ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incarceration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incarceration*, -incarceration-

incarceration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกักขัง[n.] (kān kakkhan) EN: detention ; confinement FR: détention [f] ; emprisonnement [m] ; incarcération [f] ; internement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incarceration
Back to top