ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humbleness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humbleness*, -humbleness-

humbleness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humbleness (n.) ความต่ำต้อย See also: ความถ่อมตน
English-Thai: Nontri Dictionary
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I act like it tastes bad out of humblenessแต่ฉันแกล้งว่าไม่อร่อยด้วยความถ่อมตน

humbleness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmt) EN: humbleness ; modesty ; meekness FR: humilité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humbleness
Back to top