ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incarcerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incarcerate*, -incarcerate-

incarcerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incarcerate (vt.) ขังคุก (คำทางการ) See also: กักขัง, จองจำ Syn. confine, imprison, jail
incarcerate in (phrv.) จำคุก See also: กักขัง, คุมขัง
English-Thai: HOPE Dictionary
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incarcerated๑. -ถูกขัง๒. -ถูกรัด๓. -ติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงเจ้า (v.) to be incarcerated with spirits See also: perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated, to be possessed by spirits, sorcerer´s dance to exorcise evil spirits
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Classify her as an enemy combatant and incarcerate her in a private facility.จัดให้เธอเป็น แนวร่วมของฝ่ายตรงข้าม และพาเธอไปคุมขัง ในสถานที่เอกชน
Does your current law enforcement incarcerate all thieves in sanatoriums?การลงโทษทางกฎหมายในปัจจุบันบังคับให้ โจรทุกคนต้องถูกส่งมาอยู่ในโรงพยาบาลบ้างั้นเหรอ
In any event, there is no prison in which we could incarcerate Sherlock without causing a riot on a daily basis.ไม่มีเรือนจำไหนจะขังเชอร์ล็อคไว้ โดยไม่เกิดจลาจลขึ้นได้
No, you only get one if you were convicted and incarcerated. You were released.ได้ถ้าถูกตัดสินว่าผิด และต้องขังอยู่ ไม่ใช่ปล่อยตัวแล้ว
They have no soul to save and they have no body to incarcerate."พวกนั้นไม่มีวิญญาณให้ไถ่บาป "และไม่มีร่างกายให้คุมขัง"
I know all the sociological reasons why per capita eight times more black men are incarcerated than white men.ผมรู้เหตุผลทางสังคมว่า ทำไมอัตรา การถูกจำคุกของคนดำถึงสูงกว่าคนขาว 8 เท่า
All due respect, brothers are incarcerated together all over the country.ด้วยความเคารพนะครับ เรื่องที่พี่น้องจะมาติดคุกอยู่ที่เดียวกัน
It says here that you've requested to be incarcerated somewhere near your home here in Chicago.ในนี้กล่าวว่าคุณได้ร้องขอให้ทำการจองจำ ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของคุณในชิคาโก
Spent a lot of money here in Will County before he was incarcerated?ใช้เงินไปมากที่เมือง Will ก่อนที่เขาจะโดนคุมขัง
IVES: Yeah, up until about two months ago when he was incarcerated.ใช่, 2 เดือนก่อนที่ เขาจะถูกจับ
I feel like I've been incarcerated in a blueberry.ฉันรู้สึกเหมือนฉันถูกกักขัง ในบลูเบอร์รี่
Loomis has now been appointed by Judge Masterson to oversee Myers' care while incarcerated here at Smith's Grove.ลูมิสตอนนี้ได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้พิพากษามาสเตอร์สัน ให้มาคอยดูแลไมเออร์ ขณะที่ถูกขังไว้ที่สมิทสโกรฟ

incarcerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer ; mettre au violon ; coffrer (fam.)
จองจำ[v.] (jøngjam) EN: imprison ; incarcerate ; jail ; confine FR: incarcérer
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir
ทรงเจ้า[v.] (songjao = s) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incarcerate
Back to top