ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

groundnut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *groundnut*, -groundnut-

groundnut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
groundnut (n.) พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน See also: พืชที่มีฝักอยู่ใต้ดิน, ถั่วลิสง Syn. peanut
groundnut (n.) ถั่วลิสง Syn. peacan
groundnut oil (n.) น้ำมันถั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
groundnut(เกราด'นัท) n. พืชที่มีส่วนที่กินได้อยู่ใต้ดิน เช่นถั่วลิสง

groundnut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花生[huā shēng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ, 花生] peanut; groundnut

groundnut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
落花生[らっかせい, rakkasei] (n) peanut; groundnut

groundnut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำมันถั่วลิสง[n. exp.] (nāmman thūa) EN: groundnut oil FR: huile d'arachide [f]
ถั่วหรั่ง[n. exp.] (thūa rang) EN: bambara groundnut FR:
ยี่สง[n.] (yīsong) EN: groundnut FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า groundnut
Back to top