ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woolgathering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woolgathering*, -woolgathering-

woolgathering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woolgathering (n.) การตกอยู่ในห้วงฝัน See also: การใจลอย, การฝันกลางวัน Syn. absent-mindedness, daydream
woolgathering (adj.) ฟุ้งซ่าน See also: ใจลอย, ฝันกลางวัน Syn. absent-minded, daydreamy
English-Thai: HOPE Dictionary
woolgathering(วูล'แกธเธอริง) n. ภาวะสติลอย,ความคิดฟุ้งซ่าน,การเพ้อฝัน, See also: woolgatherer n., Syn. absentmindedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woolgathering
Back to top