ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delinquency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delinquency*, -delinquency-

delinquency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delinquency (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, illegality, wrongdoing Ops. care, observance
English-Thai: HOPE Dictionary
delinquency(ดิลิง'เควินซี) n. ความเหลวไหล,การกระทำผิด,ความผิด,การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, Syn. offense
English-Thai: Nontri Dictionary
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delinquencyการกระทำความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delinquencyเด็กเกเร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุรกรรม (n.) delinquency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you know he'll be prone to delinquency himself.และคุณรู้ว่าเขามีแนวโน้มทำผิดกฎหมาย
Imagine the delinquency we could perpetrate if we really put our minds to it.ถ้าเกิดว่าเราใส่ใจกับมันจริงๆ
Well, the delinquency rates do have people worried, but they're actually within our models.ก็อัตราการกระทำผิด จะมีคนที่เป็นห่วง แต่มันกำลังจริงภายในรุ่นของ เรา

delinquency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
少年犯罪[しょうねんはんざい, shounenhanzai] (n) juvenile crime; juvenile delinquency
ヤンキー[, yanki-] (n) (1) Yankee; (2) (sl) delinquent (youth); delinquency; (P)
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P)
非行[ひこう, hikou] (n,adj-no) delinquency; misconduct; (P)

delinquency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[n. exp.] (kān kratham) EN: juvenile delinquency FR: délinquance juvénile [f]
การกระทำผิดอาญา[n. exp.] (kān kratham) EN: delinquency FR:
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: law of juvenile delinquency FR:

delinquency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendkriminalität {f}juvenile delinquency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delinquency
Back to top