ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*earth*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น earth, -earth-

*earth* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring someone down to earth with a bang (idm.) เผชิญความจริง Syn. come down
bring someone down to earth with a bump (idm.) เผชิญความจริง Syn. come down
cost the earth (idm.) แพงมหาศาล See also: แพงหูฉี่
dearth (n.) ความขาดแคลน See also: ความอัตคัด Syn. poverty, scantiness
down to earth (idm.) เป็นจริง See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
down-to-earth (idm.) เป็นจริง See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
earth (n.) พื้นดิน See also: ธรณี, ดิน, ปฐพี, ที่ดิน Syn. dirt, land, soil
earth (n.) มนุษย์ See also: มวลมนุษย์, คนที่อาศัยอยู่บนโลก
earth (n.) โลก See also: โลกมนุษย์ Syn. globe
earth science (n.) วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก (เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา) Syn. geography
earth up (phrv.) เต็มไปด้วยดิน Syn. land up
earth up (phrv.) กลบด้วยดิน Syn. land up
earthborn (adj.) ซึ่งเกิดจากโลก See also: มีกำเนิดจากโลก Syn. mortal
earthborn (adj.) ซึ่งต้องตาย
earthbound (adj.) ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน See also: เกี่ยวกับพื้นดิน
earthbound (adj.) ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ Syn. mundane, unimaginative
earthen (adj.) ซึ่งทำด้วยดินเผา See also: ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthenware (n.) เครื่องดินเผา See also: ภาชนะดินเผา Syn. ceramics, crockery, pottery
earthenware jar (n.) เครื่องปั้นดินเผา
earthenware pot (n.) จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้ Syn. baking dish
earthiness (n.) ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน See also: ความคล้ายหรือเหมือนดิน
earthling (n.) มนุษย์ See also: มนุษย์เดินดิน, คนธรรมดาสามัญ Syn. earthman, human being
earthly (adj.) เกี่ยวกับโลกมนุษย์
earthly (adj.) ที่เป็นไปได้ See also: ที่อาจเกิดขึ้นได้ Syn. possible Ops. unearthly, unnatural
earthman (n.) มนุษย์ See also: คน, มนุษย์โลก Syn. earthling, human being
earthnut (n.) พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน See also: พืชที่มีฝักอยู่ใต้ดิน, ถั่วลิสง Syn. groundnut, peanut
earthquake (n.) แผ่นดินไหว Syn. quake, seism, temblor
earthshaking (adj.) ที่สำคัญมาก See also: ซึ่งมีผลกระทบมาก Syn. great, important, momentous
earthward (adv.) ไปทางโลก See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลกหรือพื้นดิน Syn. downward
earthward (adj.) ไปทางโลก See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลก Syn. downward
earthwork (n.) กำแพงดิน See also: มูลดิน, ริมฝั่งที่ทำขึ้น Syn. dugout, embankment
earthworm (n.) ไส้เดือน Syn. worm
earthy (adj.) ซึ่งไม่สามารถยับยั้ง See also: ไม่ปกปิด, ไม่ปิดบัง Syn. unreserved, unrestrained
fall to the earth (sl.) ตกพื้น See also: ตกดิน
go to earth (idm.) หลบซ่อนลงดิน See also: ลงรู, ซ่อนในดิน, มุดดิน Syn. run to
hearth (n.) พื้นเตา See also: ส่วนล่างของเตา
hearthside (n.) ที่ตรงข้างเตาไฟ
inearth (vt.) ฝัง (คำโบราณ) See also: ใส่
move heaven and earth to do (idm.) พยายามทำบางสิ่งอย่างมาก
on earth (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
English-Thai: HOPE Dictionary
alkaline earth chem.อ๊อคไซด์ของ barium, strontium, calcium หรือ magnesium
bone earthเถ้ากระดูก,อัฐิ
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity ###A. abundance
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
earth(เอิร์ธ) n. โลก,ดิน,ปฐพี,มวลมนุษย์,สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก,โลกีย์
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
earthen(เอิร์ธ'เธิน) adj. ซึ่งประกอบด้วยดิน,ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา
earthiness(เอิร์ธ'ธิเนส) n. ลักษณะดิน,ลักษณะที่หยาบ,ความหยาบ
earthingn. การติดดิน,การต่อลงดิน
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ
earthly(เอิร์ธ'ลี) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เป็นไปได้,แห่งมนุษย์, Syn. worldly
earthman(เอิร์ธ'เมิน) n.,มนุษย์
earthnutn. หัวใต้ดิน,ถั่วลิสง,พืชที่ให้หัวใต้ดิน
earthquake(เอิร์ธ'เควค) n. แผ่นดินไหว
earthwormn. ไส้เดือน
earthyadj. เกี่ยวกับดิน,มีลักษณะของโลก,เป็นจริง,ซึ่งปฏิบัติได้,หยาบ,โดยตรง,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย, See also: earthily adv. ดูearthy
fuller's earthn. ดินเหนียวดูดซึม
hearth(ฮาร์ธ) n. พื้นเตา,ข้างเตา,ส่วนล่างของเตาเผา,ครอบครัว,บ้าน, See also: hearthstead n.
hearthsiden. ข้างเตา
inearth(อินเอิร์ธ') vt. ฝัง,ใส่ใน
unearth(อันเอิร์ธ') vt. ขุดดิน,ขุด,เปิดเผย
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เหนือธรรมชาติ,ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar
English-Thai: Nontri Dictionary
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
earth(n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก
earthen(adj) ทำด้วยดินเผา,ซึ่งประกอบกับดิน
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา
earthly(adj) เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกิยะ,เกี่ยวกับมนุษย์
earthquake(n) แผ่นดินไหว
earthworm(n) ไส้เดือน
hearth(n) เตาไฟ,บ้าน,ครอบครัว
unearth(vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา
unearthly(adj) พิสดาร,ประหลาด,น่ากลัว,เหมือนผี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth๑. โลก๒. เปลือกดิน, หน้าดิน๓. แผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth scienceวิทยาศาสตร์โลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthenwareเครื่องดินเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthing stripสายดินแบบถัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquakeแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthyคล้ายดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hearthครัวเรือน [ดู household] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
LEO (low earth orbit)ลีโอ (วงโคจรระดับต่ำ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rare earthแร่หายาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthโลก [TU Subject Heading]
Earth scienceวิทยาศาสตร์โลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
Earthworm cultureการเลี้ยงไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Fuller's Earthฟลูเลอร์เอิร์ท [การแพทย์]
Middle Earth (Imaginary place)มิดเดิ้ล เอิร์ธ (สถานที่ในจินตนาการ) [TU Subject Heading]
Rolled-earthfill damRolled-earthfill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
ตรีภพ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภูมิ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตรีภูมิ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตรีโลก (n.) three worlds (heaven, earth and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, โลกสาม, ตรีภูมิ
ตุ่ม (n.) large earthen jar See also: jar, water jar
ผืนโลก (n.) the Earth´s surface Syn. แผ่นดิน, พื้นแผ่นดิน
ฝาละมี (n.) lid of an earthen pot See also: lid of a pot Syn. ฝาหม้อ
ฝาละมี (n.) lid of an earthen pot Syn. ฝาหม้อ
พื้นแผ่นดิน (n.) the Earth´s surface Syn. แผ่นดิน, ผืนโลก
พื้นโลก (n.) the Earth´s surface Syn. แผ่นดิน, พื้นแผ่นดิน, ผืนโลก
มหาภูต (n.) four principle elements (earth, wind, fire, water)
โลกสาม (n.) three worlds (heaven, earth and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, ตรีภูมิ
โอ่งน้ำ (n.) big earthen jar (usually for water) See also: big water jar, big water vat Syn. ตุ่ม
ไตรจักร (n.) three worlds (heaven, earth, hell)
ไตรภพ (n.) three worlds (earth, heaven and hell) Syn. ไตรภูมิ, ตรีภพ
ไตรภูมิ (n.) three worlds (earth, heaven and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ
ไตรโลก (n.) three worlds (heaven, earth, hell) Syn. ตรีโลก
กระเบื้องดินเผา (n.) earthenware
ก้อนดิน (n.) clod of earth Syn. ดิน
กัมปนาท (n.) sounds of tremor or earthquake
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who on earth wants to talk to youใครหน้าไหนในโลกอยากพูดกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน
Of course, I'm just a cricket singing my way from hearth to hearth... but...แน่นอนฉันแค่คริกเก็ตร้องเพลง ทางของฉัน
What on Earth are you talking about?นี่คุณพูดเรื่องอะไรกัน
Now, where on Earth did you get the idea she's an ex-chorus girl?คุณไปรู้มาจากไหนว่าหล่อนเป็นอดีตนักร้อง
What on Earth have you done to yourself?นี่คุณไปทําอะไรกับตัวเองมาน่ะ
You broke it? Now, why on Earth didn't you say something about it when Frith was here?เเล้วทําไมคุณไม่พูดอะไรเลยตอนที่ฟริธอยู่นี่ล่ะ
Yes, the growth was deep-rooted. An operation would have been no earthly use at all.ครับมะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ต่อให้ผ่าตัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้
Once upon a time or maybe twice, there was an unearthly paradise calledกาลครั้งหนึ่ง หรืออาจจะคือครั้งที่สอง มีสวรรค์พิสดารการเรียกว่า
Skipper, I took an Earth time reading just before reentry.ผู้ฝูงครับ ผมอ่านเวลาของโลก กอนเข้าชั้นบรรยากาศ
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์
Scissoring the earth Carving up the land Is the business of kings and stuffแบ่งแยกพื้นที่ แบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องของกษัตริย์

*earth* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱土金属 / 鹼土金屬] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭)
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
汶川地震[Wèn chuān dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川地震] the Wenchuan earthquake of May 2008 that killed 80,000 people
汶川大地震[Wèn chuān dà dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川大地震] the Wenchuan great earthquake of May 2008
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
[bèi, ㄅㄟˋ, 钡 / 鋇] barium Ba, alkaline earth, atomic number 56
[lí, ㄌㄧˊ, 梩] basket for removing earth; spade
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
[zǐ, ㄗˇ, 子] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox
地核[dì hé, ㄉㄧˋ ㄏㄜˊ, 地核] core of the earth (geology)
赫斯提亚[Hè sī tí yà, ㄏㄜˋ ㄙ ㄊㄧˊ ㄧㄚˋ, 赫斯提亚 / 赫斯提亞] Hestia, goddess of the hearth in Greek mythology, daughter of Chronos and Rhea
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
铲土机[chǎn tǔ jī, ㄔㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, 铲土机 / 鏟土機] earth-moving machine; mechanical digger
铲运机[chǎn yùn jī, ㄔㄢˇ ㄩㄣˋ ㄐㄧ, 铲运机 / 鏟運機] earth-moving machine; mechanical digger
[fèn, ㄈㄣˋ, 坋] dust, earth; a bank of earth; to dig; to bring together
[tǔ, ㄊㄨˇ, 土] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
土神[tǔ shén, ㄊㄨˇ ㄕㄣˊ, 土神] earth God
[dì, ㄉㄧˋ, 地] earth; ground; field; place; land
地动[dì dòng, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ, 地动 / 地動] earthquake (old term)
地史[dì shǐ, ㄉㄧˋ ㄕˇ, 地史] earth history; geological history
地球大气[dì qiú dà qì, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 地球大气 / 地球大氣] earth's atmosphere
地球科学[dì qiú kē xué, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 地球科学 / 地球科學] earth science
地线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 地线 / 地線] earth (wire); ground
[péi, ㄆㄟˊ, 培] to cultivate; to earth up
培土[péi tǔ, ㄆㄟˊ ㄊㄨˇ, 培土] to earth up
[qiū, ㄑㄧㄡ, 坵] earthenware, earthenware vessel
[chéng, ㄔㄥˊ, 埕] earthen jar
[gāng, ㄍㄤ, 堈] earthen jug, crock, cistern
[wèng, ˋ, 瓮] earthen jar; urn
[yīng, , 甇] earthen jar with long neck
[wèng, ˋ, 甕] earthen jar; urn
[yīng, , 甖] earthen jar with small mouth
[yǎn, ㄧㄢˇ, 甗] earthenware vessel

*earth* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave
アース[, a-su] (n) earth; (electrical) ground; (P)
アースウオッチ[, a-suuocchi] (n) Earthwatch
アースカラー[, a-sukara-] (n) earth color; earth colour
アースクエイク;アースクエーク;アースクェイク;アースクウェイク[, a-sukueiku ; a-sukue-ku ; a-sukueiku ; a-sukuueiku] (n) earthquake
アースダム[, a-sudamu] (n) earth dam
アースデイ;アースデー[, a-sudei ; a-sude-] (n) Earth Day (April 22nd)
アースバンド[, a-subando] (n) {comp} earth band; earth strap; strap snug
アースムーバ[, a-sumu-ba] (n) earth mover
アースライン[, a-surain] (n) {comp} ground line; earth line
アースリ[, a-suri] (adj-no) earthly
アースワーム[, a-suwa-mu] (n) earthworm
アースン[, a-sun] (adj-no) earthen
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet
アース線[アースせん, a-su sen] (n) ground (earth) wire; earthed line
ウェスタ[, uesuta] (n) Vesta (Roman goddess of hearth, home and family)
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami)
どこのどいつ[, dokonodoitsu] (exp) Who on earth?
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake
ゆっくり地震[ゆっくりじしん, yukkurijishin] (n) slow earthquake
リヒタースケール[, rihita-suke-ru] (n) Richter Scale (of earthquakes)
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P)
一体全体;いったい全体[いったいぜんたい, ittaizentai] (adv) (emph. form of 一体) ... the heck (e.g. "what the heck?"); ... in the world (e.g. "why in the world?"); ... on earth (e.g. "who on earth?")
七厘;七輪[しちりん, shichirin] (n) earthen charcoal brazier (for cooking)
三光作戦[さんこうさくせん, sankousakusen] (n) Three Alls Strategy; Three Lights Strategy (Japanese scorched earth policy during the second Sino-Japanese War)
下界[げかい, gekai] (n) (1) this world; the earth; hades; the nether world; (2) lower bound; (P)
[に, ni] (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P)
五大[ごだい, godai] (n) (1) {Buddh} the five elements (earth, water, fire, wind, aether); (2) (abbr) (See 五大明王) five great wisdom kings
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P)
俗世[ぞくせい, zokusei] (n,adj-no) this world; earthly life
俗塵[ぞくじん, zokujin] (n) the world; earthly affairs
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (v5s,vt) (1) to level (earth); to cut through (a mountain); (2) to split (the opposition); to break (strike); (P)
制震[せいしん, seishin] (n,vs) vibration control (in earthquake-resistant construction)
動天[どうてん, douten] (n) heaven-shaking event; earth-shattering occurrence
半周[はんしゅう, hanshuu] (n) (1) semicircle; hemicycle; half globe; (vs) (2) to go halfway round (e.g. the earth); (P)
囲炉裏;居炉裏;囲炉裡[いろり, irori] (n) sunken hearth; sunken fireplace
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
シムアース[しむあーす, shimua-su] SIMEARTH
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite)
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station

*earth* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างกระเบื้อง[n. exp.] (āng krabeūa) EN: China basin ; earthenware basin FR:
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal FR:
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world FR:
บรรยากาศของโลก ; บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt kh) EN: Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
ชั้นบรรยากาศของโลก[n. exp.] (chan banyāk) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
ชาวโลก[n. exp.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth ; the world FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification FR: rempart [m] ; fortification [f]
เชิงเทินดิน[n. exp.] (choēngthoēn) EN: earthen ramparts FR:
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem sa) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite FR:
ดาวเทียมธีออส[n. exp.] (dāothīem Th) EN: THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) FR:
ดิน[n.] (din) EN: earth ; ground ; soil FR: terre [f] ; sol [m]
ดินเลื่อน[n. exp.] (din leūoen) EN: earth flow ; soil creep FR:
ดินลูกรัง[n. exp.] (din lūkrang) EN: laterite ; red earth FR: latérite [f] ; terre rougeâtre [m]
ดินร่วน[n.] (dinrūan) EN: loam ; loose soil ; loose earth ; friable soil FR: terreau [m]
เดินดิน[adj.] (doēndin) EN: earthbound FR: terrestre
เดินหน[n.] (doēnhon) EN: [name of an angel living between heaven and earth] FR:
ฟ้าดิน[n.] (fā-din) EN: Heaven and Earth FR:
ฝังตัว[v. exp.] (fang tūa) EN: lie hidden (in the earth) ; infiltrate ; be a plant ; plant oneself FR:
ไห[n.] (hai ) EN: earthen jar ; jug FR: jarre [f] ; cruche [f]
เห็ดก้อน[n.] (het køn) EN: common earth ball FR:
เห็ดเผาะ[n. exp.] (het phǿ) EN: hygroscopic earthstar ; barometer earthstar ; false earthstar ; Astraeus hygrometricus FR: Astraeus hygrometricus
เห็ดถอบ[n. exp.] (het thøp) EN: Barometer Earthstars ; hygroscopic earthstar ; false earthstar ; Astraeus hygrometricus FR: Astraeus hygrometricus
หัวระแหง[n.] (hūarahaēng) EN: cracks in parched earth FR:
จับเจี๋ยว[n.] (japjīo) EN: earthen pot with a spout FR:
จูบฝุ่น[v.] (jūpfun) EN: fall down with one's face on the earth FR: mordre la poussière
แก่นโลก[n. exp.] (kaen lōk) EN: earth's core ; core FR: noyau terrestre [m]
แก่นตะวัน[n. exp.] (kaen tawan) EN: Jerusalem artichoke ; sunroot ; sunchoke ; earth apple ; topinambour FR: topinambour [m] ; artichaut de Jérusalem [m] ; truffe du Canada [f] ; soleil vivace [m]
กัมปนาท[n.] (kampanāt) EN: loud ; roaring ; thundering ; the sounds of tremor ; the sounds of earthquake FR:
การเตือนภัยแผ่นดินไหว [n. exp.] (kān teūoen ) EN: earthquake warning FR: alerte au tremblement de terre [f]
คัน[n.] (khan) EN: ridge ; earthen dyke ; dyke = dike FR: digue [f] ; levée de terre [f]
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke ; earth wall ; terrace FR: levée de terre [f] ; digue [f]
คันนา[n.] (khannā) EN: ridge ; earthen dyke between rice fields ; dike FR: diguette [f]
ขนมหม้อตาล[n. exp.] (khanom møta) EN: palm sugar cake in earthen pot FR:
คะนน[n.] (khanon) EN: big earthen pot FR:
ข่าวบันลือโลก[n. exp.] (khāo banleū) EN: earthshaking news FR:
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
ขยะสังคม[n. exp.] (khaya sangk) EN: dregs of society ; the scum of the earth FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m] ; engeance [f]
เขื่อนดิน[n. exp.] (kheūoen din) EN: earthfill dam FR:
คนดีจริง ๆ = คนดีจริงๆ[n. exp.] (khon dī jin) EN: salt of the earth FR:
คนรกโลก[n. exp.] (khon rok lō) EN: scum of the earth FR:

*earth* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdachse {f}axis of the earth
Bodenabsenkung {f}settled earth
Erdumfang {m}circumference of the earth
Mangel {m} (an)dearth (of)
Erdfahne {f} [electr.]earth lug
Erdungseinrichtung {f} [electr.]earthing device
Erdungssteckverbinder {m} [electr.]earthing connector; grounding connector
erdig {adj} | erdiger | am erdigstenearthy | earthier | earthiest
Fayence {f}fayence; faience; glazed earthenware
Herdfeuer {n}open hearth
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln
Erdbewohner {m}inhabitant of the earth
Masse {f} [electr.]earth; ground [Am.]
Sternpunkterdung {f}neutral earthing
Schutzerdung {f}protective earthing; protective grounding
Erdumdrehung {f}rotation of the earth
Erdumlaufbahn {f} eines Satelliten | in die Erdumlaufbahn schießen(earth) orbit | to send into orbit
Banderdungsschelle {f} [electr.]strip earth band
Blitzableiter {m}earthwire
Aufschüttung {f}earth deposit
Erdarbeiten {pl}earth works
Erdkeller {m}earth cellar
Erdstoß {m}earth tremor
Erdstrom {m}earth current
Erdsystem {n}earth system
Erdungsbolzen {m}earth bolt
Masseelektrode {f}earth electrode
Masseklemme {f}earth terminal
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire
weltliche Gesinnung {f}earthiness
Erdschlussreaktanz {f}earthing reactor
Masseschalter {m}earthing switch
Herd {m}hearth; fireside
Herdboden {m}hearth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *earth*
Back to top