ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*modest*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น modest, -modest-

*modest* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immodest (adj.) หยาบโลน See also: อุจาด, ทะลึ่ง Syn. indecent
immodestly (adj.) ซึ่งตั้งตัวเป็น See also: ขนานนามตัวเอง, อ้างตัวเอง, แต่งตั้งตัวเอง, เรียกขานตัวเอง, ตั้งฉายาให้ตัวเอง Syn. named, called, so-called
modest (adj.) ไม่ใหญ่โตโอ่อ่า See also: ค่อนข้างเล็ก, พอประมาณ, ปานกลาง, ไม่มากมาย Syn. plain, moderate, proper, small
modest (adj.) ถ่อมตัว See also: ไม่คุยโม้โอ้อวด, สงบเสงี่ยม Syn. humble Ops. vain, proud, showy
modest (adj.) เรียบร้อย See also: สุภาพ, เรียบง่าย, เรียบๆ Syn. decent, demure, simple Ops. immodest, loose
modestly (adv.) โดยพอประมาณ See also: โดยปานกลาง Syn. resonably, sensibly
modestly (adv.) อย่างถ่อมตัว See also: อย่างไม่คุยโม้โอ้อวด, อย่างสงบเสงี่ยม Syn. humbly Ops. boldly, boastfully
modestly (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างสุภาพ, อย่างเรียบง่าย, อย่างเรียบๆ
modesty (n.) ความพอประมาณ See also: ความไม่หรูหรา Syn. restraint Ops. showiness
modesty (n.) ความถ่อมตัว See also: ความอ่อนน้อม, ความสงบเสงี่ยม Syn. humbleness Ops. immodesty, boastfulness
modesty (n.) ความเรียบร้อย See also: ความสุภาพ, ความเรียบง่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา
English-Thai: Nontri Dictionary
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประพฤติชั่ว (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour
ความอ่อนน้อม (n.) modesty See also: very polite, respect
ความเจียมตัว (n.) modesty See also: humbleness
ความเจียมเนื้อเจียมตัว (n.) modesty See also: humbleness Syn. ความเจียมตัว
ถ่อมตน (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน
ทุราจาร (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour Syn. ความประพฤติชั่ว
นอบน้อมถ่อมตน (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว
สงบเสงี่ยม (v.) be modest See also: be reserved, be mild, be quiet
อ่อนน้อมถ่อมตัว (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน
เจียม (adv.) modestly See also: humbly, moderately
เจียมกะลาหัว (v.) be modest See also: be moderate, be humble, know one´s place Syn. เจียมตัว
เจียมเนื้อเจียมตัว (adj.) modest See also: humble, moderate,
เจียมเนื้อเจียมตัว (v.) be modest See also: be humble, be moderate, know one´s place Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be so modest!อย่าถ่อมตนมากนักเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
A modest man who listens to reason.A modest man who listens to reason.
I'm far too modest for such a display.ห่างไกลจากวิธีของคุณโขเลย
I'd have taken a bit longer... but in all modesty, I would've done it better.ฉันผ่านอะไรๆ มามาก... แต่ในความพอประมาณ, ฉันจะทำให้ดีกว่าเดิม.
Would you honor us by sharing our modest supper?ท่านจะกรุณาให้เกียรติ อยู่ทานมื้อเย็นกับเราหน่อยได้ไหมครับ
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and uเลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย
Don't be overmodest. What's her name again?อย่าทำเป็นเกรงใจไปเลยน่า เธอชื่ออะไรนะ?
He's modest, clever and so smartเขาเป็นคนสุภาพ, ฉลาด และเท่มาก
I'm modest about some things, but not this.ฉันอาจจะถ่อมตัวในบางเรื่อง แต่ไม่ใช่เรื่องนี้แน่
He's far too modest. We were fighting in Manchuria together, and there was an explosion.เราเคยร่วมสงครามแมนจูเรียด้วยกัน มีระเบิดครั้งหนึ่ง
The warden is too modest to admit that his team is rather good.ท่านพัศดีถล่มตัวไม่ยอมรับว่าทีมท่านเจ๋ง
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ

*modest* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huī, ㄏㄨㄟ, 撝] wave, brandish; modest, humble
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, 失陪] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave)
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 婧] modest; supple
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, 穆索尔斯基 / 穆索爾斯基] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition
自谦[zì qiān, ㄗˋ ㄑㄧㄢ, 自谦 / 自謙] modest; self-deprecating
莫杰斯特[Mò jié sī tè, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ ㄙ ㄊㄜˋ, 莫杰斯特 / 莫傑斯特] Modest (name); Modeste (name)
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ, 虚心使人进步骄傲使人落后 / 虛心使人進步驕傲使人落後] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty).
虚心使人进步,骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, jiao1 ao4 shi3 ren2 luo4 hou4, 虚心使人进步,骄傲使人落后 / 虛心使人進步,驕傲使人落後] Modesty can make people progress, conceit make people lag behind.
[dì, ㄉㄧˋ, 弟] younger brother; junior male; I (modest word in letter)
谦逊[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, 谦逊 / 謙遜] humble; humility; modesty
虚心[xū xīn, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ, 虚心 / 虛心] modest
[qiān, ㄑㄧㄢ, 谦 / 謙] modest
谦虚[qiān xū, ㄑㄧㄢ ㄒㄩ, 谦虚 / 謙虛] modest
谦恭[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 谦恭 / 謙恭] polite and modest

*modest* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest
下手に出る[したてにでる, shitatenideru] (exp,v1) to behave modestly
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference
慎み;謹み;慎しみ(io);虔み;虔しみ(io)[つつしみ, tsutsushimi] (n) modesty; self-control; discretion
慎み深い;虔み深い[つつしみぶかい, tsutsushimibukai] (adj-i) discreet; modest; cautious
敬虔[けいけん, keiken] (adj-na,n) pious; devout; modest
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P)
粗酒粗肴[そしゅそこう, soshusokou] (n) cheap wines and unpalatable dishes (a modest (self-deprecating) way of offering a meal to a guest)
約やか[つづまやか, tsudumayaka] (adj-na) (1) concise; brief; (2) humble; frugal; (3) modest; discrete
細やか[ささやか, sasayaka] (adj-na) meagre; meager; modest; (P)
貞淑[ていしゅく, teishuku] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity; feminine modesty
質素[しっそ, shisso] (adj-na,n) simplicity; modesty; frugality; (P)
雪割り草;雪割草[ゆきわりそう;ユキワリソウ, yukiwarisou ; yukiwarisou] (n) (1) (See 三角草・みすみそう,州浜草・すはまそう) hepatica (Hepatica nobilis var. japonica); liverleaf; liverwort; (2) bird's-eye primrose (Primula farinosa subsp. modesta); mealy primrose
馬面剥[うまづらはぎ, umadurahagi] (n) black scraper fish (Novodon modestus)

*modest* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมพูยูนนาน[n. exp.] (chomphū Yun) EN: Begonia modestiflora FR: Begonia modestiflora
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure FR:
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely FR: timidement ; modestement ; sagement
จะปิ้ง[n.] (japing) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
จับปิ้ง[n.] (japping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียม[adj.] (jīem) EN: modest ; unassuming ; self-effacing FR:
เจียมกาย[v. exp.] (jīem kāi) EN: be modest ; be unassumung FR:
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhū) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place FR:
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa j) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place ; be unassuming FR: être humble ; être modeste
เจียมตัว[adj.] (jīem tūa) EN: humble ; modest ; deferential ; self-effacing FR:
ข้าราชการชั้นผู้น้อย[n. exp.] (khārātchakā) EN: FR: modeste fonctionnaire [m] ; sous-fifre [m]
คมในฝัก[adj.] (khomnaifak) EN: having latent qualities ; of hidden virtue ; with a lot of potential ; quietly brilliant ; modest in one’s ability FR:
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praph) EN: immodesty ; bad behavior FR:
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmt) EN: humbleness ; modesty ; meekness FR: humilité [f]
กินอยู่อย่างประหยัด[v. exp.] (kin yū yāng) EN: live modestly ; economize FR:
กระจับปิ้ง[n.] (krajapping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
ไม่ถือตัว[adj.] (mai theūtūa) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible FR:
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; easily satisfied ; unostentatious ; undemanding FR: humble ; modeste
มัททวะ[n.] (matthawa) EN: kindness and gentleness ; modesty FR:
เงินเดือนไม่มากนัก[n. exp.] (ngoendeūoen) EN: FR: salaire modeste [m] ; salaire peu élevé [m]
นิวาต[adj.] (niwāt = niw) EN: modest ; humble FR: modeste ; humble
นกกินปลีสีเรียบ[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Plain Sunbird FR: Souimanga modeste [m] ; Souimanga simple [m]
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ[n. exp.] (nok krajip ) EN: Plain Prinia ; Tawny-flanked Prinia ; Plain ; White-browed ; Wren-Warbler FR: Prinia simple ; Fauvette-roitelet simple [f] ; Prinia modeste [f]
นกกระจิ๊ดธรรมดา[n. exp.] (nok krajit ) EN: Yellow-browed Warbler ; Inornate FR: Pouillot à grands sourcils [m] ; Pouillot inorné [m] ; Pouillot modeste [m] ; Pouillot à sourcils jaunes [m] ; Faux Roitelet [m][
นกปลีกล้วยท้องเทา[n. exp.] (nok plī klū) EN: Grey-breasted Spiderhunter FR: Arachnothère à poitrine grise [m] ; Arachnothère modeste [m]
นกติ๊ดคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok tit khi) EN: Yellow-browed Tit FR: Mésange modeste [f] ; Mésange d’orient [f] ; Mésange de forêt [f]
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble FR: content de son sort ; bien dans sa tête
เสงี่ยม[adj.] (sa-ngīem) EN: reserved ; modest ; self-controlled ; polite ; unassuming FR: discret ; réservé ; calme
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet FR:
สงบเสงี่ยม[adj.] (sa-ngop sa-) EN: modest ; reserved ; mild FR: discret ; réservé
ตะปิ้ง[n.] (taping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
ตับปิ้ง[n.] (tapping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
ถ่อม[adj.] (thǿm) EN: self-effacing ; modest FR:
ถ่อมตน[adj.] (thǿm ton) EN: modest ; humble FR:
ถ่อมตัว[adj.] (thǿmtūa) EN: humble ; meek ; modest FR: humble ; modeste
เตี้ยตน[adj.] (tīaton) EN: modest ; humble FR:
ย่อมเยา[adj.] (yǿmyao) EN: moderate ; inexpensive ; low-priced ; modestly priced FR: modéré

*modest* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbescheiden {adj} | unbescheidener | am unbescheidenstenimmodest | more immodest | most immodest
Olivpapagei {m} [ornith.]Modest Parrot
anspruchslos; bescheiden {adj} | anspruchsloser | am anspruchslosesten | anspruchslos lebenmodest | more modest | most modest | to lead a modest life
bescheiden {adj} | nicht bescheidenmodest | unmodest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *modest*
Back to top