ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rib*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rib, -rib-

*rib* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ascribe (vt.) จัดว่าเขียนโดย See also: ถือว่าประพันธ์โดย
ascribe (vt.) ลงความเห็นว่าเป็นของ
ascribe (vt.) ให้เหตุผล
ascribe to (phrv.) พิจารณาว่าเขียนโดย See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ Syn. arbitrate to
attribute (n.) คุณลักษณะ See also: คุณสมบัติ Syn. quality, property, characteristic
attribute (vt.) ถือว่าเป็นของ See also: ถือว่า, ให้เหตุผลว่าเป็น Syn. credit, accredit
attribute to (phrv.) พิจารณาว่าเขียนโดย See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ Syn. ascribe to
bribable (adj.) ซึ่งติดสินบนได้ See also: เกี่ยวกับการให้สินบน Syn. corruptible, dishonest, purchasable Ops. incorruptible, honorable
bribe (n.) สินบน Syn. inducement
bribe (vt.) ติดสินบน See also: ให้สินบน Syn. corrupt
bribery (n.) การติดสินบน Syn. inducement
Caribbean (n.) ชาวแคริเบียน
Caribbean (adj.) ที่เกี่ยวกับหรือมาจากทะเลคาริบเบียน
caribou (n.) กวางชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาเหนือ See also: กวางแคริบู
circumsciribe (vt.) จำกัดจำนวน See also: จำกัดปริมาณ Syn. bound, fix, restrict
circumscribe (vt.) จำกัด Syn. confine, limit
circumscribe (vt.) ทำให้ล้อมรอบ Syn. encircle
circumscribed (adj.) ที่ถูกจำกัด Syn. restricted Ops. umlimited, limitless
contribute (vi.) มีส่วนทำให้ Syn. conduce, lead
contribute (vi.) ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)
contribute (vt.) ให้ (เพื่อช่วยเหลือ) Syn. give, donate, provide
contribute to (phrv.) บริจาค (เงินหรือเวลา) See also: ให้หรือสละ (เงินหรือเวลา)
contribute to (phrv.) ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute to (phrv.) รับผิดชอบต่อ See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง Syn. conduce to
contribute towards (phrv.) บริจาค (เงินหรือเวลา) See also: ให้หรือสละ (เงินหรือเวลา)
contribute towards (phrv.) ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute towards (phrv.) รับผิดชอบต่อ See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง Syn. conduce to
contributing (adj.) เกี่ยวกับการบริจาค
contribution (n.) การบริจาค
contribution (n.) สิ่งที่บริจาค Syn. donation, present, gift
contributor (n.) ผู้บริจาค Syn. donor, giver
contributory (adj.) เกี่ยวกับการบริจาค Syn. contributing
crib (vt.) กักขัง Syn. confine
crib (n.) คอกสัตว์
crib (n.) รางใส่อาหารสัตว์ Syn. manger, feed box
crib (n.) ห้องหรือบ้านเล็กๆ
crib (sl.) ก๊อป See also: ลอกเลียน
crib (n.) เตียงนอนเด็กเล็ก
crib from (phrv.) แอบคัดลอก
decribe (vi.) อธิบายอย่างละเอียด Syn. explain
English-Thai: HOPE Dictionary
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
attributive(อะทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะของ,ตกเป็นของ. -n. ศัพท์กำหนด
beriberi(เบอ'รีเบอ'รี) n. โรคเหน็บชา เนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1, See also: beriberic adj. ดูberiberi
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
bribery(ไบร'บะรี) n. การให้สินบน
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
caribbean(คาระเบียน') adj. เกี่ยวกับทะเลคาริบเบียน
caribou(คาร์'ระบู) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
conscribe(คันสไครบ') {conscribed,conscribing,conscribes} vt. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
cribbage(คริบ'บิจ) n. เกมไพ่ชนิดหนึ่ง
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
cribbing(คริบ'บิง) การล้อมคอก,
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
diatribe(ได'อะไทรบ) n. การด่าอย่างรุนแรง
distributary(ดิสทริบ'บิวทะรี) adj. สาขาแม่น้ำ,สายน้ำแยก
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distributee(ดิสทริบบิว'ที) n. ผู้ได้รับส่วนแบ่ง
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย,ผู้แจกจ่าย,ผู้แบ่งสรร,เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer
drib(ดริบ) n. ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
dribblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
driblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
fribble(ฟริบ'เบิล) {fribbled,fribbling,fribbles} vi.,vt.,n.,adj. (คนที่มีการ) ทำโง่ ๆ ,ทำเหลาะแหละ,เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: fribbler n.
gaussian distributionn. ดูnormal-distribution
horrible(ฮอร'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง, See also: horribleness n. horribly adv., Syn. repulsive
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave
English-Thai: Nontri Dictionary
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
BLUE blue ribbon(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน
crib(n) เตียงเด็ก,เปล,ลัง,ถัง,คอก,ห้องเล็กๆ
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
distributor(n) ผู้แจกจ่าย,ผู้แทนจำหน่าย,เครื่องจ่ายไฟ
dribble(n) การไหลริน,ฝนปรอย
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง
indescribable(adj) สุดจะพรรณนาได้
inscribe(vt) จารึก,สลัก,ลงชื่อ
prescribe(vt) สั่งยา,กำหนด,แนะนำ,บัญญัติ,วางเงื่อนไข,เสนอ
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน
scribble(vi,vt) เขียนลวกๆ,เขียนหวัด
scribe(n) อาลักษณ์,เสมียน,คนคัดลอก
subscribe(vi) เห็นด้วย,อุดหนุน,บริจาค,ลงชื่อเป็นสมาชิก
subscriber(n) ผู้บริจาค,ผู้อุดหนุน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สั่งจอง
terrible(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์,ร้ายแรง
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
transcribe(vt) คัดลอก,ถ่าย,จด,อัดเสียง,ทำสำเนา,ถอดความ
tribal(adj) เกี่ยวกับหมู่ชน,เกี่ยวกับเผ่า
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
tribunal(n) ศาล,บัลลังก์พิพากษา
tribune(n) ผู้พิทักษ์ประชากร,เวทีอภิปราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
areolar tissue; tissue, cribriformเนื้อเยื่อร่างแห [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asternal rib; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asymmetric digital subscriber line (ADSL)สายผู้เช่าดิจิทัลแบบอสมมาตร (เอดีเอสแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
attributeลักษณะประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beriberiโรคเหน็บชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyribosomeพอลิไรโบโซม [มีความหมายเหมือนกับ polysome] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bribeสินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
briberyการให้สินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chi-square distributionการแจกแจงไคกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumscribeเขียนวงล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contribution๑. การให้เงินช่วยเหลือ๒. การอุดหนุน๓. การเข้ามีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contributoryการมีส่วนร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
costa; median nerve; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cribกลวิธีลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deoxyribonucleic acid (DNA)กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
distributaryลำน้ำแตกสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
distributed computingการคอมพิวเตอร์แบบกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
distribution๑. การแจกแจง๒. การจ่าย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
distributive justiceความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributorผู้แจกจ่าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
DNA (deoxyribonucleic acid )ดีเอ็นเอ (กรดดีออกซีไรโบ-นิวคลีอิก) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
geographical distributionการกระจายตามเขตภูมิศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inscribed circle; in-circleวงกลมแนบใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
midrib; costa; median nerveเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
moribundในขั้นตรีทูต, ร่อแร่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-contributoryการไม่มีส่วนร่วม ดู contributory [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescribe๑. บังคับไว้, บัญญัติไว้, กำหนดไว้๒. สั่งยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proscribed organizationองค์การที่ต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redistribution of populationการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ribสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ribbon-cellular radiatorหม้อน้ำแบบรังผึ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ribosomeไรโบโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subscribed capitalจำนวนหุ้นที่มีผู้เข้าชื่อซื้อแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subscriberผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น, ผู้จองซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcribeคัด(เปลี่ยน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tribal groupกลุ่มเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribeเผ่าชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribunalศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attributeลักษณะประจำ [Assistive Technology]
Beriberiโรคเหน็บชา [TU Subject Heading]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Brassiere Distributionอาการชาของผิวหนังตามบริเวณระดับหน้าอก [การแพทย์]
Briberyการติดสินบน [TU Subject Heading]
Caribbean Areaภูมิภาคแคริบเบียน [TU Subject Heading]
Charitable contributionsการบริจาคเพื่อการกุศล [TU Subject Heading]
Circumscribeเป็นหย่อมๆ [การแพทย์]
Contribution marginกำไรผันแปร [การบัญชี]
Contributoryเหตุเสริม [การแพทย์]
Crib Cotเตียงเด็ก [การแพทย์]
Deoxyribonucleic Acidกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค,ดีออกซิไรโบนูคลีอิคแอซิด,ดีอ๊อกซีไรโบนิวคลีอิดแอซิค,กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค,กรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิก [การแพทย์]
Describesอธิบาย [การแพทย์]
Distributeแบ่งภาค,กระจาย [การแพทย์]
Distributionการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
distributordistributor, อาคารกระจายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dribble Ball Eliminationเลี้ยงบอลปาคน [การแพทย์]
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์
Gaussian distributionการแจกแจงแบบปกติ [TU Subject Heading]
Geographical distributionการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
midribเส้นกลางใบ, เส้นใบเส้นใหญ่ที่ต่อจากก้านใบไปจนถึงปลายใบ ภายในประกอบด้วย ไซเลมและโฟลเอ็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Retributionการลงโทษเพื่อความยุติธรรม [TU Subject Heading]
ribซี่โครง, กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับกระดูกอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
ribbonริบบอนการสร้างแผ่นโพลีซิลิคอนที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงจากสารหลอมเหลวซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribonucleic acid (RNA)กรดไรโบนิวคลีอิก (อาร์เอ็นเอ), กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง เขียนย่อว่า RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในโพรโทพลาซึม  RNA มี 3 ชนิดคือ t RNA  m RNA และ r RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scribeผู้คัดลอกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Seasonal distributionการแพร่กระจายตามฤดู [TU Subject Heading]
Tributyltin oxideไตรบิวทิลทินออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
genetic code (abbr.) คำย่อของ ribonucleic acid
grizzly bear (n.) หมีใหญ่สีน้ำตาลจำพวก Ursus arctos horribilis ในอเมริกา
RNA (abbr.) คำย่อของ ribonucleic acid Syn. genetic code
ก้อ (n.) name of a hill tribe in the northern Thailand
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
ข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. คนข่า, เผ่าข่า
คนข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. เผ่าข่า
ชาวไทยใหญ่ (n.) a ethnic tribe in northern Thailand See also: Shans
ตะกรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass Syn. กะตรุด
ลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand Syn. ไทยลื้อ
เงี้ยว (n.) a ethnic tribe in northern Thailand See also: Shans Syn. ชาวไทยใหญ่
เบญจขันธ์ (n.) five elements or attributes of corporeal being
เผ่าข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. คนข่า
ไทยลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand
grease one´s palm (v.) bribe Syn. put off, buy off, suborn Ops. ติดสินบน
riband (n.) คำโบราณของ ribbon
กรรมตามทัน (n.) retribution See also: nemesis
กรรมตามสนอง (n.) retribution See also: nemesis Syn. กรรมตามทัน
กรรมวิบาก (n.) retribution Syn. กรรมตามสนอง
กระดูกซี่โครง (n.) rib Syn. ซี่โครง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
It was a terrible jobมันเป็นงานที่แย่มาก
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
I have a terrible hangoverฉันเมาค้างอย่างหนัก
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
Please describe what you see!ได้โปรดบรรยายสิ่งที่คุณเห็น
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
Terrible weather, isn't it?อากาศแย่มากเลยจริงไหม?
Bribe me to keep my mouth shut!ให้สินบนเพื่อปิดปากฉันสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ--
Well, that's terribly nice of you.คุณนี่เป็นคนดีมากๆ เลย ทำไมไม่นั่งลงก่อนล่ะครับ
Maxim went up to identify her. It was horrible for him.เเม็กซิมเดินทางไปชี้ศพ มันเลวร้ายมากสําหรับเขา
We're happy, aren't we? Terribly happy?เรามีความสุขกันไม่ใช่หรือ สุขเหลือเกิน
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย
Oh, it's terrible for you. I'm so sorry.มันช่างเลวร้ายกับคุณเหลือเกิน ฉันเสียใจจริงๆ
I know it's a terrible thing to say, sir, but in my opinion, she was scuttled.ผมรู้ว่าฟังดูเเย่ แต่ในความเห็นผม เรือถูกทําให้จมลง
I have something terribly important to tell you. Rebecca. ""ฉันมีเรื่องสําคัญยิ่งจะบอกคุณจากรีเบคคา"
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย
Useless to describe what went on in these cells.ป่วยการ อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน

*rib* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, 匾额 / 匾額] a horizontal inscribed board
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
报应不爽[bào yìng bù shuǎng, ㄅㄠˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 报应不爽 / 報應不爽] appropriate retribution (成语 saw)
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
加勒比国家联盟[Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 加勒比国家联盟 / 加勒比國家聯盟] Association of Caribbean States
非对称式数据用户线[fēi duì chèn shì shù jù yòng hù xiàn, ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 非对称式数据用户线 / 非對稱式數據用戶線] Asymmetrical Digital Subscriber Line; ADSL
属性[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, 属性 / 屬性] attribute; property
定语[dìng yǔ, ㄉㄧㄥˋ ㄩˇ, 定语 / 定語] attributive (modifier)
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, 黑名单 / 黑名單] blacklist; list of proscribed people (books etc)
徇私舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 徇私舞弊] bribery and fraud (成语 saw)
纳贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 纳贿 / 納賄] bribery; to give or accept bribes
[lù, ㄌㄨˋ, 赂 / 賂] bribe; bribery
贿[huì, ㄏㄨㄟˋ, 贿 / 賄] bribe; bribery
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, 回扣 / 回釦] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback
[hé, ㄏㄜˊ, 鞨] buskin; name of a tribe; turban
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2
[mù, ㄇㄨˋ, 募] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise
加勒比海[Jiā lè bǐ Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ, 加勒比海] Caribbean Sea
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
[fù, ㄈㄨˋ, 赙 / 賻] contribute to funeral expenses
[jù, ㄐㄩˋ, 醵] contribute to a feast
功劳[gōng láo, ㄍㄨㄥ ㄌㄠˊ, 功劳 / 功勞] contribution; meritorious; credit
贡献者[gòng xiàn zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 贡献者 / 貢獻者] contributor; benefactor
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, 贪赃枉法 / 貪贓枉法] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit
去氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 去氧核糖核酸] deoxyribonucleic acid; DNA
脱氧脱糖核酸[tuō yǎng tuō táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 脱氧脱糖核酸 / 脫氧脫糖核酸] deoxyribonucleic acid (DNA)
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 形容] describe; look or appearance
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 不可名状 / 不可名狀] indescribable; beyond description
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 只可意会,不可言传 / 只可意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 可以意会,不可言传 / 可以意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
合抱[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, 合抱] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk)
[yù, ㄩˋ, 喻] to describe sth as; an analogy; a simile; a metaphor; an allegory; surname Yu

*rib* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute
アウトドアリビング[, autodoaribingu] (n) out-door living
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes
アグラベイト;アグリベイト[, agurabeito ; aguribeito] (vs) aggravate
アグリビジネス[, aguribijinesu] (n) agribusiness
アグリビジネスマン[, aguribijinesuman] (n) agribusinessman
アトリビュート[, atoribyu-to] (n) attribute
アドリブ[, adoribu] (n,adj-no) ad lib (lat
アフロカリビアン[, afurokaribian] (n,adj-no) Afro-Caribbean
アリバイ[, aribai] (n) alibi; (P)
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
アンサブスクライブ[, ansabusukuraibu] (n) {comp} unsubscribe
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram)
アンファンテリブル[, anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre
イエローテイルリーフフィッシュ[, iero-teiruri-fufisshu] (n) yellowtail reeffish (Chromis enchrysura); Caribbean chromis
イベントドリブン[, ibentodoribun] (n) {comp} event driven
イベントドリブンプログラミング[, ibentodoribunpuroguramingu] (n) {comp} event-driven programming
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement
ウーマンリブ[, u-manribu] (n) (abbr) women's liberation
エクスカリバー[, ekusukariba-] (n) Excalibur
エクスルブリス;エクスリブリス[, ekusuruburisu ; ekusuriburisu] (n) ex libris (lat
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day
オールドリベラリスト[, o-rudoriberarisuto] (n) old liberalist
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific)
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] (n) {comp} online distribution
カーボンリボン[, ka-bonribon] (n) {comp} carbon ribbon
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規分布) Gaussian distribution; normal distribution
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs
カリコム[, karikomu] (n) Caribbean Community (from CARICOM)
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] gaussian distribution
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs)
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber
サブスクライブ[さぶすくらいぶ, sabusukuraibu] subscribe
ジーリブシー[じーりぶしー, ji-ribushi-] glibc
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition
プリベータ[ぷりべーた, puribe-ta] pre-beta
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video
リブート[りぶーと, ribu-to] reboot (vs)
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.)
二項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] binomial distribution
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
再配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution
分布[ぶんぷ, bunpu] distribution (vs), dissemination, allocation
分散[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] distributed data processing, DDP (abbr.)
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution
分散型[ぶんさんがた, bunsangata] distributed (configuration)
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
分散型トランザクション[ぶんさんがたとらんざくしょん, bunsangatatoranzakushon] distributed transaction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute

*rib* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อามิสสินจ้าง[n. exp.] (āmit sinjān) EN: bribe FR:
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers FR: pouvoirs et attributions [mpl]
อร่อยอย่างยิ่ง[adj.] (arøi yāng y) EN: FR: terriblement bon
อาศิรพจน์ ; อาศิรพาท ; อาศิรวจนะ ; อาศิรวาท[n.] (asīraphot ;) EN: encomium ; panegyric ; tribute ; blessing FR:
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อัฒจันทร์ = อรรธจันทร์[n.] (atthajan) EN: grandstand ; stand ; semicircular base for steps FR: tribune [f]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalī) EN: distribute evenly FR:
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoen) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend FR:
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal FR: bancs de la magistrature [mpl]
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlay) EN: the five attributes of a beautiful woman FR:
เบญจขันธ์[n.] (benjakhan) EN: the five attributes of life FR:
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon FR: ruban rouge [m]
โบว์ดำ[n. exp.] (bō dam) EN: black ribbon FR: ruban noir [m]
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit a contribution ; solicit for charity ; invite participation in a merit-making FR:
บอกรับ[v.] (bøkrap) EN: subscribe (to) FR: s'abonner
บอกรับหนังสือ[v. exp.] (bøkrap nang) EN: subscribe (to) FR: s'abonner ; abonner
บอกรับเป็นสมาชิก[v. exp.] (bøkrap pen ) EN: subscribe FR:
บ่งบอก[v. exp.] (bongbøk) EN: indicate ; describe ; manifest ; evince ; reveal FR: indiquer ; déterminer
บริบาล[n.] (børibān) EN: guardian ; conservator ; keeper ; protector ; one who looks after FR: gardien [m] ; gardienne [f] ; protecteur [m] ; protectrice [f]
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
บริบาลทารก[X] (børibān thā) EN: child care ; infant care FR:
บริบท[n.] (børibot [= ) EN: context FR: contexte [m]
บริบททางสังคม[n. exp.] (børibot thā) EN: social context FR: contexte social [m]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thā) EN: socio-cultural context FR: contexte socio-culturel [m]
บริบวรณ์[v.] (børibūan) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบวรณ์[adj.] (børibūan) EN: complete ; perfect FR: parfait ; complet
บริบูรณ์[v.] (børibūn) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
บริบูรณ์พูนสุข[adj.] (børibūn phū) EN: comfortable FR:

*rib* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio
Auslieferungsgebiet {n}area of distribution
asymmetrische Verteilung {f}asymmetrical distribution
Attribut {n} | Attribute
attributive Prüfung {f}inspection by attributes
Bernoulli-Verteilung {f} [math.]Bernoulli distribution
Binomialverteilung {f} [math.]binominal distribution
Johannisbeere {f}; Ribisel
Tribüne {f}; nichtüberdachte Zuschauertribüne
Nasenmuräne {f} (ausgewachsen) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]blue ribbon eel; ghost ribbon eel
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Kohlefarbband {n}carbon ribbon
Karibenbläßhuhn {n} [ornith.]Caribbean Coot
Weißbauchelaenie {f} [ornith.]Caribbean Elaenia
Dominikanerschwalbe {f} [ornith.]Caribbean Martin
Zentrierrippen {pl}centring ribs
Vertriebsweg {m}channel of distribution
Chi-Quadrat-Verteilung {f} [math.]chi-square distribution
Kaltwassernetz {n}chilled water distribution net
Kühltheke {f}chilled distribution depot
Spickzettel {m} [ugs.]crib [coll.]
Krippentod {m}; plötzlicher Kindstod [med.]crib death; cot death
Dampfverteilung {f}steam distribution
Dampflanze {f}steam distributor
Rippenstoß {m}dig in the ribs
Verteilung {f} [math.] | eindimensionale Verteilung | mehrdimensionale Verteilung | hypergeometrische Verteilung | t-Verteilung | zweidimensionale Verteilungdistribution | univariate distribution | multivariate distribution | hypergeometric distribution | t distribution | two dimensional distribution
Verteilungsfunktion {f} [math.] | empirische Verteilungsfunktiondistribution function | empirical distribution function
Verteilung {f} der Wanksteifigkeitdistribution of roll stiffness
Distributivgesetz {n} [math.]distributive law
Energieverteilung {f}energy distribution
Etagenverteiler {m}storey distribution board
Generalrepräsentanz {f}exclusive agency; sole distribution
Unterschiebung {f}false attribution
Farbband {n}ribbon; ink ribbon
Faserdurchmesserverteilung {f}fibre diameter distribution; fiber diameter distribution [Am.]
Häufigkeitsverteilung {f} [math.]frequency distribution
Vollausschüttung {f} des Gewinns [econ.]full profit distribution
Nasenmuräne {f} (Rhinomuraena quaesita) [zool.]ghost ribbon eel; blue ribbon eel; black ribbon eel
Korngrößenverteilung {f}grain size distribution; particle size distribution
abscheulich; schrecklich; makaber {adj} | abscheulicher | am abscheulichstenhorrible | more horrible | most horrible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rib*
Back to top