ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-imprison-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imprison, *imprison*,

-imprison- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้
It's not "Why did Woojin imprison me?"มันไม่ใช่ "ทำไม Woojin ถึงขังชั้น?"
They'd imprison you, torture you, and, in all probability, kill you in the pursuit of finding me.พวกเขาจะขังคุณ, ทรมานคุณ, แล้วก็อาจจะ, ฆ่าคุณด้วย... ...เพื่อที่จะตามล่าผมให้เจอ.
Your father kept it a secret, a back door in case anyone tried to imprison his family here.พ่อของคุณเก็บมันไว้เป็นความลับ ประตูลับในกรณีที่ใครพยายาม ขังคนในครอบครัวเขา
The First Court promised to imprison her forever.ก็สัญญาว่าจะขังนางไว้ตลอดไป
You're gonna round us up and imprison us forever?นายจะขังพวกเราไว้ตลอดกาล งั้นเหรอ
Remember, if you do not fulfill their responsibilities, I have power to arrest and imprison you.จำไว้น่ะถ้าลูกไม่ทำตามหน้าที่แม่มีอำนาจจะจับ และขัง
How did my sweet sister persuade the King to imprison his dear friend Ned?แล้วน้องสาวที่รักของข้าหว่านล้อมกษัตริย์ได้อย่างไร ให้เขาจับเน็ทที่เป็นพระสหายน่ะ
No, but go find her and imprison cronus.ไม่ค่ะ แต่ไปตามหาเธอเถอะและกักขังCronusซะ
And two, why did I imprison you for 20 years?และสอง ทำไมฉันจำคุกคุณเป็นเวลา 20 ป
Why did I imprison you for 20 years?ทำไมฉันจำคุกคุณ เป็นเวลา 20 ป

-imprison- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し込める;押込める[おしこめる, oshikomeru] (v1,vt) to shut up; to imprison
閉じ込める;閉じこめる;閉込める[とじこめる, tojikomeru] (v1,vt) to lock up; to shut up; to imprison

-imprison- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
จำจอง[v.] (jamjøng) EN: put in chains ; fetter and imprison FR:
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer ; mettre au violon ; coffrer (fam.)
จองจำ[v.] (jøngjam) EN: imprison ; incarcerate ; jail ; confine FR: incarcérer
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir
ขังคุก[v. exp.] (khang khuk) EN: imprison ; put in jail ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
คุมขัง[v. exp.] (khum khang) EN: imprison ; jail ; hold in custody ; take into custody FR: emprisonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -imprison-
Back to top