ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pottery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pottery*, -pottery-

pottery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pottery (n.) เครื่องปั้นดินเผา See also: ภาชนะดินเผา Syn. ceramics, porcelain, earthenware
pottery (n.) ศิลปะการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
English-Thai: HOPE Dictionary
pottery(พอท'ทะรี) n. เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,ศิลปะในการทำเครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องเคลือบ,สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องเคลือบ
English-Thai: Nontri Dictionary
pottery(n) การปั้น,เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,โรงทำหม้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pottery stoneพอตเทอรีสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potteryเครื่องปั้นดินเผา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องดินเผา (n.) pottery Syn. เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องถ้วยชาม (n.) pottery See also: earthenware, crockery Syn. เครื่องเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา (n.) pottery See also: earthenware, crockery Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม
เครื่องเคลือบดินเผา (n.) pottery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wow, a pottery studio!ว้าว, สตูดิโอเครื่องปั้นดินเผา!
Do your pottery projects.ทำโครงการเครื่องปั้นดินเผาของคุณ
And I'm permanently setting every TV in this building to the pottery channel unless you both sit down.และฉันจะล็อกช่องทีวีทุกเครื่องในตึกนี้ ให้เป็นช่องขายเครื่องครัว คุณทั้ง 2 นั่ง
Do you work at the fucking Pottery Barn? Jesus.แม่งนายทำงานเป็นช่างเครื่องปั้นดินเผาหรือไงกันว่ะ ให้ตายสิ
All right, everyone finished at the pottery table, bring their art to the kiln.เอาละ ทุกคนที่ทำงานปั้นเสร็จแล้ว ต้องเอาชิ้นงานไปที่เตาอบปูนนะ อีก 5 นาทีเจ้าของลาจะกลับแล้ว ใครจะขี่ลาก็รีบหน่อย
Maybe a little Sharper Image or Pottery Barn?นายมีแคตตาล็อก เตรียมไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอ
The fact that the head of pottery in the So family is not me, but you, Yi Jung.มันไม่ใช่ฉัน แต่เป็นอีจองต่างหาก แก
How much of that paycheck goes to your Pottery Barn credit card?แล้วคุณใช้เงินเดือน จ่ายค่าบัตรเครดิตไปเท่าไหร่?
You surprise me even more. Is pottery the only thing you care about?เธอหรอน่าหลงไหล เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าสนใจ ไม่ต่างไปจากรูปปั้น
What if I don't do pottery for awhile?ถึงยังไง มือของชั้นก็ทำงานปั้นไม่ได้อยู่ดี
Take a pottery class or something. Greendale, we're number one! Nancy Pelosi is no fun!ลงเรียนเครื่องปั้นดินเผาหรืออะไรซักอย่าง ฉันตัดสินใจสนับสนุนทรอยแล้ว
But on that first day of pottery class, he discovered--แล้วในวันแรกของวิชาเครื่องปั้นดินเผา เขาคนนั้นก็ได้...

pottery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陶瓷[táo cí, ㄊㄠˊ ㄘˊ, 陶瓷] pottery and porcelain; ceramics
锔子[jū zi, ㄐㄩ ㄗ˙, 锔子 / 鋦子] cramp for mending pottery
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, 仰韶] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 仰韶文化] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
[táo, ㄊㄠˊ, 陶] pottery; pleased; surname Tao
[táo, ㄊㄠˊ, 匋] pottery
瓦器[wǎ qì, ㄨㄚˇ ㄑㄧˋ, 瓦器] pottery
[fǒu, ㄈㄡˇ, 缶] pottery
陶器[táo qì, ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, 陶器] pottery
陶瓷器[táo cí qì, ㄊㄠˊ ㄘˊ ㄑㄧˋ, 陶瓷器] pottery; chinaware

pottery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
朱泥[しゅでい, shudei] (n) unglazed reddish brown pottery (originally from China)
楽焼き[らくやき, rakuyaki] (n) hand-moulded pottery; hand-molded pottery; raku pottery
窯場[かまば, kamaba] (n) kiln-equipped pottery workshop
蓋物[ふたもの, futamono] (n) lidded pottery or receptacle
陶片[とうへん, touhen] (n) potsherd; shard; fragment of pottery
須恵器[すえき, sueki] (n) (See 穴窯) Sue ware (type of unglazed pottery made from the middle of the Kofun era through the Heian era)
マジョリカ[, majorika] (n) majolica (type of Italian pottery)
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
上絵[うわえ, uwae] (n) printed figures (on cloth or pottery)
古陶[ことう, kotou] (n) old pottery; antique porcelain
土味[どみ, domi] (n) (See 艶・つや・1) gloss; sheen (surface quality found in unglazed pottery)
無釉[むゆう, muyuu] (adj-no) unglazed (e.g. pottery)
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade
焼成[しょうせい, shousei] (n,vs) firing (pottery)
生地(P);素地[きじ, kiji] (n) (1) cloth; material; texture; (2) one's true character; (3) unglazed pottery; (4) uncooked dough; batter; (P)
素焼;素焼き[すやき, suyaki] (n) bisque (fired pottery)
締焼;締め焼き[しめやき, shimeyaki] (n) (1) bisque firing; (2) bisque (pottery)
色絵[いろえ, iroe] (n) (1) painting; colored artwork; coloured artwork; (2) overglaze enamels (on pottery)
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P)

pottery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay FR: terre cuite [f]
การปั้นหม้อ[n. exp.] (kān pan mø) EN: pottery FR:
เครื่องดินเผา[n. exp.] (khreūang di) EN: pottery FR: poterie [f]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpan) EN: pottery ; earthenware ; crockery FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[n. exp.] (khreūangpan) EN: Baan Chiang pottery FR:
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ[n. exp.] (khreūangpan) EN: ancient pottery FR: poterie ancienne [f]
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน [n. exp.] (khreūangpan) EN: Dan Kwian pottery FR:
กระเบื้องเคลือบ[n. exp.] (krabeūang k) EN: glazed tile ; painted pottery ; enameled tile FR:
ภาชนะดินเผา[n.] (phāchana di) EN: earthenware ; pottery FR:
ภาชนะดิน[n. exp.] (phātchana d) EN: earthenware ; pottery FR:
เตาเผาสังคโลก[n. exp.] (tao phao Sa) EN: Sangkhalok Pottery ; Sawankhalok ceramics ; Sawankhalok Kilns FR:
เตาทุเรียง[n.] (taothurīeng) EN: brick and clay pottery kiln ; kind of ancient kiln in Sukothai FR:
ถ้วยชาม[n. exp.] (thūay-chām) EN: crockery ; pottery ; dishes FR: vaisselle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pottery
Back to top