ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

durance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *durance*, -durance-

durance ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (n.) the harry durance foundation for education in Thailand See also: foundation/charity/philanthropy for education Syn. องค์กรการศึกษา
องค์กรการศึกษา (n.) the harry durance foundation for education in Thailand See also: foundation/charity/philanthropy for education
ความคงทนถาวร (n.) endurance See also: bearableness, steadfastness Syn. ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน
ความยืนยง (n.) endurance See also: bearableness, steadfastness Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน
เหลืออด (v.) be beyond endurance See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
เหลืออด (adv.) beyond endurance See also: unbearably, intolerably Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
เหลืออดเหลือทน (adv.) beyond endurance See also: beyond all bearing Syn. เหลืออด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด
Measure brain activity, endurance, most of it I don't even understand.การวัดการทำงานของสมองความอดทนมากที่สุดของมันฉันไม่ได้เข้าใจ
All of the greatest religions... speak of the soul's endurance beyond the end of life.ศาสนายิ่งใหญ่ทั้งหลาย... กล่าวถึงวิญญาณที่ยังคงอยู่ต่อจากชีวิตที่สิ้นไป
I suggest playing a game of endurance.ฉันว่าเรามาเล่นเกมฝึกอดทนกันดีกว่า
I guess I don't have the endurance that you all have.ฉันคิดว่าฉันไม่มีความอดทน เหมือนกับคุณ
A rare and welcome respite from endless battle awaits Jedi Knights Anakin Skywalker and Mace Windu as they travel through deep space aboard the Jedi cruiser Endurance, preparing to rendezvous with a Republic frigate.การหยุดพักอันหายากและน่ายินดี จากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด รอคอยอัศวินเจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และเมซ วินดูอยู่ ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านห้วงอวกาศ โดยยานลาดตระเวนเจไดเอ็นดูแรนซ์
Welcome aboard the Jedi cruiser, Endurance.ยินดีต้อนรับสู่ยานลาดตระเวนเจได เอ็นดูแรนซ์
Until we get navigation back, the Endurance is a fat, easy target.จนกว่าระบบนำร่องจะใช้การได้ เอ็นดูแรนซ์จะตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่าย
He's been tortured to the limit of human endurance. Can you help him?เค้าถูกทรมาณจนเกินกว่าจะมีใครรับไหว ท่านมีวิธีช่วยเค้าบ้างมั้ย
That's either adrenaline or an extremely high endurance level.ถ้าไม่ใช่เพราะอดรีนาลีน ก็มีพลังล้นเหลือ
A fighter would have the endurance it takes to commit this kind of overkill on this many people with a pipe or with his hands.ทำการฆ่าเกินความจำเป็น กับคนพวกนี้ได้ ด้วยท่อเหล็ก หรือด้วยมือเขา
I'm sure it would fascinate him, the niggers' endurance for pain.ฉันมั่นใจว่า เขาจะต้องประทับใจ ที่เห็นความอดทนของทาสพวกนี้

durance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, 续航 / 續航] endurance; long term continuous travel or use
耐力[nài lì, ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, 耐力] endurance
耐性[nài xìng, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 耐性] patience; endurance

durance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint
忍苦[にんく, ninku] (n,vs) endurance; stoicism
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P)
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance
持久[じきゅう, jikyuu] (n,vs) endurance; persistence; (P)
根比べ;根競べ[こんくらべ, konkurabe] (n,vs) endurance contest; test of endurance
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja
頑張り[がんばり, ganbari] (n) tenacity; endurance; (P)

durance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
องค์กรการศึกษา[org.] (ongkøn kāns) EN: Harry Durance Foundation For Education in Thailand FR:
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
ความอึด[n.] (khwām eut) EN: FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความมั่นคง[n.] (khwām mankh) EN: stability ; durability ; endurance ; security FR: stabilité [f] ; sécurité [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām ottho) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude ; tenavity ; grit FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f] ; indulgence [f]
ความทนทาน[n.] (khwām thont) EN: durability ; stability ; endurance FR: durabilité [f] ; résistance [f]
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance FR:
น้ำอดน้ำทน[n.] (nām-otnāmth) EN: endurance ; stamina FR:

durance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauertraining {n}endurance training
Dauerhaftigkeitsprüfung {f}endurance test
Dauerversuch {m}endurance test
Funktionserhaltkabel {n}functional endurance cable
Haft {f}durance
Reifendauerhaftigkeit {f}tyre endurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า durance
Back to top