ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

annex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *annex*, -annex-

annex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annex (vt.) เพิ่มเข้าไป Syn. append, attach, affix, join
annex (n.) ภาคผนวก
annex (vt.) ยึดครองบริเวณ See also: ครอบครองอาณาเขต
annex to (phrv.) เข้ายึดครอง See also: ยึด
English-Thai: HOPE Dictionary
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union ###A. removal)
English-Thai: Nontri Dictionary
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annexation(n) การเพิ่ม,การผนวก,สิ่งที่แนบท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annexationการผนวกดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Back annex building should've been cleared. -Copy, it'll be cleared.ตึกหลังเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ย ได้ยินแล้วจะรีบเคลี
Winner gets to annex Poland.ผู้ชนะจะได้ครอบครองโปแลนด์
There's an entire annex that isn't on the official map.มีแร่อีกส่วนเพิ่มจาก แผนผังฉบับทางการ
The air-conditioning repair school annex seems to think.ฝ่ายซ่อมแอร์วิทยาลัยดูเหมือนจะคิด
I am not supposed to tell you to go down to the annex and investigate for yourself.คุณไม่ควรเข้าไปพัวพันกับการสอบสวน
And the air-conditioning repair annex won't admit to any knowledge of what's going on.โรงเรียนซ่อมแอร์ไม่ขอมีส่วน ที่จะรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
And the rest... Can use the annex cafeterias, right?และคนอื่น ๆ จะต้องไปใช้ร้านค้าในภาค โอเค?
Meet me at the annex south of the lobby.มาพบผมที่ส่วนต่อทางใต้ของล็อบบี้
Delephonium-6, the drug you used to Annex people, where is it?Delephonium-6 ยาที่คุณใช้ ในมนุษย์แอนแนกซ์ มันอยู่ไหน
The Annex Project was shut down years ago.โปรเจ็กซ์ แอนเน็กซ์ ถูกปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้ว
He helped me escape sent in his Annex agents.เค้าช่วยฉันหนีจากพวกนั้น
I can't watch you wandering around the annex in your crazy dressesคุณรู้ไหม เสื้อผ้า ประหลาดๆกับบางอย่างที่ไม่เคยทำ

annex ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 九一八事变 / 九一八事變] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, 附加] additional; annex
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ, 分店] branch (of a chain store); annex
属地[shǔ dì, ㄕㄨˇ ㄉㄧˋ, 属地 / 屬地] dependency; possession; annexed territory
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, 勿忘国耻 / 勿忘國恥] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, 并吞 / 併吞] swallow up; annex; merge
吞并[tūn bìng, ㄊㄨㄣ ㄅㄧㄥˋ, 吞并 / 吞併] to annex

annex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
中門廊[ちゅうもんろう, chuumonrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture)
建増し;建て増し[たてまし, tatemashi] (n) building addition or extension; an annex
新館[しんかん, shinkan] (n) annexe; annex
門廊[もんろう, monrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture)
アネックス[, anekkusu] (n) annex; annexe
下家;下屋[したや;げや;しもや, shitaya ; geya ; shimoya] (n) small attached annex; lean-to
付加(P);附加[ふか, fuka] (n,vs,adj-no) addition; annexation; appendage; (P)
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P)
併呑;并呑[へいどん, heidon] (n,vs) annexation; merger; swallowing up
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix
別表[べっぴょう, beppyou] (n) annexed (statistical) table; (P)
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P)
并合[へいごう, heigou] (n) annexation; amalgamation; merger
日韓併合条約[にっかんへいごうじょうやく, nikkanheigoujouyaku] (n) Japan-Korea Annexation Treaty (1910)
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n,vs,adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P)
韓国併合[かんこくへいごう, kankokuheigou] (n) annexation of Korea (by Japan; 1910-1945)
韓国併合条約[かんこくへいごうじょうやく, kankokuheigoujouyaku] (n) (See 日韓併合条約) Japan-Korea Annexation Treaty (1910)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
付録[ふろく, furoku] appendix, annex

annex ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลืนชาติ[v. exp.] (kleūn chāt) EN: swallow up the nation ; swamp the country ; annex a country FR:
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūa) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add FR: ajouter ; annexer
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish FR: saisir ; annexer ; geler
การผนวก[n. exp.] (kān phanūak) EN: combination ; annexation FR: annexion [f]
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended FR: supplémentaire ; annexe
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao d) EN: merge ; amalgamate ; combine FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir
ท้าย[adj.] (thāi) EN: annexed to FR:

annex ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annexion {f}annexation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า annex
Back to top