ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

donate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *donate*, -donate-

donate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
donate (vt.) บริจาค See also: มอบให้, อุทิศให้ Syn. bestow, devote
English-Thai: HOPE Dictionary
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
English-Thai: Nontri Dictionary
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำทาน (v.) donate See also: give alms Syn. ให้ทาน, บริจาคทาน
ทิ้งทาน (v.) donate See also: give away alms by scattering Syn. โปรยทาน
บริจาคทาน (v.) donate See also: give alms Syn. ให้ทาน
โปรยทาน (v.) donate See also: give away alms by scattering
ให้ทาน (v.) donate See also: give alms Syn. บริจาคทาน
อุทิศ (v.) donate on behalf of See also: donate in memory of
อุทิศ (v.) donate on behalf of See also: donate in memory of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you donate five dollars to the cause? Maybe it'll make you feel better.ทำไมคุณไม่บริจาคเงินห้าดอลลาร์สาเหตุหรือไม่ บางทีมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
Money. Because of the money I donate here.เพราะเงิน ที่นี่ฉันให้ไปเยอะ
Some housewives take part in citizens movement, but donate nothing. Friends of yours?ครอบครัวบางคน ภรรยาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการประชาชน แต่ไม่มีการบริจาคอะไร
You need to donate sperm...คุณจำเป็นต้องบริจาคน้ำเชื้อ
Are you willing for your husband to donate his heart?คุณต้องการบริจาค หัวใจสามีคุณหรือเปล่า
... Icankeepthe hippogriff'shead . I'll donate it to the Gryffindors' room.As I say to them, they are going to start the head...
I'll finish it... and I'll donate the proceeds... to his wife and kids.ไปเห็นอะไรมา งั้นไปกับเฮย์ส คนอีก 15 ผมจะรอตรงประตู จนกว่าคุณจะกลับมา
We'll finish it... and donate the proceeds to his wife and kids.We'll finish it... and donate the proceeds to his wife and kids.
He's, uh, persuaded the manufacturers to donate it to H. I. V. -positive mothers.ท่านได้ เชิญชวนให้บรรดาผู้ผลิต บริจาคให้กับ มารดาที่ป่วยเป็น HIV
The drug companies donate them. It's a tax break for them.พวกบริษัทยาเอามาบริจาคเพื่อหักภาษี
WE'LL DONATE IT TO THE CHURCH.เราจะเอาไปบริจาคให้กับโบสถ์
I'm gonna donate my badge to charity.I'm gonna donate my badge to charity.

donate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善款[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, 善款] charity; donated funds
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 多那太罗 / 多那太羅] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor

donate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拠出金[きょしゅつきん, kyoshutsukin] (n) donated money; monetary donation; contribution
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
檀越[だんおつ, dan'otsu] (n) alms-giver; person who donates to a monk or a temple; dana-pati
献花台[けんかだい, kenkadai] (n) stand, table or altar on which one places donated flowers
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate

donate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift ; sacrifice (sth) FR: faire don (de) ; offrir par charité ; offrir ; contribuer
บริจาคเลือด[v. exp.] (børijāk leū) EN: donate blood FR: donner du sang
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōh) EN: donate blood FR: donner du sang
บริจาคทาน[v. exp.] (børijāk thā) EN: donate FR:
ปริตยาค[v.] (parittayāk) EN: donate ; sacrifice FR:
โปรยทาน[v.] (prōithān) EN: give away money ; donate FR:
ทำทาน[v. exp.] (tham thān) EN: donate ; give alms FR: faire une offrande
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of FR: dédier ; consacrer
โดนาเตลโล[n. exp.] (Dōnātēllō) EN: Donatello FR: Donatello
แมลงปอ[n.] (malaēngpø) EN: dragonfly ; odonate FR: libellule [f] ; demoiselle [f] (fig.) ; odonates [mpl]
ผู้บริจาค[n. exp.] (phū børijāk) EN: donor FR: donateur [m] ; donatrice [f] ; donneur [m] ; donneuse [f]
ผู้ให้[n. exp.] (phū hai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor FR: donateur [m]
รายนามผู้บริจาค[n. exp.] (rāi nām phū) EN: contributors ; donors FR: donateurs [mpl]
ทท[n.] (thot = that) EN: giver FR: donateur [m]
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate ; partial FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre ; partiel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า donate
Back to top