ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unquestionable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unquestionable*, -unquestionable-

unquestionable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unquestionable (adj.) ที่ไม่ต้องสงสัย Syn. unequivocal Ops. questionable
English-Thai: HOPE Dictionary
unquestionable(อันเควช'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีปัญหา,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ไม่มีข้อยกเว้น.
English-Thai: Nontri Dictionary
unquestionable(adj) ไม่ต้องสงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอก (int.) unquestionable See also: certainly, at all Syn. หรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most importantly, it is about procedural correctness in the execution of unquestionable moral authority.โดยเฉพาะการแก้ไข การกระทำผิดศีลธรรม
Your unquestionable brilliance--ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คุณปราชญ์เปรื่องเรื่องนี้มาก
After all, you're the only one at the table with unquestionable moral authority.เถอะค่ะ บอกเลย คุณพ่อเป็นคนเดียวบนโต๊ะ ที่มีศีลธรรมอย่างไม่ต้องสงสัย

unquestionable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无可非议[wú kě fēi yì, ˊ ㄎㄜˇ ㄈㄟ ㄧˋ, 无可非议 / 無可非議] unquestionable

unquestionable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unquestionable
Back to top