ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vocalized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vocalized*, -vocalized-

vocalized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vocalized (adj.) ที่ใช้คำพูด See also: ที่ประกอบด้วยคำพูด Syn. oral, vocal, articulated Ops. unvoiced, unexpressed, unsaid
vocalized (adj.) ซึ่งมีเสียงก้อง See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง Syn. articulated Ops. unvoiced, voiceless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vocalized
Back to top