ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confinement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confinement*, -confinement-

confinement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confinement (n.) การจำกัด Syn. restriction, limitation
English-Thai: HOPE Dictionary
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
English-Thai: Nontri Dictionary
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confinementช่วงการคลอดบุตร, การเก็บตัว (เพราะป่วยหรือคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกไฟ (v.) be out of confinement See also: rise from child-bed, cease lying by the fire Ops. อยู่ไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's in solitary confinement somewhere.เขาขังเดี่ยวใน บางแห่ง
Look, I did the confinement thing for four years.หมายถึงว่าฉันถูกกักในที่จำกัดมาสี่ปี
Disciplinary confinement 7 times! Lewdness in publicโดนตักเตือนทางวินัย 7 ครั้ง ทำอนาจารในที่สาธารณะ
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน
And the solitary confinement was clever.และห้องขังเดี่ยว มันเป็นอะไรที่ฉลาดมาก
"We're all of us sentenced to solitary confinement Inside our own skins, for life."เห็นได้ชัดว่าคนร้ายไม่สนใจว่า เหยื่อจะถูกพบหรือไม่
The defendant is willing to submit to home confinement and electronic monitoring through the wearing of a UKG45 administrated ankle device.จำเลยยินยอมถูกกักตัวอยู่แต่ในบริเวณบ้าน รวมถึงการสวมเครื่องติดตามตัว UKG45 ไว้ที่ข้อเท้าด้วยค่ะ
Our confinement had brought us closer.การกักบริเวณทำให้เราใกล้ชิดกัน
But I will also make sure that you spend the rest of your time shuttling between solitary confinement and the rapiest available bunkmates.แต่ฉันก็จะทำให้แน่ใจเลยว่า นายจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ไป ๆ มา ๆ ระหว่าง ห้องขังเดี่ยว
But your confinement is for your own good.แต่ที่ขังคุณไว้ ก็เพื่อประโยชน์ของคุณเอง
With a little magnetic confinement for ultra-precision.แล้วยังมีตัวเก็บพลังงานขนาดจิ๋ว แต่มีความเป๊ะยิ่งยวด
This wanderer, who worshiped an infinite universe languished in confinement for eight years.นี้จรจัดที่บูชาจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด ดองในที่คุมขังเป็นเวลาแปดปี

confinement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勾留[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) detention; confinement
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n,n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign
宮刑[きゅうけい, kyuukei] (n) (arch) (See 五刑) ancient Chinese punishment (castration for men, confinement for women)
禁所[きんしょ, kinsho] (n) place of confinement
禁足[きんそく, kinsoku] (n,vs) confinement
軟禁[なんきん, nankin] (n,vs) lenient confinement or house arrest; (P)
重謹慎[じゅうきんしん, juukinshin] (n) close confinement (in one's barracks)
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P)
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n,vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force
拘置[こうち, kouchi] (n,vs) detention; confinement; arrest; (P)
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n,n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune
監禁[かんきん, kankin] (n,vs,adj-no) confinement; (P)
禁固(P);禁錮[きんこ, kinko] (n,vs) imprisonment; confinement; (P)

confinement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกัก[n.] (kān kak) EN: confinement FR:
การกักขัง[n.] (kān kakkhan) EN: detention ; confinement FR: détention [f] ; emprisonnement [m] ; incarcération [f] ; internement [m]
การกักขังแทนค่าปรับ[n. exp.] (kān kakkhan) EN: confinement in lieu of fine FR:
ขังเดี่ยว[v. exp.] (khang dīo) EN: put in a solitary confinement FR:
ผู้ต้องขัง[n.] (phūtǿngkhan) EN: detainee ; person in confinement FR: détenu [m]
สนม[n.] (sanom) EN: place of confinement in a palace ; prison FR:

confinement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isolation {f} (von Häftlingen)solitary confinement
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks
Ausgehverbot {n}confinement to barracks
Beschränkung {f} (auf)confinement (to)
Stubenarrest {m}confinement to one's room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confinement
Back to top