ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

captivity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *captivity*, -captivity-

captivity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
captivity (n.) การถูกกักขัง See also: การถูกจองจำ Syn. imprisonment, confinement
English-Thai: HOPE Dictionary
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
English-Thai: Nontri Dictionary
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
About captivity than the regular old spiel.เรื่องเกี่ยวกับการกักขัง จองจำ เมื่อนานมาแล้ว
Still in the captivity of negativity.ยังคงอยู่ในคุกของการต่อต้าน
So that people can avoid "the captivity of negativity."ดังนั้นผู้คนจึงสามารถหลีกเลี่ยง "การกักขังความคิดขัดแย้ง" ได้
Sounds like someone's caught in the old captivity of negativity.เหมือนกับมีใครสักคนถูกจับ เรื่องเก่าร้ายๆในอดีต
You have to see them in the wild to understand why captivity doesn't work.จุดสำคัญของคณะโชว์ปลาโลมา นั่นคือสถานที่แสดงปลา และถ้าคุณไปที่ใดที่หนึ่ง ในสถานที่เหล่านี้
It's the captivity industry that keeps this slaughter going by rewarding the fishermen for their bad behavior.แต่ ริค ได้ชี้ให้เราเห็น ที่ๆพวกเขานำเรือไป ในซอกลับของแนวผา
Because the international captivity trade is so lucrative, they want to be in on it, and they don't have any dolphins.มันเป็นคืนที่ดี มันเป็นคืนที่ดี มันเป็นอะไรที่ประหลาดนะครับ
...the captivity of negativity...การถูกกักขัง ของการปฎิเสธ
The captivity and assault we've seen before.ฆาตกรคนนี้ไม่ใช่แบบ พวกเซ็กส์ซาดิสม์ของพวกคุณ
I understand the lady in captivity dealio.ฉันเข้าใจถึงผู้หญิงที่ถูกกักขัง
More details on Sergeant Brody's captivity are expected to come out over the coming days, but a military spokesman...สำหรับรายละเอียดในระหว่างที่จ่าโบรดี้ได้ถูกจำตัวเป็นเชลยนั้น ยังมีการแถลงการอย่างชัดเจน แต่เชื่อว่าเราได้ยินกันต่อไป และในส่วนของโฆษกทหาร...
More details on Sergeant Brody's captivity are expected to come out.สำหรับรายละเอียดระหว่างที่จ่าโบรดี้ถูกจับเป็นเฉลยนั้น คาดว่าจะมีการแถลงการในเร็วนี้

captivity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC)
囚を解く[しゅうをとく, shuuwotoku] (exp,v5k) to be relieved from captivity
捕囚[ほしゅう, hoshuu] (n) captivity

captivity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การถูกกักขัง[n. exp.] (kān thūk ka) EN: captivity FR:

captivity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsgefangenschaft {f}war captivity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า captivity
Back to top