ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proud*, -proud-

proud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proud (adj.) ภูมิใจในตนเอง Syn. self-respecting, self-reliant
proud (adj.) ทะนงตัว See also: หยิ่ง, ซึ่งหยิ่งทะนง Syn. arrogant, haughty, conceited
proud person (n.) คนหัวสูง See also: คนที่คิดว่าตนดีกว่าคนอื่น, คนชอบดูถูก Syn. parvenu
proudly (adv.) อย่างหยิ่งทะนง Syn. boastfully, insolently
English-Thai: HOPE Dictionary
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,ถือดี,มีทิฐิ,สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ,ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented,self-important
proud-heartedadj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,หยิ่ง,อวดดี,ถือดี
English-Thai: Nontri Dictionary
proud(adj) ภูมิใจ,หยิ่งจองหอง,อวดดี,ถือทิฐิ,ยโส
proudly(adv) อย่างภูมิใจ,อย่างจองหอง,อย่างอวดดี,อย่างถือทิฐิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหยิ่มใจ (v.) be proud of See also: feel proud, have a feeling of accomplishment, take pride in Syn. พึงใจ, ยินดี Ops. ห่อเหี่ยวใจ
ผึ่งผาย (v.) be proud of See also: have a sense of pride in, have self-esteem Syn. สง่า, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
ภาคภูมิ (v.) be proud of See also: have a sense of pride in, have self-esteem Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
ภูมิใจ (v.) be proud of See also: feel proud, have a feeling of accomplishment, take pride in Syn. กระหยิ่มใจ, พึงใจ, ยินดี Ops. ห่อเหี่ยวใจ
ยินดี (v.) be proud of See also: feel proud, have a feeling of accomplishment, take pride in Syn. กระหยิ่มใจ, พึงใจ Ops. ห่อเหี่ยวใจ
สง่า (v.) be proud of See also: have a sense of pride in, have self-esteem Syn. ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
หยิ่งในศักดิ์ศรี (v.) be proud of (one´s achievement) Syn. ถือตัว
หลงตัวเอง (v.) be proud of oneself See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one´s bearings in pride
องอาจ (v.) be proud of See also: have a sense of pride in, have self-esteem Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจภาคภูมิ
องอาจภาคภูมิ (v.) be proud of See also: have a sense of pride in, have self-esteem Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ
น่าภาคภูมิใจ (adj.) proud See also: honour, full of self-esteem, dignified
ยะโส (adj.) proud See also: arrogant, haughty, disdainful, supercilious Syn. ผยอง, หยิ่ง, จองหอง, ถือตัว
หยิ่งผยอง (adj.) proud See also: arrogant, haughty, disdainful, supercilious Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว
ผึ่งผาย (adj.) proud of Syn. สง่า, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
ภาคภูมิ (adj.) proud of Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
สง่า (adj.) proud of Syn. ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
องอาจ (adj.) proud of Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจภาคภูมิ
องอาจภาคภูมิ (adj.) proud of Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ
ผึ่งผาย (adv.) proudly Syn. สง่า, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
ภาคภูมิ (adv.) proudly Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am very proud of youฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
I'm very proud of you, sonพ่อภูมิใจในตัวลูกมาก
I'm proud to presentฉันภูมิใจนำเสนอ
She must be very proud of youเธอต้องภูมิใจในตัวคุณมาก
You should be really proud of himคุณควรจะภูมิใจในตัวเขาโดยแท้จริง
Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone beforeถึงแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจ ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อน
We wanna let you know that we're proud of you!พวกเราอยากให้เธอรู้ว่าเราภาคภูมิใจในตัวเธอมาก
You must feel really proudคุณต้องรู้สึกภูมิใจจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That I'm mighty proud of youว่าฉันยิ่งใหญ่ภูมิใจในตัวคุณ
I would be proud and confident to stand on that alone.{\cHFFFFFF}ฉันจะเป็นความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจ จะยืนอยู่บนที่อยู่คนเดียว
I am damn proud of the Stars and Stripes, and they've been pretty good to you.{\cHFFFFFF}ผมประณามความภาคภูมิใจของดาวและลายเส้น, และพวกเขาได้รับสวยดีกับคุณ
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย?
And I want to take this opportunity of letting you know how proud I have been to have commanded such a fine body of men.และฉันต้องการที่จะใช้โอกาส นี้ แจ้งให้คุณทราบว่าภูมิใจที่ฉัน ได้รับ ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวมีร่างกาย ที่ดีของคน
You know, Mike, we were all proud of you. Being a hero and all.คุณจะรู้ว่าไมค์เราก็ภูมิใจในตัวคุณทั้งหมด เป็นฮีโร่และทุก
The Don is proud too.The Don is proud too.
Little Sergio, we're proud of youเล็กน้อยSergio, เรา'ภูมิใจในคุณ
I don't think he ever knew how proud I felt of him.ฉันไม่คิดว่าเขาไม่เคยรู้ว่ามี ความภาคภูมิใจ
Just like proper English gentlemen. I'm proud of them.เหมือนผู้ชายอังกฤษทุกคน ผมภูมิใจพวกเขา
Make India proud of herself.ทำให้อินเดียภูมิใจในตัวเองนะ
And you're just too proud to admit that you're crazy about me, Dr.Jones.และคุณเพียงแค่ความภาคภูมิใจเกินไปที่จะยอมรับ ว่าคุณกำลังบ้าเกี่ยวกับฉัน Dr.Jones

proud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自傲[zì ào, ㄗˋ ㄠˋ, 自傲] arrogance; proud of sth
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, 踌躇满志 / 躊躇滿志] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
款儿[kuǎn r, ㄎㄨㄢˇ ㄖ˙, 款儿 / 款兒] haughty manner; proud bearing
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
得意[dé yì, ㄉㄜˊ ㄧˋ, 得意] proud of oneself; pleased with oneself; complacent
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
骄傲[jiāo ào, ㄐㄧㄠ ㄠˋ, 骄傲 / 驕傲] arrogant; conceited; full of oneself; proud
骄矜[jiāo jīn, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄣ, 骄矜 / 驕矜] haughty; proud
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 洋洋得意] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent
洋洋自得[yáng yáng zì dé, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄗˋ ㄉㄜˊ, 洋洋自得] immensely please with oneself (成语 saw); proud; complacent
[ào, ㄠˋ, 傲] proud; overbearing; insolent; arrogant
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, 傲然] loftily; proudly; unyieldingly
普鲁东[Pǔ lǔ dōng, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ, 普鲁东 / 普魯東] Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), French socialist philosopher
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意扬扬 / 得意揚揚] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋
傲岸[ào àn, ㄠˋ ㄢˋ, 傲岸] proud; haughty
普鲁东主义[Pǔ lǔ dōng zhǔ yì, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 普鲁东主义 / 普魯東主義] Proudhonism, 19th century socialist theory
夸耀[kuā yào, ㄎㄨㄚ ㄧㄠˋ, 夸耀 / 誇耀] proudly; flaunt
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 骄 / 驕] proud; arrogant
傲立[ào lì, ㄠˋ ㄌㄧˋ, 傲立] standing proud

proud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉そう[えらそう, erasou] (adj-na) self-important; important-looking; proud
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t,adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits
揚揚;揚々[ようよう, youyou] (adj-t,adv-to) (See 意気揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits
潔しとしない;屑しとしない[いさぎよしとしない, isagiyoshitoshinai] (exp,adj-i) find it against one's conscience (to do); too proud (to do)
潔しとせず[いさぎよしとせず, isagiyoshitosezu] (exp) (See 潔しとしない) find it against one's conscience (to do); too proud (to do)
誇らか[ほこらか, hokoraka] (adj-na) proud
誇る[ほこる, hokoru] (v5r,vi) to boast of; to be proud of; (P)
驕恣;驕肆[きょうし, kyoushi] (n) being proud and self-willed
高慢[こうまん, kouman] (adj-na) haughty; arrogant; proud
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person
奉じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
奉ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P)
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P)
得々(P);得得[とくとく, tokutoku] (adv-to,adj-t) triumphantly; proudly; (P)
見得を切る[みえをきる, miewokiru] (exp,v5r) to assume a posture; to pose; to make a defiant (proud) gesture
誇らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent
誇らしげ[ほこらしげ, hokorashige] (adv) proudly; triumphantly
誇り高い[ほこりたかい, hokoritakai] (adj-i) proud; lordly
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r,vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up
鼻高々;鼻高高[はなたかだか, hanatakadaka] (adj-na,n) proudly; triumphantly

proud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดหน้าชูตา[v.] (choētnāchūt) EN: be proud of ; take pride in FR:
ชูคอ[v.] (chūkhø) EN: be conceited ; be arrogant ; be proud ; bez haughty FR:
ชูหน้าชูตา[v.] (chūnāchūtā) EN: be proud of ; take pride in FR:
อิ่มอกอิ่มใจ[v.] (im-ok-imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself FR:
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud ; condescending FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
ขยิ่ม[v.] (khayim) EN: be happy ; be proud of ; smile complacently FR:
กระหยิ่ม[adj.] (krayim) EN: glad ; happy ; pleased ; proud ; smug FR:
หลงตัวเอง[v. exp.] (long tūa-ēn) EN: be proud of oneself ; be conceited ; have a superiority complex ; be narcissistic FR: avoir une haute opinion de soi-même
ไม่ภูมิใจใน[X] (mai phūmjai) EN: not proud of FR:
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภาคภูมิ[adj.] (phākphūm) EN: proud of ; dignified FR: solennel ; pompeux
ภาคภูมิใจ[v.] (phākphūmjai) EN: take pride in; be proud of ; have a sense of pride FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in FR: être fier (de) ; s'enorgueillir (de)
ภูมิใจ[adj.] (phūmjai) EN: proud FR:
ภูมิใจกับ ...[v. exp.] (phūmjai kap) EN: be proud of ... (s.o.) FR: être fier de ... (qn)
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited FR: fier ; dédaigneux
ทะนงตัว[adj.] (thanongtūa) EN: proud of oneself ; self-confident FR: fier de soi ; confiant en soi
ถือดี[adj.] (theūdī) EN: proud ; arrogant FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; vaniteux ; fier
ถือเนื้อถือตัว[v.] (theūneūathe) EN: be proud ; have a high opinion of oneself FR:
ถือเนื้อถือตัว[adj.] (theūneūathe) EN: haughty ; proud FR:
ถือตัว[v.] (theūtūa) EN: be proud ; have a high opinion of oneself ; be haughty FR:
ถือตัว[adj.] (theūtūa) EN: haughty ; proud FR: orgueilleux ; présomptueux ; vaniteux ; prétentieux ; imbu de soi-même ; hautain
ทระนง[v.] (thøranong) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR:
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR: être arrogant
หยิ่ง[X] (ying) EN: haughty ; proud ; aloof ; arrogant ; vain FR: hautain ; arrogant ; fier ; vaniteux ; distant ; prétentieux
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement

proud ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stolz (auf); hochmütig {adj} | stolzer | am stolzestenproud (of) | prouder; more proud | proudest; most proud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proud
Back to top