ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incorruptible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incorruptible*, -incorruptible-

incorruptible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incorruptible (adj.) ซึ่งไม่เน่าเปื่อย See also: ซึ่งไม่ปรักหักพัง, ซึ่งไม่ผุพัง Ops. decay, decomposition
incorruptible (adj.) ซื่อตรง See also: ซื่อสัตย์, ซึ่งไม่สามารถติดสินบนได้, ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. honest Ops. corruptible, dishonest
English-Thai: Nontri Dictionary
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder if you'll be quite so incorruptible after your precious Snow is gone.ข้าสงสัยว่าท่านจะเน่าเปื่อยไปไหม ถ้าสโนว์อันเป็นที่รักจากไป
I wonder if you'll be quite so incorruptible after your precious Snow is gone.ข้าสงสัยว่าท่านจะยังซื่อสัตย์อยู่หรือเปล่า ถ้าสโนว์ผู้เป็นที่รักจากไป
You truly are incorruptible, aren't you?นายนี่มันซื่อตรงมากใช่มั้ย
We study people, is incorruptibleข้าเป็นวิญญูชน ไม่ยอมก้มหัวให้เจ้าแน่
He was incorruptible, wasn't he?He was incorruptible, wasn't he?
By the power of Rome. I'm truly a daughter incorruptible...ด้วยอำนาจของกรุงโรม ฉันอย่างแท้จริงลูกสาวไม่เน่าเปื่อย ...

incorruptible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
廉洁[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 廉洁 / 廉潔] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible
廉直[lián zhí, ㄌㄧㄢˊ ㄓˊ, 廉直] upright and honest; incorruptible; squeaky clean

incorruptible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
石部金吉[いしべきんきち, ishibekinkichi] (n) man of incorruptible character
廉潔[れんけつ, renketsu] (adj-na,n) honest; incorruptible; integrity

incorruptible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ทุจริต[adj.] (mai thutjar) EN: incorruptible ; unbribable FR:
ไม่ติดสินบน[adj.] (mai tit sin) EN: incorruptible ; unbribable FR:
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy FR: honnête ; droit ; sincère

incorruptible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbestechlich {adj} | unbestechlicher | am unbestechlichstenincorruptible | more incorruptible | most incorruptible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incorruptible
Back to top