ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corrupt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corrupt*, -corrupt-

corrupt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corrupt (adj.) ทุจริต See also: ผิดปกติ, ผิดศีลธรรม
corrupt (adj.) ซึ่งมีสิ่งเจือปน Syn. contaminated
corrupt (adj.) ซึ่งเสื่อมทราม Syn. low, debased
corrupt (vt.) ทำให้เน่าเปื่อย
corrupt (vt.) ทำให้มีรอยเปื้อน See also: ทำให้ด่างพร้อย, ทำให้สกปรกเลอะเทอะ, ทำให้มีสิ่งปลอมปน
corrupt (vt.) ทำให้เสื่อมทราม See also: นำไปทางชั่ว, ทำให้เลวลง Syn. debase, degrade
corrupt (adj.) ทุจริต See also: ซึ่งโกง Syn. dishonest, crooked, underhanded
corrupt (vi.) เสื่อมทราม See also: เลวลง
corrupt (vt.) ให้สินบน See also: ติดสินบน Syn. bribe, buy
corrupted (adj.) ซึ่งเป็นมลพิษ See also: ซึ่งเป็นพิษ Syn. contaminated
corrupter (adj.) คนหรือสิ่งยั่วยวน Syn. debaucher, tempter
corruptible (adj.) ซึ่งติดสินบนได้ See also: เกี่ยวกับการให้สินบน Syn. bribable, dishonest, purchasable Ops. incorruptible, honorable
corruption (n.) การเน่าเปื่อย See also: การเน่า, การเน่าสลาย Syn. decay, rottenness
corruption (n.) การไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonesty, bribery
corruption (n.) ความเสื่อมทราม See also: ความชั่วช้า Syn. depravity
English-Thai: HOPE Dictionary
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
English-Thai: Nontri Dictionary
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
corruptible(adj) ซึ่งนำไปในทางชั่ว,ซึ่งทำให้เลวลง
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corruptวิบัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
corruptionการวิบัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrupt practiceการประพฤติทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
Corruptionการทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กังฉิน (adj.) corrupt See also: crooked, treacherous Ops. ตงฉิน
กิน (v.) corrupt See also: be venal, be embezzle Syn. ทุจริต, คอร์รัปชั่น, โกงกิน
กินกริบ (v.) corrupt See also: be venal, be embezzle, take into one´s benefit fittingly Syn. ทุจริต, คอร์รับชั่น, โกงกิน
กินสินบน (v.) corrupt See also: cheat, gull, dishonest, defraud, swindle Syn. โกง, ฉ้อราษฎร์บังหลวง
คอรัปชั่น (v.) corrupt See also: cheat, gull, dishonest, defraud, swindle Syn. โกง, กินสินบน, ฉ้อราษฎร์บังหลวง
คอร์รับชั่น (v.) corrupt See also: be venal, be embezzle, take into one´s benefit fittingly Syn. ทุจริต, โกงกิน
ฉ้อราษฎร์บังหลวง (v.) corrupt See also: embezzle, peculate, swindle Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง
หลอก (v.) corrupt See also: embezzle, peculate, swindle Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง
หลอกลวง (v.) corrupt See also: embezzle, peculate, swindle Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ทุจริต, คดโกง
โกงกิน (v.) corrupt See also: be venal, be embezzle Syn. ทุจริต, คอร์รัปชั่น
โกงกิน (v.) corrupt See also: be venal, be embezzle, take into one´s benefit fittingly Syn. ทุจริต, คอร์รับชั่น
การกินสินบน (n.) corruption See also: dishonesty, defraudation, swindle Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง
การฉ้อราษฎร์บังหลวง (n.) corruption See also: dishonesty, defraudation, swindle Syn. การกินสินบน
คอรัปชั่น (n.) corruption See also: dishonesty, defraudation, swindle Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน
คอร์รัปชั่น (n.) corruption Syn. ฉ้อราษฎร์บังหลวง
กินสินบน (v.) be corrupted See also: be dishonest, cheat Syn. รับสินบน, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, ติดสินบน
คอร์รัปชั่น (v.) be corrupted See also: be dishonest, cheat Syn. กินสินบน, รับสินบน, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, ติดสินบน
ป.ป.ช. (n.) Office of the National Counter Corruption Commission See also: NCCC Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (n.) Office of the National Counter Corruption Commission See also: NCCC
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ (n.) Office of the Commission of Counter-Corruption
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They'll try to corrupt youพวกเขาจะพยายามติดสินบนคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา
We can't dance to the tune of corrupt politicians and capitalists!เราไม่สามารถเต้นตามการปรับ ของนักการเมืองสกปรกและพวกนายทุน!
Oh, flames of purity, raze this corrupt city!โอว, ความบริสุทธิ์แห่งเปลวไฟ นำความโสมมออกจากเมืองนี้!
It's as corrupt as America, but...มันเป็นความเสียหายที่อเมริกา แต่ ...
Foreigners control Tibet's corrupt government."ชาวต่างชาติกำลังควบคุม รัฐบาลทุจริตของทิเบต...
Deep down, you're good. Even jade Fox couldn't corrupt you.ลึกๆ แล้วคุณเป็นคนดี แม้เจดฟ๊อกก็ยังเปลี่ยนคุณไม่ได้
All sorts of things... corrupt cops who are wheeling and dealing...ก็ทุกอย่าง อย่างตำรวจที่เข้ามาร่วมทำคดี
What's the point of hiring a corrupt police officer if he can't even abuse the law properly?ถ้าตำรวจใช้อำนาจมืดไม่เป็น
Don't corrupt my baby.อย่าล้างสมองลูกฉันนะ
Father, rest assured that nothing will corrupt me from my calling.ท่านพ่อ,แล้วคนที่เหลือ ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหรือ? มันอาจจะชักจูงข้าไปในทางที่ผิด
There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense.ปัญหารุมเร้ามากมาย ที่ก่อตัวขึ้นลับๆ... ...ทำลายความมีเหตุผลของคุณ แย่งเอาสามัญสำนึกของคุณไป.
"of the corrupt and debased political establishment of the United States... ""เพื่อก่อตั้งระบอบการเมืองที่ต่ำทรามของสหรัฐ..."

corrupt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陋习[lòu xí, ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, 陋习 / 陋習] corrupt practice; bad habits; malpractice
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 营私舞弊 / 營私舞弊] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice
弊端[bì duān, ㄅㄧˋ ㄉㄨㄢ, 弊端] malpractice; abuse; corrupt practice
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends
反贪污[fǎn tān wū, ㄈㄢˇ ㄊㄢ , 反贪污 / 反貪污] anticorruption
腐蚀[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, 腐蚀 / 腐蝕] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption
腐败[fǔ bài, ㄈㄨˇ ㄅㄞˋ, 腐败 / 腐敗] corruption; corrupt; rotten
贪腐[tān fǔ, ㄊㄢ ㄈㄨˇ, 贪腐 / 貪腐] corruption
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, 贪赃枉法 / 貪贓枉法] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
熏染[xūn rǎn, ㄒㄩㄣ ㄖㄢˇ, 熏染] to exert a gradual influence; to nurture; a corrupting influence
贪贿无艺[tān huì wú yì, ㄊㄢ ㄏㄨㄟˋ ˊ ㄧˋ, 贪贿无艺 / 貪賄無藝] greed for bribes knows no bounds (成语 saw); unbridled corruption
廉洁[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 廉洁 / 廉潔] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible
清廉[qīng lián, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ, 清廉] honest; uncorrupted
廉政公署[lián zhèng gōng shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, 廉政公署] Independent Commission Against Corruption, Hong Kong (ICAC)
廉直[lián zhí, ㄌㄧㄢˊ ㄓˊ, 廉直] upright and honest; incorruptible; squeaky clean

corrupt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪徳政治家[あくとくせいじか, akutokuseijika] (n) corrupt politician
汚職政治家[おしょくせいじか, oshokuseijika] (n) corrupt politician
汚職警官[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警官) corrupt policeman; dirty cop
濁った世の中[にごったよのなか, nigottayononaka] (n) this corrupt world
濁世[だくせ;だくせい;じょくせ, dakuse ; dakusei ; jokuse] (n) {Buddh} this corrupt or degenerate world; this world or life; the world of mankind
濫りがましい;猥りがましい;妄りがましい(oK)[みだりがましい, midarigamashii] (adj-i) morally corrupt
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] (n) {comp} data corruption; data contamination
人倫退廃;人倫頽廃[じんりんたいはい, jinrintaihai] (n) decline (decay, corruption) of ethical standards
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P)
収賄[しゅうわい, shuuwai] (n,vs) accepting bribes; corruption; graft; (P)
堕落[だらく, daraku] (n,vs) depravity; corruption; degradation; (P)
堕落腐敗[だらくふはい, darakufuhai] (n) debasement; corruption; degradation
壊乱;潰乱[かいらん, kairan] (n,vs) (1) corruption (of order, customs, etc.); (2) to fall apart (organization, system, etc.)
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption
廉潔[れんけつ, renketsu] (adj-na,n) honest; incorruptible; integrity
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P)
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na,n,adj-no) vice; immorality; corruption; (P)
政治の腐敗を嘆く[せいじのふはいをなげく, seijinofuhaiwonageku] (exp,v5k) to deplore the corruption of politics
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) {comp} corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained
汚濁[おだく, odaku] (n,vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P)
汚職[おしょく, oshoku] (n,adj-no) corruption; (P)
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption
涜職[とくしょく, tokushoku] (n) corruption; bribery
淪落[りんらく, rinraku] (n,vs) (See 堕落) ruin; depravity; corruption
灰色高官[はいいろこうかん, haiirokoukan] (n) high official suspected of corruption
石部金吉[いしべきんきち, ishibekinkichi] (n) man of incorruptible character
綱紀粛正[こうきしゅくせい, koukishukusei] (n) eliminating corruption among government officials; tightening discipline (among)
背徳;悖徳[はいとく, haitoku] (n) corruption; immorality; lapse from virtue; fall from virtue
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
腐敗堕落[ふはいだらく, fuhaidaraku] (n) debasement; corruption; degradation
腐敗防止[ふはいぼうし, fuhaiboushi] (n) (1) corruption prevention; (2) antisepsis; antiseptic
訛り(P);訛[なまり, namari] (n) (1) (uk) accent (of one's speech); (2) dialect; provincialism; patois; (3) corrupted form (e.g. of word); mispronunciation; (P)
訛る[なまる, namaru] (v5r,vi) to speak with an accent; to be corrupted (of word); to mispronounce
買収[ばいしゅう, baishuu] (n,vs) (1) acquisition (esp. corporate); buy-out; takeover; purchase; (2) corruption; bribery; (P)
贈収賄[ぞうしゅうわい, zoushuuwai] (n) bribery; corruption; (P)
贈賄[ぞうわい, zouwai] (n,vs) bribery; corruption; graft; (P)
退廃(P);頽廃[たいはい, taihai] (n,vs,adj-no) degeneration; decadence; deterioration; laxness; corruption; (P)
道徳退廃[どうとくたいはい, doutokutaihai] (n) moral decadence (decline, corruption)
風紀退廃;風紀頽廃[ふうきたいはい, fuukitaihai] (n) decay (decline, corruption) of public morals; moral decadence
Japanese-English: COMDICT Dictionary
化ける[ばける, bakeru] to corrupt
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination

corrupt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
กังฉิน[adj.] (kangchin) EN: corrupt ; crooked FR: corrompu
คอร์รัปชัน [= คอร์รัปชั่น][v.] (khørapchan) EN: corrupt FR: corrompre
กินกริบ[v.] (kinkrip) EN: corrupt ; be venal ; embezzle FR:
กินสินบาตรคาดสินบน[v. exp.] (kin sin bāt) EN: be corrupt ; take bribes FR:
กินส่วย[adj.] (kin sūay) EN: corrupt FR:
โกงกิน[v.] (kōngkin) EN: be corrupt ; be a crook FR: être corrompu
เสีย[v.] (sīa) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir
ทุจริต[v.] (thutjarit) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
ติดสินบน[v.] (titsinbon) EN: bribe ; offer a bribe ; give a bribe ; corrupt ; buy over FR: corrompre ; soudoyer ; graisser la patte à qqn (fig. - fam.) ; acheter la complicité de qqn ; proposer un pot-de-vin
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds
การฉ้อราษฎร์บังหลวง[n.] (kān chørātb) EN: corruption FR:
การให้สินบน[n. exp.] (kān hai sin) EN: bribery FR: corruption [f] ; graissage de patte [m] (fam.)
การคอรัปชั่น[n. exp.] (kān khørapc) EN: corruption FR: corruption [f]
การกินสินบน[n. exp.] (kān kin sin) EN: corruption FR: corruption [f]
การโกงกิน[n.] (kān kōng ki) EN: corruption ; illegal self-enrichment FR:
การทุจริต[n.] (kān thutjar) EN: corruption ; depravity FR: corruption [f]
การทุจริตการเลือกตั้ง[n. exp.] (kān thutjar) EN: electoral corruption FR: corruption électorale [f]
การทุจริตคอรัปชั่น[n. exp.] (kān thutjar) EN: corruption FR: corruption [f]
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūch) EN: corruption scandal FR:
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap s) EN: corruption scandal FR:
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ[org.] (Khanakammak) EN: The National Anti-Corruption Commission FR:
คอร์รัปชัน [= คอร์รัปชั่น][n.] (khørapchan) EN: corruption FR: corruption [f]
ความทุจริต[n.] (khwām thutj) EN: dishonesty ; corruption FR: corruption [f]
กินสินบน[v.] (kinsinbon) EN: take bribes ; accept bribes ; be corrupted FR: accepter un pot-de-vin ; percevoir un pot-de-vin
กินส่วย[v. exp.] (kin sūay) EN: be corrupted FR:
กวาดล้างการทุจริต[v. exp.] (kwātlāng kā) EN: wipe out corruption FR: éliminer la corruption
ไม่ทุจริต[adj.] (mai thutjar) EN: incorruptible ; unbribable FR:
ไม่ติดสินบน[adj.] (mai tit sin) EN: incorruptible ; unbribable FR:
มาร[n.] (mān) EN: corrupter ; pestilence FR:
มือสะอาด[adj. (loc.)] (meūsa-āt) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)
องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย)[org.] (Ongkøn Tøtā) EN: Anti-corruption Organization of Thailand (ACT) FR:
ปัญหาการคอรัปชั่น ; ปัญหาคอรัปชั่น[n. exp.] (panhā kān k) EN: FR: problèmes de corruption [mpl]
ปัญหาคอร์รัปชัน[n. exp.] (panhā khøra) EN: FR: problème de corruption [m]
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth FR: différer
พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Museum of Thai Corruption FR:
ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ; สำนักงาน ป.ป.ช.[abv.] (Pø.Pø.Chø. ) EN: NACC (Office of the National Anti-corruption Commission) FR:
ปราบคอรับชัน[v. exp.] (prāp khørap) EN: suppress corruption FR: supprimer la corruption
ปราบปรามการทุจริต[v. exp.] (prāpprām kā) EN: stop corruption FR: lutter contre la corruption

corrupt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestechlich; korrupt {adj} | bestechlicher | am bestechlichstencorrupt | more corrupt | most corrupt
moralisch {adv} | moralisch verdorbenmorally | morally corrupt
Sittenverderbnis {n}corruption of morals
unbestechlich {adj} | unbestechlicher | am unbestechlichstenincorruptible | more incorruptible | most incorruptible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corrupt
Back to top