ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humbly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humbly*, -humbly-

humbly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humbly (adv.) อย่างต่ำต้อย See also: อย่างง่ายๆ, อย่างประหยัด
humbly to offer (adv.) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจียมตัว (adv.) humbly See also: modestly, moderately
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We humbly ask the Tibetan government to honor our request... and let the Dalai Lama attain his political majority.เราขอวอนให้รัฐบาลทิเบต รับฟังคำขอร้องของเรา และคืนอำนาจทางการเมือง ให้กับองค์ทะไลลามะ
By your prayers and wishes, I humbly accept.ด้วยคำอวยพรอันประเสริฐของท่าน เราขอน้อมรับด้วยความยินดี
She must humbly serve her countryเธอจะต้องรับใช้ชาติบ้านเมือง
I humbly beg to differ. What is sumo but a dance between giants?อะไรคือซูโม่ถ้าไม่ใช่การเต้นระหว่างคนตัวใหญ่?
Wise king, I humbly request an audience.ข้ามิได้สั่งเช่นนั้น อภัยนายกองเถิด ท่านเป็นทหารหาญ
I humbly beg your pardon, sir.ฉันต้องขอโทษนายมากๆ เลย
I humbly beg your forgiveness for intruding in your domain.ข้าหวังว่าท่านจะยกโทษให้ สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่
I here humbly submit to the law as the law has judged me.ข้ามาที่นี่... เพราะสิ่งที่ข้าโดนตัดสิน
You're right. In fact, we humbly present you with this token of appreciation.เจ้าพูดถูก ความจริงข้ามีของมาฝากด้วย ของที่ระลึกจากข้า
For their safety and also for mine I hereby renounce my fealty to the kingdom of Louisiana and I humbly pledge my loyalty to Your Majesty.เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา และผม ผมจึงสละความภักดีต่ออาณาจักรหลุยส์ซีอาน่า และผมขอจงรักภักดีต่อฝ่าบาท
I humbly request permission to hunt your territory for the vampire missing from my area.ผมมาขออนุญาตท่านที่จะเข้าค้นในเขตของท่าน เพื่อหาแวมไพร์ในเขตผมที่หายไป
On my father's behalf, I humbly salute Your Majesty.ในฐานะตัวแทนของฝ่าบาท กระหม่อมขอคำนับฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ

humbly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly
恐悦至極[きょうえつしごく, kyouetsushigoku] (n,adj-na) extremely and humbly delighted
拝請[はいしょう, haishou] (n) (arch) humbly inviting
端くれ[はしくれ, hashikure] (n) (1) scrap; piece; fag end; (2) (often refers humbly to oneself) unimportant person
謹呈[きんてい, kintei] (n,vs) (1) humbly presenting; respecfully presenting; (exp) (2) (when giving a book, etc.) with the author's compliments
偏に[ひとえに, hitoeni] (adv) (uk) earnestly; humbly; solely

humbly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
น้อมใจ[X] (nøm jai) EN: humbly FR:
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม[adv.] (nømklāonømk) EN: humbly ; with humility FR:
ทูนหัวให้[v. exp.] (thūn hūa ha) EN: humbly present ; give away willingly FR:
ติดดิน[v. exp.] (tit din) EN: live humbly ; maintain a simple lifestyle FR: garder les pieds sur terre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humbly
Back to top