[しろん, shiron] (n) essay on poetry; theory of poetry
エッセイ(P);エッセー(P);エッセィ[, essei (P); esse-(P); essei] (n,adj-no) essay; (P)
エッセイスト[, esseisuto] (n) essayist; (P)
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P)
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P)
作文[さくもん, sakumon] (n,vs) (1) (See 作文・さくもん) writing (an essay, prose, etc.); composition; (2) formal writing with little real meaning; (P)
小論文[しょうろんぶん, shouronbun] (n) short essay; pamphlet; tract
巻頭[かんとう, kantou] (n) (1) opening page of book; beginning of an essay; (adj-f) (2) prefatory
志集[ししゅう, shishuu] (n) booklet of essays; magazine
漫文[まんぶん, manbun] (n) random jottings; rambling essays
紹介文[しょうかいぶん, shoukaibun] (n) introductory essay; (P)
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] (n) collection of essays contributed in celebration of something; festschrift
試論[しろん, shiron] (n) essay; tentative assumption
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment
随筆(P);隨筆(oK)[ずいひつ, zuihitsu] (n) essays; miscellaneous writings; literary jottings; (P)
随筆集;隨筆集[ずいひつしゅう, zuihitsushuu] (n) collection of essays (miscellaneous writings, literary jottings, etc.)

essay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเรียงความ[n.] (kān rīengkh) EN: written essay ; composition FR:
ความเรียง[n.] (khwāmrīeng) EN: essay FR:
เรียงความ[n.] (rīengkhwām) EN: essay ; composition FR: composition [f] ; dissertation [f] ; rédaction [f] ; essai [m]
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ห้องลองเสื้อ[n. exp.] (hǿng løng s) EN: fitting room FR: cabine d'essayage [m]
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า [n. exp.] (hǿng plīen ) EN: changing room FR: cabine d'essayage [f]
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
ลอง[v.] (løng) EN: try ; give a try ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
ลองดู[v. exp.] (løng dū) EN: try out ; try ; give a try FR: essayer ; tenter
ลองดูสิ[X] (løng dū si) EN: try and see FR: essayez donc !
ลองใหม่[v.] (løng mai) EN: retry FR: réessayer ; ressayer ; essayer de nouveau
ลองใหม่ในภายหลัง[v. exp.] (løng mai na) EN: try again later FR: réessayer ultérieurement
ลองมือ[v. exp.] (løng meū) EN: try one's hand at sth FR: se faire la main ; s'essayer à qqch
ลองไป[v. exp.] (løng pai) EN: try FR: essayer
ลองใส่[v. exp.] (løng sai) EN: FR: essayer ; passer sur soi
ลองเสื้อ [v. exp.] (løng seūa) EN: try on a coat FR: essayer un vêtement ; passer sur soi un vêtement
ลองสวม[v. exp.] (løng sūam) EN: FR: essayer ; passer sur soi
ลองโทรเข้า[v. exp.] (løng thō kh) EN: try calling FR: essayer d'appeler (au tél.)
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ประลอง[v.] (praløng) EN: test ; practise ; exercise FR: essayer ; tester ; éprouver
ริ[v.] (ri) EN: begin ; start FR: commencer ; essayer ; prendre l'initiative (de)
เรียงความ[v.] (rīengkhwām) EN: compose ; write a composition/essay FR:
ทำความเข้าใจ[v. exp.] (tham khwām ) EN: try to understand ; come to an understanding ; endeavour to grasp FR: essayer de comprendre
ทำเล่น ๆ[v. exp.] (tham len-le) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; do for fun ; manifest insincerity FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité
ทดลอง[v.] (thotløng) EN: try ; try out ; experiment ; test ; give a trial FR: essayer ; expérimenter ; mettre à l'épreuve ; tester ; éprouver

essay ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essay {n}essay
Aufsatzthema {n}essay subject

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า essay
Back to top