ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

duress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *duress*, -duress-

duress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
duress (n.) การบีบบังคับ See also: การขู่เข็ญ Syn. compulsion, intimidation
duress (n.) ความรุนแรง See also: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ Syn. violence, compulsion

duress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不打自招[bù dǎ zì zhāo, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄓㄠ, 不打自招] confess without being pressed; make a confession without duress
逼供信[bī gòng xìn, ㄅㄧ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄣˋ, 逼供信] obtain confessions by compulsion; confession under duress

duress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs,adj-no) compelling; using duress

duress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation ; duress FR: intimidation [f] ; menace [f]
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า duress
Back to top