ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mundane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mundane*, -mundane-

mundane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mundane (adj.) เกี่ยวกับโลก See also: ทางโลก, ปกติ, ธรรมดา Syn. normal, ordinary, worldy, earthly
mundanely (adv.) ในทางโลก Syn. materially
English-Thai: HOPE Dictionary
mundane(มันเดน',มัน'เดน) adj. ทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย,ธรรมดาโลก,ปกติ
English-Thai: Nontri Dictionary
mundane(adj) ทางโลก,โลกีย์,ทางโลกียวิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But in a marriage, you're promising to care about everything - the good things, the bad things, the terrible things, the mundane things,แต่ในการแต่งงาน คุณทำสัญญา ว่าจะห่วงใยทุกๆอย่าง เรื่องดี เรื่องไม่ดี เรื่องเลวร้าย เรื่องธรรมดา
I know it's difficult to deal with mundane financial matters while your heart still grieves for a loved one.ผมรู้ว่ามันยากที่จะต้องวุ่นวาย กับเรื่องการเงินที่แสนน่าเบื่อ ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงโศกเศร้ากับคนที่เรารัก
I don't need the best man for this mundane assignment.ฉันไม่จำเป็นจะต้องใช้คนที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้
Ishigaki is so serious about swindling that he argues over the most mundane items.อิชิกาคินั้นจะต้มตุ๋นโดยใช้สิ่งของเป็นเหยื่อล่อ
Caught in their quotidian routines,these haunting figures, frozen in time, seem to mock the mundane blandness that screams silently beneath the sizzle of Sin Cityเมื่อดูเข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขา รูปร่างพวกนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำ คือเย็นจนแข็งตัวทันที ดูเหมือนจะเลียนแบบความนิ่มนวลปกติ ที่ร้องตะโกนอย่างเงียบ ๆ ใต้เสียงร้อนฉ่าของซินซิตี้
It's mundane but it's- Oh, it's sublime.มันธรรมดา แต่มัน.. มันเยี่ยมมากเลย
Foreign intelligence agents often take mundane jobsพวกหน่วยลับมักจะเอางานที่ดูธรรมดา
After enough time in a bacta tank, one longs for the mundane comfort of star charts.หลังจากอยู่ในถังแบคต้ามานานพอ ใครคนหนึ่งก็ปรารถนาความน่าเบื่อ ของแผนที่ดาวได้เหมือนกัน
Seems as if someone's practicing the mundane activities she'll be saddled with the rest of her life.มันเหมือนกับว่า มีใครซักคน ปฏิบัติกิจกรรมทางโลก... เธอจะถูกใส่อานไว้ กับชีวิตที่เหลือทั้งหมด
When accomplishing mundane tasks, I know.เวลาได้ทำเรื่องธรรมดาทั่วไป ผมรู้น่า
It might be a bit mundane for you.มันอาจจะดูน่าเบื่อไปสำหรับคุณนะ
Er, no, mundane is good, sometimes.เอ่อ... ไม่หรอกครับ น่าเบื่อก็ดี บางครั้ง

mundane ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尘世[chén shì, ㄔㄣˊ ㄕˋ, 尘世 / 塵世] this mortal life; the mundane world

mundane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
有り触れた(P);有りふれた;あり触れた[ありふれた, arifureta] (adj-f) (uk) unsurprising; trite; commonplace; mundane; hackneyed; garden variety (of); (P)
超世俗的[ちょうせぞくてき, chousezokuteki] (adj-na) unworldly; supermundane; free from worldly cares (concerns)

mundane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โลกิยะ[adj.] (lōkīya) EN: concerning the world ; worldly ; mundane FR: mondain ; sensuel ; charnel
โลกิย-[pref. (adj.)] (lōkiya-) EN: concerning the world ; worldly ; mundane FR:

mundane ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weltliche Dichtung {f}mundane poetry
Weltlichkeit {f}mundaneness
weltlich {adv}mundanely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mundane
Back to top