ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bondage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bondage*, -bondage-

bondage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bondage (n.) ความเป็นทาส Syn. enslavement
English-Thai: HOPE Dictionary
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
English-Thai: Nontri Dictionary
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bondage๑. พันธะ (ทางการเมือง)๒. ความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจองจำ (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การผูกมัด
การผูกมัด (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การจองจำ
พันธนาการ (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การจองจำ, การผูกมัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In truth, they yearn for the bondage of social order, rigid laws, materialism.ในความจริง พวกเขากระหายอยากจองจำ ต่อสังคมอื่น กฏหมายเคร่งครัด วัตถุนิยม
I think it's time to blow this bondage ball.มันถึงเวลาแล้วที่จะทำลายพันธะนี้
Hmm. Is that a new bondage club?เป็นผับแนวถูกกักขังเหรอ?
Out here, at the far edge of the solar system, even a little tug from the gravity of a passing star can liberate some of these comets from their gravitational bondage to the Sun.แม้ลากจูงเล็กน้อยจาก แรงโน้มถ่วงของดาวผ่าน สามารถปลดปล่อยบาง ส่วนของดาวหางเหล่านี้ แรงโน้มถ่วงจากการเป็น ทาสของพวกเขากับดวงอาทิตย์
In desperation, he decided to try... the glass brick, the souvenir of his years of bondage to Davy.ในความสิ้นหวังเขา ตัดสินใจที่จะลอง อิฐแก้ว ของที่ระลึก
"Is bondage acceptable to the submissive?"ผู้เป็นบ่าวยอมรับเครื่องพัธนาการมั้ย"
Father buried bondageเห็นบอกหาเงินจะทำศพให้พ่อนะ
And in a lovely little twist of irony, your friend the Dominatrix now finds herself in bondage.และหักมุมน่ารักๆ เล็กๆ คือเพื่อนเธอ ถูกจับเป็นที่เรียบร้อย
The hood's fully detachable, and the harness has anchor points for bondage.หน้ากากเนี่ยถอดออกได้ โซ่นี่ มีตะขอเกี่ยวสำหรับล่าม
Do not let your vengeance claim so many you have saved from bondage.อย่าปล่อยให้การแก้แค้นของคุณ เรียกร้องจำนวนมาก คุณได้บันทึกไว้จากการเป็นทาส
And will see Naevia from bondage.และจะเห็น Naevia จากการเป็นทาส
It most likely involves some form of bondage.ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการจับพันธนาการ

bondage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捆缚[kǔn fú, ㄎㄨㄣˇ ㄈㄨˊ, 捆缚 / 捆縛] bondage

bondage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボンデージ[, bonde-ji] (n) (sexual) bondage
亀甲縛り[きっこうしばり, kikkoushibari] (n,vs) tortoise shell bondage; turtle shell bondage
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck)
緊縛[きんばく, kinbaku] (n,vs) (1) bind tightly; (2) (sexual) bondage
請け出す;受け出す;請出す[うけだす, ukedasu] (v5s,vt) (1) to redeem; to take out of pawn; (2) (See 身請け) to buy a geisha or prostitute out of bondage (by paying off her debt to her employer)
身請け;身受け;身請(io)[みうけ, miuke] (n,vs) paying to get someone (esp. a geisha, prostitute, etc.) out of bondage
身請け金;身請金;身請銀[みうけがね;みうけきん(身請け金;身請金), miukegane ; miukekin ( miuke ke kin ; miuke kin )] (n) (See 身請け) money needed to buy a geisha or prostitute out of bondage
駿河問い[するがどい, surugadoi] (n) Japanese bondage torture (hands and feet are behind the victim's back, and they are hanged from the ceiling with a rock on their back)
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
浮浪[ふろう, furou] (n,vs) vagrancy; vagabondage; wander around
身売り[みうり, miuri] (n,vs) selling oneself (into bondage)

bondage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen t) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude FR: esclavage [m] ; servitude [f]
พันธนาการ[n.] (phanthanākā) EN: commitment ; fetter ; ties ; imprisonment ; bondage ; bond FR:

bondage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landstreicherei {f}vagabondage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bondage
Back to top