ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaol*, -gaol-

gaol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaol (n.) คุก See also: ห้องขัง, เรือนจำ, ตะราง Syn. jail, jailhouse, prison
gaol (vt.) จำคุก See also: ติดตะราง, เข้าห้องขัง
gaoler (n.) ผู้คุม See also: คนคุมนักโทษ Syn. jailer, prison guard
English-Thai: HOPE Dictionary
gaol(เจล) n.,vt. คุก,จำคุก., See also: gaoler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
gaol(n) คุก,ตะราง,ห้องขัง,เรือนจำ
gaoler(n) พะทำมะรง,พัศดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gaolตะราง, คุก [ดู jail ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaolerผู้คุมนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you try to flee, I will arrest you, drop you off in gaol and take you to the plane in chains. Understand?ถ้าคุณคิดจะหนี ฉันจะจับเข้าคุณเข้าตะราง /n และส่งคุณขึ้นเครื่องพร้อมตรวน เข้าใจไหม ?

gaol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体刑[たいけい, taikei] (n) corporal punishment; jail sentence; gaol sentence
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P)
獄死[ごくし, gokushi] (n,vs) death in jail; death in gaol
刑獄[けいごく, keigoku] (n) jail; gaol; punishment
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer
牢役人[ろうやくにん, rouyakunin] (n) (Edo-period) jail warden (gaol)
牢番[ろうばん, rouban] (n) prison guard; jailer; gaoler
牢破り[ろうやぶり, rouyaburi] (n,vs) jailbreak; gaolbreak
獄;人屋;囚獄[ごく(獄);ひとや, goku ( goku ); hitoya] (n) (囚獄 is gikun) jail; gaol; prison
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P)
獄吏[ごくり, gokuri] (n) jailer; gaoler
看守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) jailer; gaoler; (P)
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler
破牢[はろう, harou] (n,vs) prison breaking; jailbreak; gaolbreak
脱獄[だつごく, datsugoku] (n,vs) prison breaking; jailbreak; gaolbreak
食らい込む[くらいこむ, kuraikomu] (v5m,vi) to be sent up; to be imprisoned; to be jailed; to be gaoled

gaol ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะราง[n.] (tarāng) EN: jail ; prison ; gaol FR: prison [f] ; geôle [f] ; pénitencier [m] ; maison d'arrêt [f]
ผู้คุม[n. exp.] (phū khum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้คุมนักโทษ[n. exp.] (phū khum na) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้คุมเรือนจำ[n. exp.] (phū khum re) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaol
Back to top