ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demure*, -demure-

demure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demure (adj.) เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง) See also: ขี้อาย Syn. modest, quiet Ops. showy, pretentious
demurely (adv.) อย่างเคร่งขรึม See also: อย่างสุขุม Syn. modestly
demureness (n.) ความประหม่า See also: การขี้อาย, ความกระดากอาย, การเหนียมอาย Syn. timidity, shyness
English-Thai: HOPE Dictionary
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ
Seeing this demure little trace of naked skin, well it gives him pleasure.การมองเห็นส่วนน้อยของผิวเรา ทำให้เขาพอใจ เมื่อคุณกำลังจะนั่งลง ในเวลานั้น ครู่หนึ่ง กดขาของเธอกับขาของเขา
But let's say I wanted to have a slightly more demure nose.แต่ฉันแค่อยากจะได้จมูก ที่มันดูเรียบร้อยมากขึ้น
Montrose, this show will be elegant and demure, won't it?มอนท์โรส งานแสดงครั้งนี้ จะต้องออกมาสง่างาม และเป็นทางการอย่างมากนะ
Figure out how to gracefully demureFigure out how to gracefully demure
Oh, be warned -- like an Olsen twin, though she seems demure, she packs quite a punch.ขอเตือนไว้ ไม่ต่างอะไรกับแฝดโอเซ็น ถึงภายนอกจะดูติ๋ม แต่ตัวจริงแอบแรง

demure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)

demure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure FR:
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely FR: timidement ; modestement ; sagement
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness FR: timidité [f] ; embarras [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demure
Back to top