ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drawback

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drawback*, -drawback-

drawback ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drawback (n.) ข้อเสียเปรียบ See also: ข้อด้อย, อุปสรรค Syn. fault, foible, hindrance
English-Thai: HOPE Dictionary
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
English-Thai: Nontri Dictionary
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drawbackการคืนอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง
Oh, yes, that's one drawback to being engaged.พอหมั้นแล้วก็แย่หน่อยล่ะนะ
That's the drawback to having oneshat are real.นั่นเป็นข้อเสียนะของการที่มีหน้าอกของจริง
Calorifically it's right up there with 392 energy units, which is nothing on the Snickers Duo I'm having which has the additional drawback of 28 grams of fat.เป็นเรื่องของสมดุลสารอาหารอะไรเนี่ยแหละ ว่า? มันมีแคลโลรี่ 392 หน่วยนะ
It has its drawbacks.มันมีข้อเสียของมันแหละ
I adored the sedation, but there was one drawback, sexual dysfunction.ผมชอบอาการสงบเนื่องจากฤทธิ์ยานี่ แต่มันก็มีข้อเสียอย่างนึง การหมดอารมณ์ทางเพศ
But time travel has its drawbacks.แต่การเดินทางข้ามเวลาพาเขาย้อนไป
A lack of pubic hair isn't necessarily a drawback. It is a drawback.แม่พูดถูก มีขนน้อย ไม่ใช่ข้อเสียใหญ่โตอะไร
Debt mostly, Mr. Cavendish. Solvency has its drawbacks.ั–Why wะพrdั• ั•lั–nk n' ั•lั–dะต ะพff ะฐ tะพnguะต, whะตn wะต nะตะตd thะตm mะพั•t?
You know, Angela, this reminds me of the fact that every occupation has its drawbacks.แองเจล่า เรื่องนี้มันทำให้ฉัน รู้ว่าทุกๆอาชีพ ล้วนมีอุปสรรค

drawback ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage

drawback ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き波;引波[ひきなみ, hikinami] (n) (1) (See 寄せ波) backwash; rip current; undertow; (2) stern wave; (3) (See 押し波) drawback (of a tsunami, i.e. when a wave trough reaches land before a crest)
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P)
負い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P)
還付[かんぷ, kanpu] (n,vs) return; restoration; refund; (duty) drawback; (P)

drawback ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming ; loophole FR: faute [f] ; défaut [m]
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability FR:
มาตรา 19 ทวิ [n. exp.] (māttrā sip-) EN: Duty Drawback FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drawback
Back to top