ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boastfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boastfulness*, -boastfulness-

boastfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boastfulness (n.) การโอ้อวด Syn. vainglory

boastfulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überheblichkeit {f}boastfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boastfulness
Back to top