ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crafty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crafty*, -crafty-

crafty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crafty (adj.) ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง Syn. sly, wily, cunning
crafty butcher (sl.) ชายรักร่วมเพศ
English-Thai: HOPE Dictionary
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
English-Thai: Nontri Dictionary
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลิ้งกลอก (adj.) crafty See also: unreliable, cunning, sly Syn. หลอกลวง, กลอกกลิ้ง Ops. ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
หลอกลวง (adj.) crafty See also: unreliable, cunning, sly Syn. กลอกกลิ้ง Ops. ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, you crafty little man, you!เหรอ คิดจะหลอกฉันเรอะ!
Sounds like one of my crafty ideas.ฟังดูเหมือนความคิดเจ้าเล่ห์ดีนะ
You've got to be kidding me. Nope. She's crafty like that.เปล่า เธอหน้าตายแบบนี้แหละ จริงมั้ย
For an adult, being crafty is just about right.ผู้ใหญ่เค้ารู้ว่าควรใช้เล่ห์เหลี่ยมตอนไหน
A greaser like yourself is too crafty for the Japs.เพราะว่าคนอย่างนาย.. มีชั้นเชิงมากกว่าพวกไอ้ยุ่นเยอะ
They're trying to find us, and they're getting crafty about it.พวกมันพยายามตามหาพวกเรา และพวกนี้เชี่ยวชาญซะด้วยซิ
Remember I was telling you about my crafty little tracking device?จำได้ไหม ฉันเคยบอกนายเกี่ยวกับ เหรียญเวทย์ที่ใช้ติดตามพวกนาย
'Cause we have a crafty witch on our side.ก็เรามีแม่มดอยู่ข้างเราแล้วนี่
Witches are crafty with their spells.พวกแม่มดมีฝีมือเชี่ยวชาญด้านเวทมนย์
They're dangerous at both ends and crafty in the middle.Are dangerous at both ends and cunning in the middle.
Well, he's a crafty son of a bitch.ไอ้หมอนั่น มันเหลี่ยมจัดจะตาย
Well, I've got a crafty little dagger.เหรอ ฉันได้กริชสำหรับคนเจ้าเล่ห์มาแล้ว

crafty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奸佞[jiān nìng, ㄐㄧㄢ ㄋㄧㄥˋ, 奸佞] crafty and fawning
奸恶[jiān è, ㄐㄧㄢ ㄜˋ, 奸恶 / 奸惡] crafty and evil
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain
[jiān, ㄐㄧㄢ, 奸] traitor; crafty and evil person; villain
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 佹] almost succeed; crafty; suddenly
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 狡] crafty; cunning; sly
狡猾[jiǎo huá, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄚˊ, 狡猾] crafty; cunning; sly
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 狯 / 獪] crafty; cunning
[zhà, ㄓㄚˋ, 诈 / 詐] crafty; dishonest
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 鬼] ghost; sly; crafty
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 奸险 / 奸險] malicious; treacherous; wicked and crafty
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 诡 / 詭] sly; crafty
奸猾[jiān huá, ㄐㄧㄢ ㄏㄨㄚˊ, 奸猾] treacherous; crafty; deceitful

crafty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
佞人[ねいじん, neijin] (n) flatterer; smooth talker; crafty person
佞者[ねいしゃ, neisha] (n) smooth talker; crafty person
佞臣[ねいしん, neishin] (n) crafty courtier; traitor
老獪[ろうかい, roukai] (adj-na,n) cunning; crafty
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent
怜悧狡猾[れいりこうかつ, reirikoukatsu] (n,adj-na) cunning; crafty; shrewd; guileful
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P)
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp
狡い[ずるい(P);こすい, zurui (P); kosui] (adj-i) (1) (uk) sly; cunning; dishonest; sneaky; crafty; (2) (esp. こすい) miserly; (P)
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together

crafty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
ฉลาดแต่ไม่เฉลียว[X] (chalāt tāe ) EN: crafty but careless FR:
ขี้โกง[adj.] (khī kōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing ; cheating FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khī kōng ma) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing FR:
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly FR:
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
เหลี่ยมจัด[adj.] (līemjat) EN: tricky ; crafty FR:
มีลูกไม้เยอะ[adj.] (mī lūkmāi y) EN: cunning ; crafty ; tricky FR:
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful FR:
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty FR:
ตลบตะแลง[adj.] (taloptalaēn) EN: deceitful ; untruthful ; crafty ; tricky FR:
ตุกติก[adj.] (tuktik) EN: cunning ; foxy ; crafty FR: roublard

crafty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgekocht; listig; gewieft {adj} | ausgekochter; listiger; gewiefter | am ausgekochtesten; am listigsten; am gewieftestencrafty | craftier | craftiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crafty
Back to top