ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jail*, -jail-

jail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jail (vt.) จำคุก See also: กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง Syn. imprison, confine, detain Ops. free, release
jail (n.) เรือนจำ See also: ห้องขัง, คุก, ตะราง Syn. slammer, prison, nick
jailbird (n.) คนขี้คุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนที่ติดคุก Syn. convict, con
jailbreak (n.) การแหกคุก
jailer (n.) ผู้คุม See also: ผู้คุมนักโทษ Syn. warder, warden, gaoler
jailhouse (n.) คุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะราง Syn. jail, prison
English-Thai: HOPE Dictionary
jail(เจล) {jailed,jailing,jails} n. คุก. vt. เอาเข้าคุก
jailbirdn. คนที่ติดคุก,คนขี้คุก
jailbreakn. การแหกคุก
jailer(เจล'เลอะ) n. ผู้คุม -S.jailor
jailhousen. คุก,ตะราง
English-Thai: Nontri Dictionary
jail(n) คุก,ตะราง,เรือนจำ,ห้องขัง
jailbreak(n) การแหกคุก,การหนีคุก
jailer(n) ผู้คุม,พัศดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jailsห้องขัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรงขัง (n.) jail See also: prison, cell, gaol, nick, slammer, penitentiary Syn. ตาราง, คุก
ขี้คุก (adj.) jailable Syn. ขี้คุกขี้ตะราง
ขี้คุกขี้ตะราง (adj.) jailable
พะทำมะรง (n.) jailer See also: gaoler, warder
ฝากขัง (v.) put in jail
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who do you think got you out of jail?คุณคิดว่าใครพาคุณออกมาจากคุก
It's better than spending that time in jail, isn't it?มันก็ดีกว่าการไปใช้เวลาช่วงนั้นในคุก มิใช่หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the blackmailer sometimes finds himself in jail at the end of it.และบางครั้งคนที่เเบล็คเมล์ก็ต้องไปลงเอยในคุก
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,
It's a "Get Out Of Jail Free" card.มันเป็น "ออกไปจากคุกฟรี" บัตร
You should of heard those knocked-out jail birds singคุณควรจะได้ยินเสียงเคาะเหล่านั้นนอกจากคนขี้คุกร้องเพลง
Grandpa is in jail again. - Again?ปู่อยู่ในคุกอีกครั้ง อีกครั้งหรือ?
When they let me out of jail a few days agoเมื่อพวกเขาปล่อยผมออก- จากคุกเมื่อไม่กี่วันก่อน
Last I'd heard he'd spent some time in jail and was now doing odd jobs around Castle Rock.สุดท้าย ได้ยินมาว่าบางครั้งเขาก็เข้าไปอยู่ในคุก และตอนนี้ก็ทำงานเล็กๆน้อย อยู่ใกล้ๆ แคสเซิ่ลร็อค
It was like they read my mind and they kept me in that jail until my mind was turned around.ยังกะเขาอ่านใจฉันออก เขาเก็บฉันไว้ในคุกจนอารมณ์ฉันสงบ
Now Jeannie has a husband and son in jail and a mother in the funeral parlor.ตอนนี้ลูกกับผัวแจนนี่อยู่ในคุก และแม่ตัวเองอยู่ในโรงศพ
Let me tell you something. Nobody goes to jail unless they want to.ขอบอกอะไรเธออย่างนะ ไม่มีใครติดคุกนอกจากมันอยากไป
You have innocent people in jail for that.คุณมีคนบริสุทธิ์ ในคุกว่า

jail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牢房[láo fáng, ㄌㄠˊ ㄈㄤˊ, 牢房] jail cell; prison cell
监禁[jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 监禁 / 監禁] to imprison; to jail; to take into custody
入狱[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ, 入狱 / 入獄] go to jail; get sent to prison
大狱[dà yù, ㄉㄚˋ ㄩˋ, 大狱 / 大獄] jail; prison
[àn, ㄢˋ, 犴] jail
班房[bān fáng, ㄅㄢ ㄈㄤˊ, 班房] jail
[àn, ㄢˋ, 豻] jail
关押[guān yā, ㄍㄨㄢ ㄧㄚ, 关押 / 關押] put in jail

jail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体刑[たいけい, taikei] (n) corporal punishment; jail sentence; gaol sentence
女部屋[おんなべや, onnabeya] (n) (1) (See 男部屋) room for female servants; (2) room where there are women; (3) (See 女牢) jail for women
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P)
牢役人[ろうやくにん, rouyakunin] (n) (Edo-period) jail warden (gaol)
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P)
刑獄[けいごく, keigoku] (n) jail; gaol; punishment
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer
牢屋敷[ろうやしき, rouyashiki] (n) precinct of a jail; vicinity of a prison
牢番[ろうばん, rouban] (n) prison guard; jailer; gaoler
牢破り[ろうやぶり, rouyaburi] (n,vs) jailbreak; gaolbreak
獄;人屋;囚獄[ごく(獄);ひとや, goku ( goku ); hitoya] (n) (囚獄 is gikun) jail; gaol; prison
獄吏[ごくり, gokuri] (n) jailer; gaoler
獄死[ごくし, gokushi] (n,vs) death in jail; death in gaol
看守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) jailer; gaoler; (P)
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler
破牢[はろう, harou] (n,vs) prison breaking; jailbreak; gaolbreak
脱獄[だつごく, datsugoku] (n,vs) prison breaking; jailbreak; gaolbreak
食らい込む[くらいこむ, kuraikomu] (v5m,vi) to be sent up; to be imprisoned; to be jailed; to be gaoled

jail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝากขัง[v. exp.] (fāk khang) EN: put in jail FR: emprisonner
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak FR: s'échapper ; se faire la belle ; prendre le large
ห้องกง[n. exp.] (hǿng kong) EN: jail FR:
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer ; mettre au violon ; coffrer (fam.)
จองจำ[v.] (jøngjam) EN: imprison ; incarcerate ; jail ; confine FR: incarcérer
ขังคุก[v. exp.] (khang khuk) EN: imprison ; put in jail ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
คุก[n.] (khuk) EN: jail ; prison FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m] ; trou [m] (fam.) ; taule [f] (pop.) ; tôle [f] (pop.)
คุมขัง[v. exp.] (khum khang) EN: imprison ; jail ; hold in custody ; take into custody FR: emprisonner
กรงเหล็ก[n.] (krong lek) EN: jail FR: prison
เรือนจำ[n.] (reūoenjam) EN: prison ; jail ; penitentiary FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitencier [m]
รอดคุก[n. exp.] (røt khuk) EN: avoid jail ; avoid prison time FR: éviter la prison
ตะราง[n.] (tarāng) EN: jail ; prison ; gaol FR: prison [f] ; geôle [f] ; pénitencier [m] ; maison d'arrêt [f]
ติดคุก[v. exp.] (tit khuk) EN: be in jail ; be jailed ; go to jail ; be in prison ; be imprisoned ; be behind bars FR: être emprisonné ; être détenu ; être incarcéré ; être derrière les barreaux ; aller en taule (fam.)
ติดตะราง[X] (tit tarāng) EN: be in jail ; be in prison ; be put in jail FR: être emprisonné ; être détenu
ตรุ[n.] (tru) EN: jail ; prison ; dungeon ; cell FR:
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling FR: jaillir à l'esprit
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded FR: distrait ; absent ; rêveur
ขึ้นมา[v. exp.] (kheun mā) EN: come up FR: jaillir ; apparaître
ขี้คุก[n.] (khīkhuk) EN: jailbird ; prison inmate FR:
ขี้คุก[adj.] (khīkhuk) EN: jailable FR:
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; jaillir ; éclater ; se passer
กระฉูด[v.] (krachūt) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well FR: jaillir ; gicler
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring FR: jaillir ; rebondir ; sauter
มุ้งสายบัว[n. exp.] (mung sāibūa) EN: clink ; jailhouse FR:
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; culprit ; jailbird ; con FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; condamné [m] ; forçat [m]
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
พะทำมะรง[n.] (phathammaro) EN: jailer FR:
เผลอใจลอย[adj.] (phloē jailø) EN: absent-minded ; inattentive FR: distrait ; absent ; rêveur ; inattentif
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out ; erupt FR: jaillir
ผู้คุม[n. exp.] (phū khum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้คุมนักโทษ[n. exp.] (phū khum na) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้คุมเรือนจำ[n. exp.] (phū khum re) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; spew ; spurt ; ejaculate FR: jaillir ; gicler
พุ่งออกมา[v. exp.] (phung øk mā) EN: FR: jaillir ; gicler
ถูกจำ[v. exp.] (thūk jam) EN: be jailed ; be imprisoned FR:
ถูกขัง[v. exp.] (thūk khang) EN: be jailed ; be imprisoned FR: être emprisonné

jail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haft {f}jail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jail
Back to top