ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discovery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discovery*, -discovery-

discovery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discovery (n.) การค้นพบ See also: การเปิดเผย Syn. exposure, disclosure
English-Thai: HOPE Dictionary
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
discovery dayn. ดูColumbus Day
English-Thai: Nontri Dictionary
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discoveryการค้นพบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discoveryกระบวนการค้นคว้า [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The discovery of the age?การค้นพบของอายุหรือไม่
You were responsible for the Discovery mission.คุณมีความรับผิดชอบ สำหรับภารกิจดิสคัเฟอรี
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น
The Leonov will reach Discovery almost a year before you are ready.ลีอนอฟ จะถึงดิสคัเฟอรี เกือบหนึ่งปีก่อนที่คุณคนมี ความพร้อม
And the computer on board the Discovery the HAL-9000, can it be reactivated?และคอมพิวเตอร์ออ นบอร์ดดิสคัเฟอรีที่ ฮาล 9000 สามารถที่จะเปิดใช้ งาน?
Curnow. He's building Discovery Two right now.นาว เขาสร้างดิสคัเฟอรี 2 ในขณะนี้
He's the only one who can start Discovery in a short time.เขาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถ เริ่มต้น ดิสคัเฟอรีในเวลาอันสั้น
The Russians are gonna go aboard Discovery with or without us.รัสเซียจะ ไปต่างประเทศดิสคัเฟอรีที่มี หรือไม่มีเรา ถามเขาว่าเขาต้องการให้พวก เขา
You're here to help us reactivate the Discovery and its computer systems because that is United States territory.คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราเปิดใช้ งาน ดิสคัเฟอรีและระบบ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นว่าเป็นดินแดนของ สหรัฐอเมริกา
The time has come to put ourselves in an orbit around Io which is where the Discovery is.เวลาที่มีมาใส่ตัวเอง ในวงโคจรรอบ ไอโอ ซึ่งเป็นที่ที่ค้นพบคือ
Well, we should reach the Discovery by tomorrow morning.ก็เราควรจะถึงดิสคัเฟอรี โดยเช้าวันพรุ่งนี้
Do we have all the telemetry on the Discovery and the monolith?เรามีทุกสัญญาณ ในดิสคัเฟอรีและหินใหญ่ก้อน เดียว?

discovery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创见性[chuàng jiàn xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 创见性 / 創見性] original (idea, discovery etc)

discovery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery
ディスカバリー[, deisukabari-] (n) discovery
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent)
創製[そうせい, sousei] (n,vs) invention; origination; discovery
大発見[だいはっけん, daihakken] (n) breakthrough; great discovery
新開発[しんかいはつ, shinkaihatsu] (n) new development; new discovery
発掘[はっくつ, hakkutsu] (n,vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P)
科学的発見[かがくてきはっけん, kagakutekihakken] (n) scientific discovery
再発見[さいはっけん, saihakken] (n,vs) rediscovery
前人未到;前人未踏[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na,n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.)
大航海時代[だいこうかいじだい, daikoukaijidai] (n) Age of Discovery; Age of Exploration
情報開示[じょうほうかいじ, jouhoukaiji] (n) information discovery; disclosure of information
新発明[しんはつめい, shinhatsumei] (n) new invention (discovery)
新発見[しんはっけん, shinhakken] (n) new discovery; new invention
顕露[けんろ, kenro] (n,vs) discovery; detection; exposure

discovery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การค้นพบ[n.] (kān khonpho) EN: discovery ; breakthrough ; finding FR: découverte [f] ; avancée [f]
การค้นพบใหม่[n. exp.] (kān khonpho) EN: new discovery FR: nouvelle découverte [f] ; redécouverte [f]
ขุดพบโบราณวัตถุ[v. exp.] (khut phop b) EN: make an archaeological discovery FR: faire une découverte archéologique
มิวเซียมสยาม[org.] (Miusīem Say) EN: Museum Siam ; Discovery Museum FR:
สิ่งที่ค้นพบ[n. exp.] (sing thī kh) EN: discovery FR: découverte [f]

discovery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fund {m} (eines Schatzes)discovery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discovery
Back to top