ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fault*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fault, -fault-

*fault* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
default (n.) การผิดสัญญา See also: การละเลย, การเพิกเฉย Syn. failure, lack, delinquency
default (n.) ค่าที่เลือก หรือตัวเลือกอัตโนมัติ (ทางคอมพิวเตอร์)
default on (phrv.) ไม่ยินยอมชำระหนี้ See also: ไม่จ่ายหนี้
defaulter (n.) ผู้ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน (ทางกีฬา) Syn. obsentee
defaulter (n.) ผู้ไม่มาขึ้นศาล (ทางกฎหมาย) Syn. obsentee
defaulter (n.) ผู้ไม่ยอมชำระหนี้ See also: ผู้ขาดชำระ, ผู้ค้างชำระ Syn. avoider
fault (n.) ข้อผิดพลาด See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ Syn. error, mistake, defect, flaw Ops. virtue
fault (vt.) ตำหนิ See also: ติ, ติเตียน Syn. criticize
fault (n.) รอยเลื่อนของเปลือกโลก See also: รอยแตก
faultfinder (n.) คนจับผิด
faultfinder (n.) ผู้ที่ชอบติเตียน See also: ผู้ที่ชอบจับผิด Syn. carper
faultfinder (n.) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย Syn. grumbler, complainer
faultfinding (adj.) ช่างจับผิด
faultfinding (adj.) ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ Syn. carping
faultfinding (adj.) ที่ชอบจับผิด Syn. censorious
faultily (adv.) อย่างผิดพลาด See also: อย่างบกพร่อง, อย่างเสียหาย Syn. badly, incompletely
faultless (adj.) ซึ่งไม่ผิดพลาด See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, สมบูรณ์แบบ Syn. flawless, unquestionable Ops. refutable
faulty (adj.) ซึ่งมีข้อผิดพลาด See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีตำหนิ Syn. impaired, imperfect Ops. sound
find fault (vt.) บ่นถึงข้อผิดพลาด See also: จับผิดและบ่นถึงข้อผิดพลาด Syn. cavil, criticize
find fault with (idm.) วิพากษ์วิจารณ์
generous to a fault (idm.) ใจกว้างเกินไป
no-fault (adj.) ซึ่งยังไม่ตัดสินว่าใครผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
fault planeแนวแตก,แนวเคลื่อนลง
faultless(ฟอลทฺ'ลิส) adj. ไม่มีความผิด,สมบูรณ์., See also: faultlessness n., Syn. perfect,ideal
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง
English-Thai: Nontri Dictionary
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
faultless(adj) ไม่ผิด,ไม่ผิดพลาด,ถูกต้อง,สมบูรณ์,ไม่เสียหาย
faulty(adj) มีผิด,ซึ่งบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด,ผิดๆถูกๆ
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
by defaultโดยขาดนัด, โดยผิดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capable fault; active faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
default๑. โดยปริยาย๒. ค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default value] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
faultความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fault planeระนาบรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faulty drivingการขับรถโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protracted defaultการยืดเยื้อไม่ชำระหนี้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tear faultรอยเลื่อนฉีก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault tolerantทนต่อความผิดพร่อง [มีความหมายเหมือนกับ resilient] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trough faultรอยเลื่อนก่อร่อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
underthrusf faultรอยเลื่อนมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
with all faultsโดยต้องรับเอาความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ), พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrench faultรอยเลื่อนเหลื่อมข้างแนวยืน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้) [เศรษฐศาสตร์]
Fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม รอยแตกในชั้นเปลือกโลกที่มีการเลื่อนไถลขนานไป กับ พื้นผิวรอยแตก เกิดขึ้นได้ในหินทุกชนิดแต่ที่เห็นชัดได้แก่ชั้นหินตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Faulty Techniqueขาดการติดต่อหรือขาดการหารือกันก่อนปฏิบัติงาน [การแพทย์]
Overthrust Fault รอยเลื่อนไถลทับ 1. รอยเลื่อนย้อนที่มีค่ามุมเทของระนาบรอยเลื่อนเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10 องศา มวลหินจะเคลื่อนตัวไปได้หลายกิโลเมตร 2. ใช้เรียกรอยเลื่อนที่มีมวลหินด้านบนของระนาบ รอยเลื่อนเคลื่อนที่ยื่นล้ำออกไปจากมวลหินด้านล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Strike-Slip Fault รอยเลื่อนตามแนวระดับ รอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนขนานกับแนวระดับของ รอยเลื่อน ปกติระนาบรอยเลื่อนจะตั้งชัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับไต๋ (v.) find fault with
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ (v.) find fault with See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistakes Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย
ไม่เอาผิด (v.) not find fault with See also: not fault Syn. ไม่เอาโทษ Ops. เอาผิด, เอาโทษ
ไม่เอาโทษ (v.) not find fault with See also: not fault Ops. เอาผิด, เอาโทษ
ข้อตำหนิ (n.) fault See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming Syn. ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย Ops. ข้อดี
ข้อบกพร่อง (n.) fault See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย Ops. ข้อดี
ข้อเสียหาย (n.) fault See also: flaw, mistake, error Syn. ความเสียหาย
หาเรื่อง (v.) find fault Syn. จับผิด
หาเหตุ (v.) find fault Syn. หาเรื่อง, จับผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's your fault for ignoring me, no matter how many times I calledเป็นความผิดของเธอเองนะที่เพิกเฉยต่อฉัน ไม่ว่าฉันจะร้องเรียกเธอสักเท่าไร
It's not your faultมันไม่ใช่ความผิดของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was my fault. I hit him.มันเป็นความผิดของฉัน ฉันตีเขา
It's my fault you're going, isn't it?- งั้นเหรอ ความผิดของฉันใช่มั้ยที่เธอไปน่ะ
Ease off. It's not his fault. It could happen to any pilot.ใจเย็น มันไม่ใช่ความผิดของเขา มันเกิดขึ้นได้กับนักบินทุกคน
Locusts! It wasn't my fault, I swear to God!ปาทังก้า ไม่ใช่ความผิดพลาดของผม สาบานได้
There's one man dead. It's not my fault. I don't want any more hurt.มีหนึ่งคนตาย มันไม่ใช่ความผิดของผม ผมไม่ต้องการมีคนอืนบาดเจ็บ
It's not their fault. Well, maybe it is.มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขา ก็บางทีมันอาจจะเป็น
The yellow son of a bitch. It's his fault this happened. It's his yellow fuckin' fault.เป็นความผิดของไอ้เหี้ยนี่คนเดียว
I-- it's not your fault you're stupid.- ขอโทษครับ ผม... - ก็ไม่ได้ผิดอะไร แค่ไม่ค่อยฉลาด
He weighs close to 180, but, you know, it's not his fault. It's his glands.เขามีน้ำหนักเกือบ 180 แต่รู้มั้ย มันไม่ใช่ความผิดของเขา แต่เป็นต่อมของเขา
It's not my fault for being the biggest and the strongest.มันไม่ใช่ความผิดของข้านี่ ที่ตัวใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า
If you default on your loan, you're going to lose everything.ฟังนะ ถ้านายไม่ชำระหนี้... นายจะเสียทุกอย่าง
It's not my fault you wouldn't play catch with him.มันไม่ใช่ความผิดของผม ที่คุณไม่เล่นขว้างรับลูกบอลกับพ่อคุณ

*fault* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
[shì, ㄕˋ, 饰 / 飾] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, 差错 / 差錯] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap
一百一[yī bǎi yī, ㄧ ㄅㄞˇ ㄧ, 一百一] faultless; impeccable
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, 不是] fault; blame
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, 完备 / 完備] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired
[qiān, ㄑㄧㄢ, 愆] fault; transgression
故障排除[gù zhàng pái chú, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ ㄆㄞˊ ㄔㄨˊ, 故障排除] fault resolution; trouble clearing
断裂带[duàn liè dài, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, 断裂带 / 斷裂帶] fault zone (geol.)
毛病[máo bìng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ, 毛病] fault; defect; shortcomings
无瑕[wú xiá, ˊ ㄒㄧㄚˊ, 无瑕 / 無瑕] faultless; perfect
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on
[chá, ㄔㄚˊ, 碴] fault; glass fragment; quarrel
断层线[duàn céng xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 断层线 / 斷層線] geological fault line
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, 罪] guilt; crime; fault; blame; sin
拖欠[tuō qiàn, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄢˋ, 拖欠] in arrears; behind in payments; to default on one's debts
失误[shī wù, ㄕ ˋ, 失误 / 失誤] lapse; mistake; to make a mistake; fault; service fault (in volleyball, tennis etc)
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 错 / 錯] mistake; error; blunder; fault; cross; uneven; wrong
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
重影[chóng yǐng, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重影] overlapping images; double exposure of photo (e.g. due to fault or motion of camera); double vision
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 逆断层 / 逆斷層] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
短处[duǎn chù, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄨˋ, 短处 / 短處] shortcoming; defect; fault; one's weak points
走向断层[zǒu xiàng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 走向断层 / 走向斷層] strike fault (geol.)
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 走向滑动断层 / 走向滑動斷層] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another
冲断层[chōng duàn céng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 冲断层 / 衝斷層] thrust fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
转换断层[zhuǎn huàn duàn céng, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 转换断层 / 轉換斷層] transform fault (geol., fault in oceanic crust between two branches of a mid-ocean ridge)
归咎[guī jiù, ㄍㄨㄟ ㄐㄧㄡˋ, 归咎 / 歸咎] blame; declare to be at fault
过失[guò shī, ㄍㄨㄛˋ ㄕ, 过失 / 過失] defect; fault
[zhé, ㄓㄜˊ, 谪 / 謫] disgrace (an official); find fault
段错误[duàn cuò wù, ㄉㄨㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ˋ, 段错误 / 段錯誤] segmentation fault
踩线[cǎi xiàn, ㄘㄞˇ ㄒㄧㄢˋ, 踩线 / 踩線] step on the line; foot-fault

*fault* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble
コールドフォルト[, ko-rudoforuto] (n) {comp} cold fault
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] (n) {comp} system fault
ダブルフォールト[, daburufo-ruto] (n) double fault
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work)
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] (n) {comp} data-sensitive fault
ディフォールト;ディフォルト[, deifo-ruto ; deiforuto] (n) default
デフォルト;デフォールト[, deforuto ; defo-ruto] (n) default
デフォルトインスタンス[, deforutoinsutansu] (n) {comp} default instance
デフォルトゲートウェイ[, deforutoge-touei] (n) {comp} default gateway
デフォルトデータ[, deforutode-ta] (n) {comp} default data
デフォルト値;デフォールト値[デフォルトち(デフォルト値);デフォールトち(デフォールト値), deforuto chi ( deforuto atai ); defo-ruto chi ( defo-ruto atai )] (n) default value
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] (n) {comp} default assumption
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] (n) {comp} default setting (setup)
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with)
ぼろを出す;襤褸を出す[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na,n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P)
人の事を言う;人のことをいう[ひとのことをいう, hitonokotowoiu] (exp,v5u) to find fault with other people rather than oneself; the pot calling the kettle black
修める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to study; to complete (a course); to cultivate; to master; (2) to order (one's life); (3) to repair (a fault one has committed); (P)
借金を踏み倒す[しゃっきんをふみたおす, shakkinwofumitaosu] (exp,v5s) to default on one's debt
債務不履行[さいむふりこう, saimufurikou] (n) default on a debt
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P)
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
口小言[くちこごと, kuchikogoto] (n) scolding; faultfinding
口煩い;口うるさい;口煩さい[くちうるさい, kuchiurusai] (adj-i) nagging; faultfinding; carping; captious
右ずれ断層[みぎずれだんそう, migizuredansou] (n) dextral fault; right-lateral fault
咎;科[とが, toga] (n) (1) (uk) error; mistake; fault; (2) (uk) sin; wrongdoing; offense
咎める[とがめる, togameru] (v1) to blame; to find fault; to challenge; to threaten; to take someone to task; to aggravate (an injury); (P)
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P)
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P)
尻尾を出す[しっぽをだす, shippowodasu] (exp,v5s) to show one's true colors; to expose one's faults; to give oneself away
延滞利息[えんたいりそく, entairisoku] (n) default interest
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P)
所為にする[せいにする, seinisuru] (exp,vs-i) (uk) to lay the blame on; to put the fault on
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] system fault
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] data-sensitive fault
デフォルト[でふぉると, deforuto] default
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance
デフォルトデータ[でふぉるとでーた, deforutode-ta] default data
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup)
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an)
プログラム依存形障害[プログラムいぞんがたしょうがい, puroguramu izongatashougai] program-sensitive fault
ページフォルト[ぺーじふぉると, pe-jiforuto] page fault
初期デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default
故障[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs)
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant
省略時[しょうりゃくじ, shouryakuji] default
省略時コンテキスト[しょうりゃくじコンテキスト, shouryakuji kontekisuto] default context
省略時値[しょうりゃくじち, shouryakujichi] default value
省略時実体[しょうりゃくじじったい, shouryakujijittai] default entity
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
既定[きてい, kitei] Thai: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว English: default

*fault* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng kh) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults FR:
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) EN: faulty ; defective ; wrong ; not right FR: défectueux ; imparfait
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily FR:
ฟื้นฝอย[v.] (feūnføi) EN: carp ; find fault with FR:
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
หาเหตุ[v.] (hāhēt) EN: find fault (with) ; stir things up ; look for trouble FR:
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure
จับผิด[v.] (japphit) EN: find faults ; find fault with FR: prendre en défaut
จงใจทำผิด[X] (jongjai tha) EN: willful default FR:
จุดอ่อน[n.] (jut-øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; loophole ; shortcoming ; demerit FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m] ; talon d'Achille [m]
การค้างชำระ[n. exp.] (kān khāng c) EN: default in payment ; delay in payment FR:
การขาดนัดพิจารณา[n.] (kān khāt na) EN: default FR:
การไม่ชำระหนี้[n. exp.] (kān mai cha) EN: non-performance ; default FR:
การพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา[n. exp.] (kān phiphāk) EN: judgement by default FR:
การผิดนัดชำระหนี้[n. exp.] (kān phit na) EN: default FR:
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sa) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default FR: rupture de contrat [f]
แคะไค้[v.] (khaekhai) EN: nag ; scold ; find fault ; criticize FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดนัดพิจารณา[X] (khāt nat ph) EN: default FR:
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming ; loophole FR: faute [f] ; défaut [m]
ข้อผิดพลาด[n.] (khøphitphlā) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle ; fault FR: erreur [f] ; bévue [f] ; faille [f]
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price FR:
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
ความผิดพลาด[n.] (khwām phit ) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness ; mistake ; failure FR: erreur [f]
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้[n. exp.] (khwām sīeng) EN: credit risk ; default risk FR:
ไม่เอาผิด[v. exp.] (mai ao phit) EN: not find fault with ; not fault FR:
ไม่มีผิด[adj.] (mai mī phit) EN: faultless ; innocent ; guiltless FR: innocent ; irresponsable ; pas coupable
มีความผิด[v. exp.] (mī khwāmphi) EN: be guilty ; be at fault ; be wrong ; have done sth wrong FR: être coupable ; être fautif
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; stigma ; cause for suspicion FR: souillure [f] ; impureté [f]
แนวรอยเลื่อน[n. exp.] (naēo røi le) EN: fault FR: faille [f]
ผิด[n.] (phit) EN: mistake ; error ; fault ; blunder FR: erreur [f] ; faute [f] ; bourde [f]
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default FR: manquer un rendez-vous ; faire faux-bond
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: default FR: ne pas se présenter ; faire faux-bond
ผิดนัดไม่ชำระ[v. exp.] (phit nat ma) EN: be in arrears ; default on one's payments FR:
ผิดไปแล้ว[v. exp.] (phit pai la) EN: it's my fault ; i'm sorry ; what's done is done ; I admit I'm in the wrong FR:
รับผิด[v.] (rapphit) EN: admit one's mistake ; admit one's fault ; confess ; own up ; plead guilty FR: avouer ; s'accuser
รอยเลื่อน[n. exp.] (røi leūoen) EN: fault FR: faille [f]
รอยเลื่อนซานแอนเดรียส[n. exp.] (røi leūoen ) EN: San Andreas Fault FR: faille de San Andreas [f]

*fault* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator
Abgleichfehler {m}alignment fault
Kardinalfehler {m}cardinal error; cardinal fault
Mängelbeseitigung {f}correction of faults
defekt {adj}defective; faulty
Mangel {m} | in Ermangelung vondefault | in default of; due to default of
Nichtantreten {n} [sport] | kampflos gewinnendefault | to win by default
Lesefehler beim Zugriff auf ein Peripheriegerät {m} [comp.]device read fault
Doppelfehler {m}double fault
Verwerfungslinie {f} [geol.]fault line
fehlerhaft {adj} | fehlerhafter | am fehlerhaftestenfaulty | more faulty | faultiest
freigiebig; freizügig; großzügig; generös {adj} | freigiebiger; freizügiger | am freigiebigsten; am freizügigsten | übermäßig großzügiggenerous | more generous | most generous | generous to a fault
FI-Schutzschalter {m} [electr.]ground fault circuit interrupter (GFCI)
Lesefehler {m}read fault error
faulig; verfault; faul; morsch; mulmig {adj} | fauliger; verfaulter; fauler; morscher; mulmiger | am fauligsten; am verfaultesten; am faulsten; am morschesten; am mulmigstenrotten | more rotten | most rotten; rottenest
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
Ausfallrisiko {n}default risk
Mahnbescheid {m}default summons
Zahlungsbefehl {m}default summons
Zahlungsverzug {m}default of payment
Fehlerdiagnose {f}fault diagnostic
Fehlereinflussanalyse {f}fault effect analysis
Fehlermöglichkeitsanalyse {f}fault probability analysis
Luftstrommangel {m}fault for air stream
Störungseinkreisung {f}fault tracking-down procedure
Mäkelei {f}fault-finding; censoriousness; carping; finickiness
mangelhaft {adv}faultily
fehlertolerant {adj}fault-tolerant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fault*
Back to top