ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resonably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resonably*, -resonably-

resonably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resonably (adv.) โดยพอประมาณ See also: โดยปานกลาง Syn. sensibly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resonably
Back to top