ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immure*, -immure-

immure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immure (vt.) กักขัง (ทางวรรณคดี) See also: ขังคุก, คุมขัง Syn. confine, imprison
immure (vt.) สร้างกำแพงล้อมรอบ (คำโบราณ)
immure in (phrv.) จับเข้าคุก See also: ขังไว้ในคุก
immurement (n.) การจำคุก See also: การกักขัง, การคุมขัง Syn. confinement
English-Thai: Nontri Dictionary
immure(vt) กักขัง,จำคุก,ขัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immure
Back to top