ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daydream

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daydream*, -daydream-

daydream ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daydream (n.) การฝันกลางวัน See also: การฝันหวาน, การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์ Syn. fantasy, fancy, dream, woolgathering, absent-mindedness, imagination, Ops. truth, verification, tangibility
daydream (vi.) ฝันกลางวัน See also: ปล่อยอารมณ์เพ้อฝัน, สร้างวิมานในอากาศ Syn. fantasize, dream, muse, woolgather, imagine Ops. true, verify
daydreamer (n.) ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงเพ้อฝัน See also: ผู้ที่ใจลอย, ผู้ที่ฝันกลางวัน Syn. stargazer
daydreamy (adj.) ฟุ้งซ่าน See also: ใจลอย, ฝันกลางวัน Syn. absent-minded
English-Thai: HOPE Dictionary
daydreamvi.,n. (การ) ฝันกลางวัน,ปล่อยความคิดไปตามอารมณ์, See also: daydreamer n. ดูdaydream daydreamy adj. ดูdaydream, Syn. wish
English-Thai: Nontri Dictionary
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daydreamฝันกลางวัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝันกลางวัน (v.) daydream Syn. เพ้อฝัน, ฝันหวาน
ภวังค์ (n.) daydream See also: a reverie Syn. ฝัน, ห้วงนึก
ละเมอ (v.) daydream See also: be deluded into thinking Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก, หลงเพ้อ
ละเมอเพ้อพก (v.) daydream See also: be deluded into thinking Syn. เพ้อหา, หลงเพ้อ
หลงเพ้อ (v.) daydream See also: be deluded into thinking Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก
เพ้อหา (v.) daydream See also: be deluded into thinking Syn. ละเมอเพ้อพก, หลงเพ้อ
ฝันเฟื่อง (v.) daydream of the impossible See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible
ฝันเฟื่อง (v.) daydream of the impossible See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't daydream all the time, be proper.อย่าฝันกลางวันมากไปนัก..
I used to daydream about him dying.ฉันเคยคิดอยากให้เขาตาย
# I'm down on my daydream # # oh, that sleepwalk should be over by now #ฉันตกอยู่ในวังวนของฝันกลางวัน โอ้ แต่ต่อไปนี้คงไม่ต้องนอนละเมออีกแล้ว
♪ Oh... ♪ ♪ I'm down on my daydreamฉันทำไม่ได้เลย.. ฉันกำลังตกอยู่ในภวังค์
When I wasn't with her, all I could do was daydream about her, you know?ตอนผมไม่อยู่กับเธอ ผมก็ฝันถึงเธอทั้งวัน คุณเข้าใจไหมครับ?
That's why you should not daydream while you are embroidering.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณหนูถึงไม่ควร ใจลอยขณะเย็บปักถักร้อยนะเจ้าคะ
Do you ever daydream? I do.คุณเคยมีความฝันไหม ฉันเคยนะ
We need the weight. Come on, Clapper, stop daydreaming.มาสิ คแลปเปอหยุดฝันกลางวัน
You should be studying, not daydreaming!เธอควรจะตั้งใจให้มากกว่านี้ ไม่ใช่มาฝันกลางวัน
Do not interrupt me when I'm daydreaming!อย่าขัดจังหวะฉันซิ ฉันกำลังฝันกลางวันอยู่นะ!
Wake up, Dolly Daydream.ตื่นได้แล้ว พ่อนักฝันกลางวัน
Look, you daydreamed about making love to me, and I'm not saying the fantasy didn't cross my mind, OK?ฟังให้ดีนะ ถ้าคุณคิดจะรักฉันล่ะก็ คุณก็กำลังฝันกลางวัน และฉันไม่ได้พูดอะไรที่เกินจริง ฉันพูดมาจากใจเลยล่ะ เข้าใจมั้ย

daydream ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发呆[fā dāi, ㄈㄚ ㄉㄞ, 发呆 / 發呆] daydream; lost in thought
空想[kōng xiǎng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ, 空想] daydream; fantasy; to fantasize
沉陷[chén xiàn, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, 沉陷] subsidence; caving in; fig. stranded; lost (in contemplation, daydreams etc)

daydream ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
白日夢[はくじつむ, hakujitsumu] (n) daydream
真昼の夢[まひるのゆめ, mahirunoyume] (exp) daydream
白昼夢;白中夢(iK)[はくちゅうむ, hakuchuumu] (n) daydream; waking dream
空想[くうそう, kuusou] (n,vs,adj-no) daydream; fantasy; fancy; vision; (P)

daydream ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ฝันกลางวัน[v. exp.] (fan klāngwa) EN: daydream FR: rêvasser
การสร้างวิมานในอากาศ[n. exp.] (kān sāng wi) EN: daydream FR:
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: daydream ; be deluded into thinking FR:
หลงเพ้อ[v. exp.] (long phoē) EN: daydream FR:
นึกฝัน[v. exp.] (neuk fan) EN: imagine ; dream ; fancy ; think ; have an idea about ; daydream FR: imaginer
ภวังค์[n.] (phawang) EN: daydream ; reverie ; chimera FR:
เคลิ้มฝัน[v. exp.] (khloēm fan) EN: be daydreaming ; have a reverie FR: rêvasser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daydream
Back to top