ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confined*, -confined-

confined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confined (adj.) ล้มหมอนนอนเสื่อ
confined (adj.) ที่ไม่สามารถหนีได้ Syn. restrained, imprisoned
confined (adj.) คับแคบ Syn. narrow
confined (adj.) ซึ่งถูกกักขัง See also: ซึ่งถูกกักตัว, ซึ่งถูกคุมขัง
confined (adj.) ซึ่งถูกยับยั้ง See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต Syn. limited, restrained
confined (adj.) แคบ Syn. narrow
confined place (n.) สถานดัดสันดาน See also: คุก Syn. prison, penal institution, cloister jail
English-Thai: HOPE Dictionary
confined(คันไฟนดฺ') adj. จำกัด,ซึ่งถูกเก็บอยู่ใน,กำลังคลอด, See also: confinedness n. ดูconfined
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confined aquifer; artesian aquiferชั้นน้ำมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
confined aquiferconfined aquifer, ชั้นน้ำมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their politics are confined to bread and salt.การเมืองของพวกเขาจำกัด อยู่แค่เรื่องปากท้อง
It feels a little confined here. Let's take a walk.ผมว่าที่นี่มันคับแคบไปหน่อย ไปเดินเล่นกันเถอะ
Check this out. "Prisoner must be confined at all times.""หากว่าเค้ามีการเคลื่อนไหวจะไม่มีใครหยุดเค้าได้"
The red one is Kira's action before I was confined and the blue one is his new action.สีแดงเป็นการกระทำของคิระก่อนที่ชั้นจะถูกกักกัน ปละสีน้ำเงินเป็นการกระทำล่าสุดของเค้า
You may feel confined here, but this is far freer a cage than the one they'd put you in.คุณจะรู้สึกโดนปิดกั้น แต่คุณมีอิสระกว่าผู้ที่ปิดกั้นคุณ
You may feel confined here, but this is far freer a cage than the one they'd put you in.แบบนี้ลูกอาจจะรู้สึกเหมือนถูกกักขังแต่ มันดีกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับกรงของพวกมัน
We've outlawed their breeding. We've confined their movement.ผมคิดว่านั่นจะเป็นข่าวดีที่จะ ประกาศตอนกล่าวปราศรัยพรุ่งนี้
No, i have this thing for, uh, confined spaces.ฉัน ไม่ค่อยชอบที่แคบๆนะ
Senator Ron Davis is among those who are confined within the airport.ส.ว.รอน เดวิส ก็ยังติดอยู่ในท่าอากาศยานด้วย
Well...the blast was confined to this space.อืม การระเบิดจำกัดอยู่แค่พื้นที่นี้
The attacks remain confined to the New York metropolitan area.การโจมตีนี้จำกัด อยู่ในส่วนเมืองหลวงของนิวยอร์ก.
Lady, he himself gave the order for you to be confined to the house until further notice.วันนี้มีใครมาดูท่านรึยัง?

confined ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘牵[jū qiān, ㄐㄩ ㄑㄧㄢ, 拘牵 / 拘牽] restrained; confined

confined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寝たきり[ねたきり, netakiri] (adj-no) bedridden; confined to bed
引き篭もる;引き籠もる;引き籠る;引籠る(io);引きこもる;引き篭る[ひきこもる, hikikomoru] (v5r,vi) to stay indoors; to be confined indoors
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r,vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P)
犇めき合う;ひしめき合う[ひしめきあう, hishimekiau] (v5u) to crowd together in a confined space; to gather and make a commotion
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P)
臥床[がしょう, gashou] (n,vs) confined to bed
閉所[へいしょ, heisho] (n) (1) confined place; (n,vs) (2) closing (an institution, office, clinic, etc.)
閉所恐怖[へいしょきょうふ, heishokyoufu] (n) claustrophobia; fear of confined spaces
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P)
一軸圧縮強さ[いちじくあっしゅくつよさ, ichijikuasshukutsuyosa] (n) unconfined compression strength
一軸圧縮試験[いちじくあっしゅくしけん, ichijikuasshukushiken] (n) unconfined compression test
狭い[せまい, semai] (adj-i) narrow; confined; small; (P)

confined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดนกักบริเวณ[v. exp.] (dōn kak bør) EN: get confined to quarters FR:
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; finite ; Ltd FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
จำกัดในวง[adj.] (jamkat nai ) EN: confined FR:
ตกปลัก[v.] (tokplak) EN: be stranded together in the dried place ; be confined in small space ; concentrate fish in a drying pond FR:
ต้องขัง[adj.] (tǿng khang) EN: held in custody ; confined FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confined
Back to top