ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

temblor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *temblor*, -temblor-

temblor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
temblor (n.) แผ่นดินไหว Syn. quake, seism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า temblor
Back to top