ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*imprison*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imprison, -imprison-

*imprison* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprison (vt.) จำคุก See also: กักขัง, คุมขัง Syn. confine, immure
imprison in (phrv.) จับขัง See also: จำคุก, ขัง
imprisoned (adj.) ที่ไม่สามารถหนีได้ Syn. confined, restrained
imprisonment (n.) การจำคุก See also: การกักขัง, การคุมขัง Syn. confinement, immurement
life imprisonment (n.) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต See also: การติดคุกตลอดชีวิต Syn. life sentence
English-Thai: HOPE Dictionary
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
English-Thai: Nontri Dictionary
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imprisonmentการจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
life imprisonmentโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imprisonmentการจำคุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัง (v.) imprison See also: confine, shut in Syn. กักขัง, จองจำ, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, กักบริเวณ Ops. ปล่อย
คุมขัง (v.) imprison See also: jail, incarcerate, detain Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง Ops. ปล่อย
จองจำ (v.) imprison See also: incarcerate, jail, confine Syn. จำจอง Ops. ปลดปล่อย, ปล่อย
จำคุก (v.) imprison See also: jail, restrain, incarcerate Syn. ติดคุก Ops. ปลดปล่อย
จำจอง (v.) imprison See also: incarcerate, jail, confine Ops. ปลดปล่อย, ปล่อย
ติดคุก (v.) imprison See also: incarcerate, jail, gaol, go to prison Syn. ติดตะราง, เข้าคุก
ติดตะราง (v.) be imprisoned See also: be jailed, be in prison, go to prison Syn. ติดคุก, จำคุก
ถูกกักขัง (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกจำขัง
ถูกขัง (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกจองจำ, ถูกกักขัง, ถูกจำขัง
ถูกจองจำ (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกขัง, ถูกกักขัง, ถูกจำขัง
ถูกจำ (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกกักขัง, ถูกจำขัง
ถูกจำขัง (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกกักขัง
เข้าคุก (v.) imprison See also: incarcerate, jail, gaol, go to prison Syn. ติดตะราง
โทษจำ (n.) imprisonment See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม!
Of the charges of rape and premeditated murder Corporal Clark is found guilty sentenced to life imprisonment at hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิง และฆาตกรรม สิบตรีโธมัส คลาร์คมีความผิด ให้จำคุกตลอดชีวิตและทำงานหนัก
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี
I'm sorry you have been imprisoned in India... and hope this dreadful war will soon be over for everyone's sake.เสียใจด้วยที่ถูกจองจำ อยู่ที่อินเดีย และหวังแทนทุกคนด้วยว่า สงครามที่โหดร้ายนี้จะจบลงในไม่ช้า
10 days imprisonment for selling porn tapes to teenagers!ติดคุก 10 วัน เพราะขายวีดีโอโป๊ให้เด็ก
Instead of seeking revenge you wanted to find out why you were imprisoned, right?แทนที่จะแก้แค้น คุณต้องการรู้ว่าทำไมคุณถึงถูกขังใช่มั้ย?
It's not "Why did Woojin imprison me?"มันไม่ใช่ "ทำไม Woojin ถึงขังชั้น?"
But I'll try my best. If he was imprisoned about two days ago he ought to be in jail now Don't lose hope yetแต่ว่าข้าจะพยายามช่วย คนที่ถูกจับมาเมื่อหลายวันก่อน
They'd imprison you, torture you, and, in all probability, kill you in the pursuit of finding me.พวกเขาจะขังคุณ, ทรมานคุณ, แล้วก็อาจจะ, ฆ่าคุณด้วย... ...เพื่อที่จะตามล่าผมให้เจอ.

*imprison* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监禁[jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 监禁 / 監禁] to imprison; to jail; to take into custody
坐牢[zuò láo, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄠˊ, 坐牢] imprisonment; imprisoned
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
羁押[jī yā, ㄐㄧ ㄧㄚ, 羁押 / 羈押] detention; imprisonment
下狱[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ, 下狱 / 下獄] imprison
无期徒刑[wú qī tú xíng, ˊ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 无期徒刑 / 無期徒刑] life imprisonment
[yǔ, ㄩˇ, 圄] prison; to imprison

*imprison* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入所[にゅうしょ, nyuusho] (n,vs) entrance; admission; imprisonment; internment; (P)
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P)
懲役[ちょうえき, choueki] (n) penal servitude; imprisonment with hard labor (hard labour); (P)
押し込める;押込める[おしこめる, oshikomeru] (v1,vt) to shut up; to imprison
捕らわれ;捕われ;囚われ[とらわれ, toraware] (n) imprisonment; captive
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation
永牢[えいろう, eirou] (n) life imprisonment
無期刑[むきけい, mukikei] (n) life imprisonment
無期懲役[むきちょうえき, mukichoueki] (n) life imprisonment
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P)
留置[りゅうち, ryuuchi] (n,vs) detainment; imprisonment; poundage; (P)
禁固(P);禁錮[きんこ, kinko] (n,vs) imprisonment; confinement; (P)
禁固刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment
終身刑[しゅうしんけい, shuushinkei] (n) life imprisonment; life sentence
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties
重禁錮[じゅうきんこ, juukinko] (n) imprisonment with hard labor (hard labour)
閉じ込める;閉じこめる;閉込める[とじこめる, tojikomeru] (v1,vt) to lock up; to shut up; to imprison
食らい込む[くらいこむ, kuraikomu] (v5m,vi) to be sent up; to be imprisoned; to be jailed; to be gaoled

*imprison* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
จำจอง[v.] (jamjøng) EN: put in chains ; fetter and imprison FR:
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer ; mettre au violon ; coffrer (fam.)
จำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (jamkhuk tal) EN: get life imprisonment ; get life sentence FR: être condamné à perpétuité
จองจำ[v.] (jøngjam) EN: imprison ; incarcerate ; jail ; confine FR: incarcérer
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir
ขังคุก[v. exp.] (khang khuk) EN: imprison ; put in jail ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
คุมขัง[v. exp.] (khum khang) EN: imprison ; jail ; hold in custody ; take into custody FR: emprisonner
หมายจำคุก[n. exp.] (māi jamkhuk) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison FR:
นักโทษเด็ดขาด[n.] (nakthōtdetk) EN: prisoner with a confirmed sentence of imprisonment FR:
พันธนาการ[n.] (phanthanākā) EN: commitment ; fetter ; ties ; imprisonment ; bondage ; bond FR:
ระยะเวลาจำคุก[n. exp.] (raya wēlā j) EN: period of imprisonment FR:
ตัดสินจำคุก[v. exp.] (tatsin jamk) EN: be sentenced to imprisonment FR: condamner à une peine de réclusion
ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (tatsin jamk) EN: sentence to life imprisonment FR:
โทษจำ[n. exp.] (thōt jam) EN: imprisonment FR: peine de prison [f]
โทษจำคุก[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: prison sentence ; imprisonment FR: peine de prison [f]
โทษจำคุกสิบปี = โทษจำคุก 10 ปี[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: ten years imprisonment ; 10 years imprisonment FR: peine d'emeprisonnement de 10 ans [f] ; dix ans de réclusion criminelle [mpl]
โทษจำคุกตลอดชีวิต[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: life sentence ; life imprisonment ; imprisonment for life FR: peine de prison à perpétuité [f] ; emprisonnement à perpétuité [m] ; réclusion criminelle à perpétuité [f]
ถูกจำ[v. exp.] (thūk jam) EN: be jailed ; be imprisoned FR:
ถูกขัง[v. exp.] (thūk khang) EN: be jailed ; be imprisoned FR: être emprisonné
ถูกพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต [v. exp.] (thūk phiphā) EN: be sentenced to life imprisonment FR:
ติดคุก[v. exp.] (tit khuk) EN: be in jail ; be jailed ; go to jail ; be in prison ; be imprisoned ; be behind bars FR: être emprisonné ; être détenu ; être incarcéré ; être derrière les barreaux ; aller en taule (fam.)
ต้องระวางโทษจำคุก[v. exp.] (tǿng rawāng) EN: be liable to imprisonment FR:
ต้องโทษ[v. exp.] (tǿng thōt) EN: be convicted ; be punished ; be imprisoned FR: être condamné ; être frappé d'une peine

*imprison* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebenslange Haft {f}life imprisonment
Beugehaft {f}imprisonment for contempt; coercive detention
Untersuchungshaft {f}imprisonment on remand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *imprison*
Back to top