ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

giver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *giver*, -giver-

giver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
giver (n.) ผู้ให้ Syn. contributor, benefactor, grantor
English-Thai: Nontri Dictionary
giver(n) ผู้ให้,ผู้มอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้อุทิศ (n.) giver See also: donor, supplier, sponsor, contributor Syn. ผู้บริจาค, ผู้เสียสละ Ops. ผู้รับ
ผู้ให้ (n.) giver See also: donor, supplier, sponsor, contributor Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ Ops. ผู้รับ
ทานบดี (n.) almsgiver See also: lord of alms, donator
ทายิกา (n.) female giver See also: female giver who makes offering to monks Syn. ผู้ให้ Ops. ทายก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's the worst gift giver ever.เค้าเป็นคนให้ของขวัญที่แย่ที่สุด
The, uh... kindly dream giver who sprinkles sand in the eyes of children.นั่น... ผู้ให้ในฝันผู้ใจดีที่คอยโรยทรายเข้าไปในตาของเด็กๆ
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด
I can't order them to do what the Lawgiver has forbidden.กฎหมายมีอยู่ผมไม่ได้ส่งพวกเขามาตาย
The Lawgiver bleeds!พระเจ้าเราหลั่งโลหิต
The spirit of the Lawgiver lives.พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่
She is a trained caregiver.หล่อนเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ
She's an Indian giver!ขอแต่งงานแบบสาวอินเดียล่ะ!
What are you, an Indian giver?นายเป็นอะไรไป ให้แล้วจะมาเอาคืนได้ไง ?
I'm a giver.แน่ล่ะ ฉันอยากวาดกับคุณซะแล้ว
OH, MY. SUDDENLY I AM A CAREGIVER.โอ้ ตายแล้ว อยู่ดี ๆ ฉันก็กลายเป็นคนดูแลสัตว์แล้ว

giver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赠与者[zèng yú zhě, ㄗㄥˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, 赠与者 / 贈與者] giver

giver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
与え主[あたえぬし, ataenushi] (n) giver
遺香[いこう, ikou] (n) lingering odor of giver (clothes, etc.) (odour)
介護者[かいごしゃ, kaigosha] (n) caregiver; carer
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
檀越[だんおつ, dan'otsu] (n) alms-giver; person who donates to a monk or a temple; dana-pati
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam

giver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักเทศน์[n.] (nakthēt) EN: preacher ; sermon giver FR:
ผู้ให้[n. exp.] (phū hai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor FR: donateur [m]
ทายิกา[n.] (thāyikā) EN: female giver ; female donor ; patroness FR:
ทายก[n.] (thāyok) EN: grantor ; almsgiver ; donor ; benefactor ; lay supporter of Bhikkhus ; lay giver FR:
ทท[n.] (thot = that) EN: giver FR: donateur [m]
เลี่ยงวุ้น[v. exp.] (līeng wun) EN: FR: tergiverser
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: carer ; caregiver (Am.) FR:
ผู้ดูแลผู้ป่วย[n. exp.] (phūdūlaē ph) EN: caregiver FR:
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator ; master in liberality ; chief donor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า giver
Back to top