ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

donation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *donation*, -donation-

donation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
donation (n.) การบริจาค See also: สิ่งของที่บริจาค Syn. bestowal, endowment
English-Thai: HOPE Dictionary
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
English-Thai: Nontri Dictionary
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินบริจาค (n.) donation See also: gift, contribution Syn. เงินช่วยเหลือ
ทักขิโณทก (n.) water of donation See also: water pouring on the ground after making merit, water poured into the right hand as showing his ratification of an offering value, a token of an offering
ทักษิโณทก (n.) water poured out while giving alms symbolical of donation See also: water poured into a hand as a token of an offering Syn. ทักขิโณทก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"In addition, the Library District has generously responded with a charitable donation of used books and sundries."นอกจากนี้ห้องสมุดอำเภอได้ตอบสนองอย่างไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการบริจาคการกุศลของการใช้หนังสือและของกระจุกกระจิก
Do you think this is a blood donation center?แกคิดว่าที่นี่ เป็นที่รับบริจาดเลือดหรือไง
That was a donation and it was very appreciated.นั่นมันเงินบริจาคครับ และก็ไม่ได้มากพอจะยอมรับได้ด้วยสิ
AND NOW ACCEPTING OUR DONATION TO NEW YORK CHILDREN'S HOSPITAL,ผู้ที่จะมารับเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลเด็กนิวยอร์คก็คือ
[Blood Donation Room][ห้องรับบริจาคโลหิต]
This particular donation is compliments of Sheik Rajiv Amad.นี่เป็นเงินบริจาดให้โดยเฉพาะ ของพวกที่สรรเสริญชีค ราชีฟ อามัด
We brought a donation as part of our philtrophy.พวกเอาเอาเงินบริจาคมาให้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิของเราน่ะ
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า
I made a donation last week.แม่เพิ่งบริจาคไปเมื่ออาทิตย์ก่อน
Biggest donation gets a six-pack of my very own Schraderbrau.เหล้าที่ฉันเป็นเจ้าของ ยี่ห้อซาลเดอร์บลู ที่่กลั่นในบ้าน เพื่อรสชาติที่นุ่ม
Smallest donation gets two six-packs. All right.เอาล่ะ คนอื่นนอกจากโกมี่ ให้นั่งลงได้
A donation for what?บริจาคเพื่ออะไรเหรอครับ

donation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, 卑辞厚币 / 卑辭厚幣] humble expression for generous donation
捐助[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, 捐助] offer; contribution; donation

donation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドネーション[, done-shon] (n) {comp} donation
寄付行為[きふこうい, kifukoui] (n) act of endowment or donation
寄進[きしん, kishin] (n,vs) contribution; donation (to a temple, etc.)
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution
合力[ごうりょく(P);ごうりき;こうりょく, gouryoku (P); gouriki ; kouryoku] (n,vs) (1) (ごうりょく only) resultant force; (2) assistance; help; (3) donation; alms; almsgiving; (P)
寄付(P);寄附(P)[きふ, kifu] (n,vs) contribution; donation; (P)
寄付を請う[きふをこう, kifuwokou] (exp,v5u) to solicit donations
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment
寄付金を募る;寄附金を募る[きふきんをつのる, kifukinwotsunoru] (exp,v5r) to make an appeal for contributions; to collect donations
寄贈[きぞう(P);きそう, kizou (P); kisou] (n,vs) donation; presentation; gift; (P)
寄金[ききん, kikin] (n) contribution; donation; (P)
拠出金[きょしゅつきん, kyoshutsukin] (n) donated money; monetary donation; contribution
棄捐[きえん, kien] (n,vs) donation; abandonment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation

donation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanāb) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege FR:
จาคะ[n.] (jākha) EN: donation ; philanthropy ; giving ; charity ; generosity ; sacrifice ; self-denial ; liberality ; munificence; benefaction FR: charité [f]
การบริจาค[n.] (kān børijāk) EN: donation FR: don [m]
การบริจาคโลหิต[n. exp.] (kān børijāk) EN: blood donation FR: don de sang [m]
การบริจาคพลาสมา[n. exp.] (kān børijāk) EN: plasma donation FR: don de plasma [m]
ค่าบำรุง[n. exp.] (khā bamrung) EN: subscription ; membership fee ; donation FR:
เงินบริจาค[n. exp.] (ngoen børij) EN: donation ; gift ; contribution ; financial donation ; monetary gift ; monetary contribution FR: donation [f] ; don [m]
สมทบทุน[v. exp.] (somthop thu) EN: join donating ; participate in donation FR:
ไทยทาน[n.] (thaiyathān) EN: offering ; gift ; donation FR:
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:
ทักขิไณยบุคคล ; ทักขิเณยยบุคคล[n.] (thakkhinaiy) EN: individual deserving a donation ; one worthy of a donation FR:
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:
ทำขวัญ[n.] (thamkhwan) EN: gift ; offering ; donation FR: cérémonie de réconfort [m]
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity ; liberality ; generosity ; benevolence ; benefaction FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]
ตู้บริจาค[n. exp.] (tū børijāk) EN: donation box FR: tronc [m]
ขอรับบริจาค[v. exp.] (khø rap bør) EN: make a plea for donations FR:
เรี่ยไร[v.] (rīarai) EN: collect donations ; pass round the hat ; take up a collection ; sollicit contributions FR: quêter ; collecter

donation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spendenbescheinigung {f}charitable donation certificate
Spendenaufruf {m}appeal for donations
Spendenaktion {f}campaign for donations
Sachspende {f}donation in kind
Spende {f}donation
Spendenaffäre {f}donations scandal
Spendenkonto {n}donations account

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า donation
Back to top