ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immurement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immurement*, -immurement-

immurement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immurement (n.) การจำคุก See also: การกักขัง, การคุมขัง Syn. confinement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immurement
Back to top